25.04.2018, 12:31 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде республиканы премьер-министри Мусукланы Алий МГИМО-ну «Россейли Кавказ бла танышыу» деген халкъла аралы форумгъа къатышхан студентлери бла тюбешгенди.

25.04.2018, 12:06 - Статьи

КъМР-ни Парламентини депутатлары бла аны аппаратында ишлегенле, «Курортну бирге жангыртайыкъ!» деген акциягъа къошулуп, спикер Татьяна Егорованы башчылыгъында республикалы субботникге чыкъгъандыла.   

25.04.2018, 12:03 - Статьи

Элбрус элни больницасыны ишчилерини  башламчылыгъы бла Донорну халкъла аралы кюнюне жоралап акция бардырылгъанды. Жамауат анга уллу кёллю болмай  къатышырча  Интернетде алгъадан да билдирилген эди.

25.04.2018, 11:45 - Статьи

Республикада жаш тёлюню арасында аманлыкъчылыкъны эмда аны профилактикасыны  юсюнден сёлешиннгенди КъМР-ни Жамауат палатасыны советини озгъан ыйыкъда бардырылгъан жыйылыуунда. Бу магъаналы теманы сюзюуге талай министерствону бла ведомствону келечилери да къатышхандыла.

25.04.2018, 11:43 - Статьи

Бу кюнледе биз Къабарты-Малкъарда тарых эм культура хазнаны къоруулауну къырал управлениясыны таматасы Игорь Петрович Дроздов бла  ушакъ бардыргъанбыз. Ол интервью бла окъуучуларыбызны да шагъырей этерге сюебиз.

25.04.2018, 11:40 - Статьи

КъМКъУ-ну социал иш, сервис эм туризм институтуну жаш тёлю бла ишлеуню къурау ызыны магистратурасында окъугъан Ахметланы Артур бла байрамны аллында тюбешип, бюгюннгю жаш адамланы сагъышларыны, кёз къарамларыны юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

25.04.2018, 11:39 - Статьи

Бу кюнледе «КъМР-ни Профсоюз организацияларыны биригиую» союзну жыйылыуу болгъанды. Анда былтырны эсеплери чыгъарылгъандыла, жангы борчла белгиленнгендиле.

Последнее


Республикада эм уллу школну мурдору салыннганды

Нальчикде Горный микрорайонда бу кюнледе жангы школну къурулушу башланнганды. Объектде иш къалай баргъанын кёрюр умутда анда Юрий Коков да болгъанды.

Байламлыкъланы кючлендирирге таукелдиле

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде республиканы премьер-министри Мусукланы Алий МГИМО-ну «Россейли Кавказ бла танышыу» деген халкъла аралы форумгъа къатышхан студентлери бла тюбешгенди.

Миграция контрольдады, тыш къыраллыла бизде болумну осалландырмайдыла

КъМР-де Право бузукълукъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы комиссияны кезиулю жыйылыуунда республикада миграция болумну, законлагъа бузукълукъла этип тыш къыраллыланы ишге алыу кезиулени тохтатыуну амалларын сюзгендиле. Аны премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды. 

Тизгинлилик - барыбызны да къолубуздады

КъМР-ни Парламентини депутатлары бла аны аппаратында ишлегенле, «Курортну бирге жангыртайыкъ!» деген акциягъа къошулуп, спикер Татьяна Егорованы башчылыгъында республикалы субботникге чыкъгъандыла.   

Сыйлы байрамыбызны программасы байды, кенгди

Элбрусда  аллыбыздагъы уллу байрамгъа аталгъан ишле башланнгандыла. 16 апрельде атланнган «Хорламны Байрагъыны къатында сыйлы къалауур» деген акция 8 майгъа дери барлыкъды. Ол кезиуде сыйлы къумач кесекни копиясы районну битеу школларында боллукъду. Анда уа окъуучула  анга къууанчлы тюбеп, «Эсгериуню вахтасында» сюелликдиле.

Акциягъа кёпле къатышхандыла

Элбрус элни больницасыны ишчилерини  башламчылыгъы бла Донорну халкъла аралы кюнюне жоралап акция бардырылгъанды. Жамауат анга уллу кёллю болмай  къатышырча  Интернетде алгъадан да билдирилген эди. Ол кюн коллегаларына  республиканы къан къуйгъан арасыны бригадасы  да болушханды. 

Акъылбалыкъ болмагъанланы аманлыкъчылыкъдан тыйыуну, абыннганланы тюзетиуню амалларын излегендиле

Республикада жаш тёлюню арасында аманлыкъчылыкъны эмда аны профилактикасыны  юсюнден сёлешиннгенди КъМР-ни Жамауат палатасыны советини озгъан ыйыкъда бардырылгъан жыйылыуунда. Бу магъаналы теманы сюзюуге талай министерствону бла ведомствону келечилери да къатышхандыла.

«Тизмеге тюшген эсгертмелени жангыртыр ючюн, энчи эркинлик алыргъа керекди»

Бу кюнледе биз Къабарты-Малкъарда тарых эм культура хазнаны къоруулауну къырал управлениясыны таматасы Игорь Петрович Дроздов бла  ушакъ бардыргъанбыз. Ол интервью бла окъуучуларыбызны да шагъырей этерге сюебиз.

«Мен тынчлыкъны, женгилликни арталлыда жаратмайма»

КъМКъУ-ну социал иш, сервис эм туризм институтуну жаш тёлю бла ишлеуню къурау ызыны магистратурасында окъугъан Ахметланы Артур бла байрамны аллында тюбешип, бюгюннгю жаш адамланы сагъышларыны, кёз къарамларыны юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

Урунуу законла къалай сакъланнганларына энчи эс бёлюннгенлей турлукъду

Бу кюнледе «КъМР-ни Профсоюз организацияларыны биригиую» союзну жыйылыуу болгъанды. Анда былтырны эсеплери чыгъарылгъандыла, жангы борчла белгиленнгендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS