15.02.2019, 10:15 - Экономика

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясы, чыгъарылгъан эмда сатыуда болгъан сют продукцияны качествосуна дайым кёз-къулакъ болгъанлай турады. Ведомствону специалистлери былтыр производстволада эмда тюкенледе 114 тинтиу бардыргъандыла.

15.02.2019, 10:10 - Право

Кёп болмай Чегем шахарны Маданият юйюнде «Рыцари закона» деген районла аралы  конкурс болгъанды. Аны      акъылбалыкъ болмагъанланы  ишлери  жаны бёлюм  эм  билим бериу управление жаш адамланы саулукълу, къоркъуусуз  жашау бардырыргъа,  терроризмден, экстремизмден  башха аманлыкъладан да сакъланыргъа эмда патриот сезимлерин кючлергеди.    

15.02.2019, 09:55 - Политика

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасына Урван районну  Псыгансу элинде жашагъан Л.Т. Кардангушевадан Эски Черек – Псыгансу жолда  сууну жагъасы ашалгъаныны юсюнден тарыгъыу келген эди.

15.02.2019, 09:50 - Жангылыкъла

Гуманитар тинтиулени институтунда Россей илмуну кюнюн белгилеуню чеклеринде илмуда жетишимлени «Вернисаж науки» деген кёрмючю ётгенди. РАН-ны КъМР-де Илму арасыны медиацентрини таматасы Фатима Магомедова билдиргеннге кёре, ары   кёп жаш адам келген эди.

15.02.2019, 09:45 - Жангылыкъла

Нальчикде 32-чи  номерли орта школну сабий садигини бир къатлы мекямыны къурулушу къыстау барады. Проект бла аны уллулугъу 711 квадрат метрден артыкъды. Кесини да  методика кабинети, физкультура  залы, быстыр жууучу, аш хазырлаучу мекямлары боллукъдула. Объект битсе, анда жыйырмашар сабий бла  эки къауум кечинирикди.

15.02.2019, 09:40 - Экономика

Былтыр Къабарты-Малкъарда 5,8 миллиард сом багъасына юч мингден артыкъ ипотека кредитле берилгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ёсюм 44 процентден артыкъ болгъанды, деп билдиргендиле Россейни банкыны жер-жерли бёлюмюнден.

15.02.2019, 09:35 - Экономика

Бу кюнледе Ставропольда «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП» деген конференция бардырылгъанды. Аны ишине Россейни Экономиканы айнытыу министерствосуну, талай федерал эмда СКФО-да бла ЮФО-да регион власть органланы, бизнес жамауатны эмда къырал жумушланы тамамлау араланы келечилери къатышхандыла.

15.02.2019, 09:30 - Жангылыкъла

Нальчикден Москвагъа бла Санкт-Петербургга учхан «Аэрофлот» бла «Нордавиа» авиакомпанияла да билетле учуз болгъандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАНГЫЛЫКЪЛА

15.02.2019 - 09:50

Гуманитар тинтиулени институтунда Россей илмуну кюнюн белгилеуню чеклеринде илмуда жетишимлени «Вернисаж науки» деген кёрмючю ётгенди. РАН-ны КъМР-де Илму арасыны медиацентрини таматасы Фатима Магомедова билдиргеннге кёре, ары   кёп жаш адам келген эди.

Подробнее | Просмотрено: 9

15.02.2019 - 09:45

Нальчикде 32-чи  номерли орта школну сабий садигини бир къатлы мекямыны къурулушу къыстау барады. Проект бла аны уллулугъу 711 квадрат метрден артыкъды. Кесини да  методика кабинети, физкультура  залы, быстыр жууучу, аш хазырлаучу мекямлары боллукъдула.

Подробнее | Просмотрено: 4

15.02.2019 - 09:30

Нальчикден Москвагъа бла Санкт-Петербургга учхан «Аэрофлот» бла «Нордавиа» авиакомпанияла да билетле учуз болгъандыла.

Подробнее | Просмотрено: 4

15.02.2019 - 09:25

Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, бизни республикада грипп эмда ОРВИ бла ауругъанланы саны озгъан ыйыкъда эпидемия мардадан 61,5 процентге аз болгъанды. Нальчикде уа бу кёрюмдю 13,8 процентди.

Подробнее | Просмотрено: 7

ИЛМУ

13.02.2019 - 08:16

                                                              Халкъны  кёлден  чыгъармачылыгъы
    Жашауубузда, турмушубузда тюбеген затланы эслей, аланы магъаналарына тюшюнюрге да излейсе. Бирде  окъууу, жазмасы болмагъан халкъ кесини  эсинде, ангында къаллай бир байлыкъны сакълагъанына тамашагъа къаласа.

Подробнее | Просмотрено: 8

13.02.2019 - 08:11

   Къабарты-Малкъарда къошакъ билим бериу жаны бла «Тохтаусуз айнытыу арада» «Тюрлю-тюрлю категориялы окъуучуланы финансладан билимлерин ёсдюрюрча курсланы къурау эмда методикасы» деген программагъа кёре дерсле къуралгъандыла.

Подробнее | Просмотрено: 12

СПОРТ

15.02.2019 - 09:05

Ленинград азатланнганлы 75 жыл толгъанына аталып, Санкт-Петербургда каратеден "Невский факел" деген XXX битеуроссей турнир къуралгъанды. Анга къыралны 25 регионундан тюрлю-тюрлю жыл сандагъы 900-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Подробнее | Просмотрено: 7

13.02.2019 - 08:25

   Москвада «Олимпийская деревня-80» спорт комплексде грек-рим тутушуудан ара шахарны биринчилиги болгъанды, андан Къабарты-Малкъардан гёжефле тогъуз майдал келтиргендиле.

Подробнее | Просмотрено: 10

ПОЛИТИКА

15.02.2019 - 09:55

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасына Урван районну  Псыгансу элинде жашагъан Л.Т. Кардангушевадан Эски Черек – Псыгансу жолда  сууну жагъасы ашалгъаныны юсюнден тарыгъыу келген эди.

Подробнее | Просмотрено: 3

06.02.2019 - 08:55

Быйыл 15 февральда совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы  30 жыл болады. Аны къыралда магъаналы жамауат-политика юбилейнича белгилерикдиле.  Афган урушну отуну ачылыгъын сынагъан жаш адамла  мингле бла саналадыла.

Подробнее | Просмотрено: 14

23.01.2019 - 08:00

    «Единая Россия»  политика партияны регион бёлюмюню политсоветини кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда эки соруугъа къаралгъанды. Биринчиси былтыр федерал партия проектлени жашауда бардырыу къалай ётгенин  сюзгендиле. 

Подробнее | Просмотрено: 13

ПРАВО

15.02.2019 - 10:10

Кёп болмай Чегем шахарны Маданият юйюнде «Рыцари закона» деген районла аралы  конкурс болгъанды.

Просмотрено: 1

13.02.2019 - 08:17

          Тюзетиучю учреждениялада тургъан тутмакъланы да энди  бийик билим алыр онглары барды.

Просмотрено: 7

ЖАМАУАТ

15.02.2019 - 10:00

Гадийланы Татыуну жашы Мухажирни Хасания элде бюгюн да унутмагъандыла. Мен аны таукел айтыргъа боллукъма. Нек дегенде, аны  юсюнден жазардан алгъа элде жашаулары келген бир къауум адам бла сёлешгенме. Ол къаллай адам болуучу эди, деп соргъанымлай окъуна, аланы хар бири да: «Адамлыгъы бла кесине жетген жокъ эди, уллу санлы, ауур акъыллы, ишни сюйген, чынтты коммунист, элде намысы жюрюген, эллилеге жарагъан киши болгъанды»,- дегендиле.

Подробнее | Просмотрено: 2

15.02.2019 - 09:02

                                                                      Оюмлу оноучу

Созайланы Аслангерийни жашы Мухашны Хасанияда танымагъан, намыс-сый бермеген хазна адам  болмаз. Ол элге башчы болгъанда этген ахшылыгъын кёпле унутмай турадыла. Сабырлыгъы, адамлагъа тынгылай билгени, эллилени жашауларын игилендирир ючюн, къолдан келгенни аямагъаны ючюн хурмет этедиле анга.

Подробнее | Просмотрено: 2

15.02.2019 - 08:55

Ол къыйын эмда къоркъуулу жыллада Афганистаннга жиберилгенледен бири Зумакъулланы Мустафаны жашы Борис болгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 2

ЭКОНОМИКА

15.02.2019 - 10:15

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясы, чыгъарылгъан эмда сатыуда болгъан сют продукцияны качествосуна дайым кёз-къулакъ болгъанлай турады. Ведомствону специалистлери былтыр производстволада эмда тюкенледе 114 тинтиу бардыргъандыла.

Подробнее | Просмотрено: 4

15.02.2019 - 09:40

Былтыр Къабарты-Малкъарда 5,8 миллиард сом багъасына юч мингден артыкъ ипотека кредитле берилгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ёсюм 44 процентден артыкъ болгъанды, деп билдиргендиле Россейни банкыны жер-жерли бёлюмюнден.

Подробнее | Просмотрено: 5

МАДАНИЯТ

08.02.2019 - 08:05

Мечиланы Кязим туугъанлы – 160 жыл

Бюгюн да хар айтхан сёзю, нарт сёзча, халкъ айтыуча, жашауда жол нёгерибиз болгъан Кязим хажи озгъан ёмюрню бек сейирлик, билимли да, акъылман да адамларындан бири эди. Билген Аллахды, миллетге аллай адамны къошуп, аллай насыпны къадар кёп халкълагъа бере болмаз.

Подробнее | Просмотрено: 17

08.02.2019 - 08:03

 Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы

  Окъууу  болмагъан халкъ бурун заманлада окъуна кесини жашауунда, турмушунда тюбеген ахшы затланы багъалагъанды. Аны бла бирге уа ол кемчиликлени кетерирге болушхан, акъыл, тюз оюмлу, терен магъаналы сёзлени тап жарашдыргъанына сейирсинесе, хурмет бересе.

Подробнее | Просмотрено: 9

ТАРЫХ

15.02.2019 - 09:00

     17 февральда Элбрусну тёппесине СССР-ни байрагъы орнатылгъанды

1942 жылда июльда фашист аскерле Донну жанындан Шимал Кавказгъа чабыуулну башлайдыла. Аскер-техника жаны  бла онглу немеслиле алгъа терк барадыла. Гитлер командованияны муратлары уллу эдиле:  къысха заманны ичинде Кавказ тауланы зорлап, Тбилиси, Кутаиси, Сухуми жанына чыгъып, анда нефтьни къолгъа этерге, Жууукъ эм Узакъ Востокну къыралларын къорууларгъа эмда   Тюркню фашист блокга къошаргъа.

Подробнее | Просмотрено: 4

13.02.2019 - 08:12

 Уллу Хорламны  74-жыллыгъына
Хабазчы жаш Тюбейланы Хаким билимге итиннгенди. Эл школну бошагъандан сора Пятигорскда рабфакга киргенди, ызы бла Нальчикде пединститутда окъугъанды. Бек мамыр усталыкъда ишлер, атасы Хажи-Омарча, жамауатына жарар акъылы бар эди, алай кюйсюз уруш аны умутларын бир да жан аурутмай юзгенди.

Подробнее | Просмотрено: 11

ЭКОЛОГИЯ

28.01.2019 - 09:10

         Алгъаракълада, «ЭКА» къымылдау бардырып, «Россейни жашил вузлары-2018» деген программаны чеклеринде къыралда эки жюз вузну арасында экология жаны бла эм иги онусун сайлагъандыла. Ол тизмеге   Къабарты-Малкъар къырал университет да киргенди.

Подробнее | Просмотрено: 8

14.01.2019 - 09:00

        Къабарты-Малкъарны Бийик тау заповедниги 1976 жылда къуралгъанды. Анда ишлерин сюйген, анга кёллери бла берилген  адамла урунадыла. Аны тийрелеринде аламат жерледен сора да, Къызыл китапха кирген битимле, жаныуарла, къурт-къумурсхала да бардыла.

Подробнее | Просмотрено: 7