Оюмла этдирген эришиу

Нальчикде «Легион» тренажёр залда 18-21-жыллыкъ спортчуланы араларында мас-рестлингден республиканы биринчилиги бардырылгъанды. Анга регионну жер-жерлеринден жюзден аслам адам къатышханды, деп билдиргендиле Спорт министерствону пресс-службасындан.
Спортну бу тюрлюсю Къабарты-Малкъарда айнып башлагъанлы талай жыл озгъанды, бюгюнлюкде районланы хар биринде тренерле бла школла бардыла. Бу эришиу ала къалай ишлегенлерин, аланы ахшы эм осал жерлерин ачыкълагъанды.
Алай бла къызыу кюрешледе биринчи жерни Бахсан районну командасы алгъанды (4 «алтын» бла 1 «доммакъ»). Экинчи жерге Чегем райончула чыкъгъандыла (2 «алтын», 3 «кюмюш» бла 2 «доммакъ»). Нальчикчиле уа ючюнчюле (1 «алтын», 2 «кюмюш» бла 7 «доммакъ») болгъандыла. Энчи зачётда Астемир Нагоев, Алим Лампежев, Темиржанланы Милана, Румиса Ахмадова эм башхала хорлагъандыла.
Алчы жерлеге чыкъгъанла барысы да энди Россейни биринчилигинде сынашырыкъдыла. Ол да Нальчикде октябрьни ал кюнлеринде бардырыллыкъды.

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман


14.06.2018
13.06.2018
08.06.2018
07.06.2018