Календарь событий

03 февраля 2021

Къыйын табылгъан къууанч

 1943 жыл ноябрьде къарачай халкъ ёмюрледен бери жашагъан жерлеринден зор бла къыстала эди. Хар студебеккерге юч-тёрт юйюрню миндирип, къарачайлыланы алай элте эдиле шахарлада темир жол станциялагъа дери. 

Битимлени тауча атлары эм аланы хайырлылыкълары

Редакциягъа ол не да бу кырдыкны, хансны, терекни аты  тауча къалай боллукъду, аланы атларын ана тилибизде чыкъгъан газетни бетлеринде басмалай турсагъыз бек ахшы иш этерик эдигиз, деп сёлешедиле.  

Исламны мурдору - намазды

Намазны ууахтысында къылыргъа эм иги жумушладан бириди. Алай жашауда аз тюрлю болмайды, тийишли заманында онг чыкъмай, кечирек къалыргъа да тюшюучюдю. Бу болумда муслийманнга къаллай женгилликле этилгенлерин Аль-Азхар вузну бошагъан, «Ислам в Евразии» газетни баш редатору Аккайланы Хасим хажи ангылатады:

Жемишледен бла наныкъладан - бай тирлик

Былтыр Къабарты-Малкъарда жемишледен бла наныкъладан 517 минг тонна жыйылгъанды. Россейни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, къыралны мюлклерини барысында да жемишледен бла наныкъладан  3,6 миллион тонна тирлик аланнганды. Ол былтыр  бла тенглешдиргенде 2,2 процентге кёпдю.

Сертификат онлайн халда бериледи

РФ-ни Пенсия фондундан билдиргенлерине кёре былтыр апрельни ортасындан тебиреп юйюрле аналыкъ капиталны теркирек алырча эм къагъытланы жарашдырып кёп заман къоратмазча сертификатланы онлайн-халда берип башлагъандыла. Сабий туугъанлай капиталны берирге оноу олсагъат къабыл кёрюледи. Юйюр сертификатны къагъыт тюрлюсюн алып кюрешмегенлей хайырланыргъа боллукъду. Аны жарашдырыр ючюн битеу ишни Пенсия фонд кеси тамамлайды.

Тауларыбызгъа ким да сюйюп келирча этеуню юсюнден сёлешгендиле

  Бу кюнледе КъМР-ни Курортла эм туризм министерствосунда республиканы Альпинизм, таугъа ёрлеу эм тау туризм федерациясыны правленини жыйылыуу болгъанды. Анда быйыл эмда келир жылда тамамланырыкъ жумушланы, ведомствону ишин бютюн игилендириуню,  республикагъа келген къонакълагъа жумуш этиуню бийик даражагъа чыгъарыуну, дагъыда башха сорууланы юсюнден баргъанды сёз.

Ата журтларына кертичилей къалгъан къарындашла

 2 февраль - Россейде аскер махтаулукъну кюню 

Тёбен Чегемден батырла Гочияланы Кичибатырны жашлары Хусейин бла Назир   Ата журтубузну жалынчакъсызлыгъы, бизни бюгюннгю мамыр жашауубуз  ючюн жанларын, къанларын да аямагъандыла. Кичи лейтенант Гочия улу Хусейин урушну аулакъларында къалгъанды. Тамата сержант Гочияланы Назир а жигитлигине шагъатлыкъ этген кёп орденлени, майдалланы да алып, сау-эсен ата журтуна къайтхан эди. Ол 2000 жылда ауушханды.

Сюймеклик аны бла сатыу этгенни жаратмайды

Дарина бла Асхат бир бирлерин сабийликден окъуна таныгъандыла. Бирге ёсгендиле, окъугъандыла. Школну бошап, экиси да шахаргъа бирге келгендиле. Асхат жангыз жаш болгъаны бла байламлы, аны юйюрю олсагъат ызындан келип, шахар тийресине кёчгенди. Да, хау, сюргюнден сора мында тохтагъан ахлулары да кёп эдиле да, алагъа жууукъ болургъа да къарагъан болур кёзлери.

Таш болуп сакъланнган маймул башны сатады

Белгилисича, Къабарты-Малкъарда жашагъанла, башхала да  «Авито» сайтда уллу багъала салып,  кёп тюрлю  сейир затла  сатадыла - темир, къагъыт  ахчала, алтындан, кюмюшден этилген абериле  эм башха  затла.   Кёп болмай а Нальчикде жашагъан биреулен 1 миллион сомгъа минг жылланы ичинде  таш болуп сакъланнган маймулну башын сатханын билдирип жазгъанды.

Бобр

 Бобр дунияны башында бек  сейирлик, акъыллы жаныуарладан бириди десек, ётюрюк айтырыкъ тюйюлбюз. Балаларын сют бла ёсдюрген кемириучю жаныуарды. Европаны, Азияны, Север Американы агъач ичлери бла саркъгъан череклени, кёллени жагъаларында колонияла болуп жашау этедиле. Къуйрукълары бла санасанг, узунлукълары метр чакълы бир болады. Ауурлукълары 30 килограммгъа дери жетгенлери да бардыла. Терилери бек багъалыгъа саналадыла. Аны ючюн XX ёмюрде Россейде бобрланы толусунлай къырып чыкъгъандыла  дерге боллукъду, ахырында, тышындан келтирип жайгъандыла.

Аскерде борчун тийишлитолтурургъа хазырды

Тырныауузда ёсген жаш Мызыланы Расул гитчелигинден да форма киерге, офицер болургъа сюйгенди. Бюгюнлюкде республикабыздан тышында билим алгъанларыбыздан бириди. Шёндю ол Санкт-Петербургну тийресинде Петергофда орналгъан аскер институтуну ахыр курсундады. Кеси окъугъан экинчи факультетни (бу вузда бёлюмлени алай белгилейдиле) сыйлы къангасында аны сураты да тагъылады. Ол даражагъа уа мында биринчи кюнден «бешлеге» окъугъаны, низамы ючюн жетишгенди.

Ауруу жайылгъан заманда неге эс бурургъа тийишлиди?

Бусагъатда грипп бек жайылгъан кезиудю, офисле, школлада классла бош боладыла. Ауругъанла барысы да тохтаусуз жётел этгенлерине тарыгъадыла. Ол сагъайтыргъа керекмиди, сора ол къоркъуулу болуп къачан тебирейди – аны юсюнден «Аргументы и факты» газетге врач-педиатр, оториноларинголог Евгений Степанович айтханды.

Кёзлеригизге ау чабып башласа, мычымай врачха жетигиз

Жашлыкъ бир такъыйкъагъа инбашынга къоннган чыпчыкъгъа ушайды, къарап-къарагъынчы учуп кетеди. Ол кетгенлей а тюрлю ауруула кеслерин кёп сакълатмай келедиле. Катаракта ауруу бусагъатда уллайгъан адамланы арасында жайыла барады. Аны атын эшитгенлей окъуна, элгенирча халгъа келеди адам. Шёндю анга багъыуну къаллай амаллары, онглары болгъанларыны юсюнден республикалы больницаны врач–офтальмалогу Марат Афаунов бла ушакъ этгенбиз.

 - Катаракта жыл санлары жетгенлени аурууумуду?

Адам эм закон

Юйюнде наркотиклени жюрютгенден

Нальчикде УМВД-ны наркотиклеге къажау бёлюмюню къуллукъчулары полицияны участка уполномоченныйлери бла оператив-тинтиу жумушланы кезиуюнде  50-жыллыкъ эр киши кесини юйюнде  танышларына наркотиклени ичерге къойгъанын тохташдыргъандыла. Фатарны тинтгенде, право низамы сакълаучула ичинде акъ тюрсюнлю порошогу бла чулгъам эмда шприц тапхандыла.Экспертиза ол  «метилэфедрон» наркотик болгъанын тохташдыргъанды.