Календарь событий

10 февраля 2021

«Адам бир жеринде тохтап къалыргъа эркин тюйюлдю, ол жашауунда бютюнда уллу муратла салыргъа, бийиклеге жетерге борчлуду»

Мадина Шогенова (Османланы Суфьянны къызы) КъМР-ни сыйлы врачыды, ол медицина илмуланы докторуду, бюгюнлюкде КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну «Аллергиягъа къажау болушлукъ жаны бла арасына» башчылыкъ этеди. Биз аны бла   шёндюгю медицинагъа кёз къарамыны, студентлени окъутууну, илму бла медицинаны байламлыкъларыны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз.

Кертиликни тынгысызлыгъы бла хыйлалыкъны, аман акъылны учхалауукълукълары

Хапарны, повестьни жазыу юлгюлерине тюшюннгенден сора Шауаланы Хасан кесин уллу хапарлау жанрда сынагъанды. Аны «Ит жыйын» романы жашау чюйреликлеге аталады. Чыгъарманы психология теренлиги кёп затха эс бурдурады. Адамны ниети аны тыш дуниясыны кюзгюсю болуп келеди. Мардадан чыгъыу аланы экисин да бузады.

Жашау-бир такъыйкъа, ийнаныу-ёмюрлюк

Хапар

    Хамитни он  жылы болгъанда, атасы ауушады. Эл таныгъан хажи, ауругъаны да болмай тургъанлай, ёлюп къалды. Инфарктмы болду, инсультму – ким билсин... Халимат, аны юй бийчеси, намазлыгъына, Къуранына да тиймеди. «Бу юй болгъан къадарда, ала жерлеринден кетерик тюйюлдюле», -  деди.

Исламгъа къошакъ этгеннге Аллахутала ыразы болмаз, аны къуллукълары да къабыл кёрюлмезле

Хар элни да къой союуу башхады. Алай  динни юсюнден айтханда, быллай башхалыкъла, келишмеулюкле ахырда жарамайдыла. Бюгюнлюкде даулашланы асламы исламгъа халкъ адетле кийирилгенлери, тёрелени динни жорукълары сунуп, аланы алышхан кезиуле бла байламлыдыла.

Хасания элни иймамы  Мисирланы Тимур хажи акъыл этгенича, адет-тёреле диннге сингнгенлерини сылтауу  ислам билим аз болгъанындады:

Тёгерек-башны тазалыгъын жалчытыуда сакълыкъ изленеди

Кёп болмай  КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт–коммунал мюлк министрини орунбасары Котченко Романны башчылыгъы бла  «тёгерек стол» болгъанды. Анда бюгюнлюкде жамауатны жарсытхан   къаты къалгъан-къулгъанла бла байламлы (ТКО)  соруула  сюзюлгендиле. Аны юсюнден бизге   ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Жер тюбюне тамашалыкъ жолоучулукъ

   Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну алчылары  Черек районда Хумала тийресинде дорбунлагъа краеведение экспедициягъа баргъандыла.

   Клубну директору Мокъаланы Тенгиз билдиргенича, жолоучулукъну баш мураты жаш адамланы альпинизм, къаялагъа ёрлеу эм тау туризм жаны бла алгъан билимлерин практикада сынау, аланы республиканы жер тюбюнде дуниясыны жашырынлыкълары бла шагъырейлендириу эди.

Ишден кетгенде, эркинликлеригиз бузулмазча

 Адамгъа бир тюрлю сылтау бла кесини ыразылыгъы бла неда бир-бир халла бла байламлы ишинден кетерге тюшеди. Быллай кезиуледе не этерге кереклисин ёкюл Азамат Тохов юйретеди.

Заманында тёленнген налогла социал проектлеге да себепдиле

Былтыр «Россети Северный Кавказ» компанияны бёлюмю «Каббалкэнерго»  болжалдан кеч  къалмай  226 миллион сом   налог  тёлеп, жылны борчсуз бошагъанды,  деп билдиредиле  энергокюч компанияны пресс-службасындан. 

Биологиялы сагъатланы барыуларын акъырын этерча

Бусагъатда «антиэйдж» (абаданлыкъгъа, жыл саннга къаршчылыкъ) деген ангылам модагъа киргенди. Ол жашлыкъны созууну, къартлыкъгъа жетмегенлей не къадар кёп мычыуну амалыды. Антиэйдж - кремле, витаминле, бетге бояу сюртюу... Антиэйдж азыкъ ашау система окъуна барды! Ол жашауну узунлугъуна себеплик этген менюду.

Энтта да мадар барды

Жазылыу - 2021

 Хурметли жамауат!

Бир тюрлю чурумла бла сиз «Заманнга» быйылны биринчи жарымына жазылалмай къалгъан эсегиз, халны тюзетирге онг барды. Февральны 20-сына дери бу жумушну къайгъысын кёрсегиз, ана тилибизде чыкъгъан газетни 1 мартдан алып, окъуп башларыкъсыз.

Жазылыуну тёрт айгъа багъасы – 486 сом 70 капек.

Бизни индексибиз – П 5893

Жюз гектарда теплица комплекс ишленирикди

Кёп болмай  Чегем муниципал районну администрациясыны башчысы Юра Борсов  «Овощи Ставрополья»  биригиуню таматасы   Дмитрий  Мугер бла тюбешгенди. Ала  быйыл Чегемде 100 гектарда «Дары Кавказа» деген жемиш эм наныкъ ёсдюрген  республикада эм уллу теплица комплексни   ишлерча планны сюзгендиле.  Аны юсюнден бизге жерли-жерли администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле. 

Конференцияла, мастер-классла, ушакъла

РФ-ни Президенти Владимир Путинни буйругъу бла быйылгъы жыл Илмуну эмда технологияланы жылына саналады. Анга жораланнган тёрели «Илмуну ыйыгъы» бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде бардырылып бошалгъанды. Беш кюнню ичинде агровузда окъугъанла, преподавательле да алагъа къошулуп, жыйырмадан артыкъ конкурсла, тюрлю-тюрлю кёрмючле, мастер-классла эмда башха жумушла бардырылгъандыла.

Битимлени тауча атлары эм аланы хайырлылыкълары

«Заман» газетни баш редакторуну орунбасары Аппайланы Музафар бир къауум битимни тауча атларын эм аланы саулукъгъа хайырлылыкъларын ана тилибизге кёчюрген ишин андан ары басмалайбыз.