18.01.2018, 11:11 - Новости

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) баш директору Юрий Зайцев Нальчикде болгъан кезиуюнде «Каббалкэнерго» акционер обществону коллективи бла тюбешгенди.

15.01.2018, 11:36 - Новости

Заповедниклени кюнюн белгилеу бла байламлы Минги тауну этеклеринде Миллет паркны юсюнден да айтыргъа сюебиз. Аны къураргъа деп РСФСР-ни Правительствосу 1986 жылда 22 сентябрьде оноу этген эди.

11.01.2018, 11:24 - Статьи

Огъары Малкъарда жашагъан Таукенланы Айшат жангы жылны аллында кюнледе 85-жыллыгъын белгилегенди. Аны районну администрациясыны бёлюмюню таматасы Байсыланы Харун жокълап, туугъан кюню бла алгъышлагъанды.

10.01.2018, 11:20 - Новости

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда сёз Къабарты-Малкъарны экономикасын айнытыуда илмуну бла билим бериуню магъаналарыны юслеринден баргъанды.

10.01.2018, 11:17 - Новости

Алгъаракълада Москвада  «Эм иги школ ашхана» деген битеуроссей конкурсну ахыр кесеги  болгъанды.  Анга Россейни отуз беш регионундан токъсандан артыкъ билим бериу организация къатышханды, ол санда Тырныауузну 5-чи номерли орта гимназиясы да.

10.01.2018, 11:16 - Новости

Москвада Бауман атлы къырал техника университетде россейли школчуланы къыш фестивальлары ачылгъан кезиуде «Россия, устремлённая в будущее» деген Битеуроссей конкурсну эсеплерин чыгъаргъандыла.

29.12.2017, 11:55 - Новости

Кёп болмай энергокюч бла къоркъуусуз жалчытыу жаны бла правительстволу комиссияны таматасыны эм Россейни энергетика министрини орунбасары Андрей Черезовну башчылыгъы бла Нальчикде федерал магъаналы кенгеш бардырылгъанды.

Последнее


Хушто-Сыртдан Чегем чучхурлагъа дери жолну тапландырыу планнга кийирилликди

КъМР-ни Парламентини Промышленность, транспорт, связь эм жол мюлк комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы жолларыны болумлары эмда аланы тапландырыуну мадарлары сюзюлгендиле.

Ма быллай батырла келтиргендиле хорламны

Ахмед Нахушев Уллу Ата журт урушда душманла бла сермешледе жигитликлери ючюн къырал саугъалагъа кёргюзтюлюп, алай  тюрлю-тюрлю сылтаула бла алмай  къалгъан аскерчилерибизни жууукъларына  аланы тапдырыу жаны бла уллу эм магъаналы ишни толтурады. Бюгюнлюкде ол бардыргъан сыйлы ишни хайырындан 80 аскерчиге жетмей къалгъан энчи белгилери берилгендиле.

Тынчайып къалыр умут жокъду

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) баш директору Юрий Зайцев Нальчикде болгъан кезиуюнде «Каббалкэнерго» акционер обществону коллективи бла тюбешгенди. Сёз республиканы энергетика комплексинде болумну, тамамланыргъа керекли жумушланы юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Адамланы эркинликлери бла сейирлери - анга неден да багъалы

Белгили зоотехник, эл мюлк производствону уста башчысы эмда къураучусу, КъМР-ни Парламентини биринчи эмда экинчи чакъырыуларыны Черек муниципал райондан депутаты Герийланы Билялгъа 80 жыл болады.

«Окъуулу, адепли, жангычылыкъгъа талпыннган инсанланы ёсдюрюрге кюрешебиз»

Узакъ тау элледен биринде – Огъары Бахсанда – орналгъан мектепге эрттен сайын сабийле къауум-къауум болуп келедиле. Бу школ Элбрус районну эм республиканы эрттегили окъутуу учрежденияларындан бириди. Алгъаракълада ол кесини 85-жыллыгъын   белгилегенди. Биз аны директору Гежаланы Шамкъыз бла билим бериуню, мектепни юсюнден да ушакъ этгенбиз.

Эл мюлкде инвестиция проектлеге къырал да билеклик этеди

РФ-ни Эл мюлк министерствосуну АПК-да рыноклагъа къарагъан  департаментини башчысы Анатолий Куценко видеоконференция халда кенгеш бардыргъанды. Сёз анда агропромышленность комплексде объектлени  ишлеу эмда жангыртыу  бла байламлы проектлеге инвестицияла этиуню юсюнден баргъан эди.

Жууаплы эмда магъаналы къыйынларына - тийишли махтау

  Озгъан шабат кюн Нальчикде Къырал концерт залда Басманы кюню къууанчлы белгиленнгенди. Журналистлени  профессионал байрамлары бла алгъышларгъа  КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны, Парламентни бла Правительствону,  тюрлю-тюрлю министерстволаны бла ведомстволаны, организацияланы, район администрацияланы    келечилери да келген эдиле.

Къагъанакълагъа - саулукъ, аналагъа - насып

КъМР-ни саулукъ сакълау министри Марат Хубиев жангы Перинатал арада болгъанды, анда уа бюгюнлюкде дунияны жарыгъын 562 къагъанакъ кёргенди. Сагъынылгъан араны толу болмагъан эки айны кезиуюнде ишини  медицина статистикасы  уа республикада сабийден ауругъанлагъа болушлукъну качествосу иги да кётюрюлгенин белгилейди.

Уллайгъанлагъа уллу хурмет бла

Алгъаракъда «Эльбрусоид» фонд, жангы жылгъа жоралап, «Ниети тазаны иши ахшы» деген ат бла жандауурлукъ акция бардыргъанды. Алай бла жаш тёлюню уллайгъанланы жарсыуларына эс бурургъа, алагъа сакъ болургъа чакъыргъандыла. Анга жыйырмадан аслам волонтёр къатышханды.

Эллиге жууукъ вопросха къаралгъанды

Жангы жылгъы солуудан сора КъМР-ни Парламентини президиумуну биринчи жыйылыуу болгъанды. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Жыйылыуну ача, ол коллегаларын байрам бла алгъышлагъанды. Ол кюн повестка уа кенг болгъанды – депутатла 48 вопросну сюзгендиле. Ол санда бир-бир республикалы законлагъа тюзетиуле кийирилгендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS