Календарь событий

12 февраля 2021

Кюнню халында сагъайтхан болумла

Кюнню халы бла байламлы тапсызлыкъла климат сауут  сынауланы эсебидиле дегенча оюмланы эшитирге тюшеди.  «Комсомольская правда» газетни корреспонденти Евгений Черных ол жаны бла хапарлы болур ючюн кёп жылланы биосфералы, геосфералы эм башха энчи сауутланы темасын тинтген отставкада полковник бла сёлешгенди. Полковник материалны басмаланырына ыразылыгъын бергенди, алай аты белгисизлей къалырын излегенди. Биз да ол ушакъ окъуучуларыбызгъа сейир кёрюнюр деп, аны хазырлап бюгюннгю номерибизде басмалайбыз.

Битимлени тауча атлары эм аланы хайырлылыкълары

«Заман» газетни баш редакторуну орунбасары Аппайланы Музафар бир къауум битимни тауча атларын эм аланы саулукъгъа хайырлылыкъларын ана тилибизге кёчюрген ишин андан ары басмалайбыз.

Малчылыкъ бёлюмде – ахшы эсепле

Шимал-кавказстатны эсеплерине кёре, былтыр Къабарты-Малкъарда малчылыкъ бла байламлы аслам продукция чыгъарылгъанды. 

Инвестициялы счётлагъа сурам ёсгенди

Ара шахарда биржаны билдириуюне кёре, Къабарты-Малкъарда жашагъанла, озгъан жылны ахырына он мингден артыкъ энчи инвестиция счёт ачхандыла. Саулай Шимал Кавказда уа аланы саны жюз мингден атлагъанды.

«Спортну сюйсенг, ол чархынгы, акъылынгы да кесине бойсундурады»

Хар инсаннга жашауунда илхам берген, баям, аны муратларыдыла. Ала адамны алгъа элтедиле, жангы бийиклеге чакъырадыла. Биреу илмуда атын айтдырыргъа сюеди, башхалары маданиятда, искусствода неда бир башха затда жетиширге умут этедиле. Бизни бюгюннгю жигитибиз Къойчуланы Джамиляны жюреги уа таэквондогъа тартханды. Ол, аз заманны жарау эте, тренерине, жууукъ-тенглерине да хорлаяллыгъын, фахмусу болгъанын кёргюзталгъанды. Алай эм уллу жетишимини аллында, саулугъуна чып тюшюп, анга муратындан айырылыргъа тюшгенди.

«Биз анда къыралыбызны буйругъун толтургъанбыз»

15 февральда Совет аскерле Афганистан Республикадан чыгъарылгъандыла 

1989 жылда 15 февральда эрттенликде 10 сагъатда СССР-ни бла Афганистан республиканы къырал чеклеринде Амударья черекде кёпюрден совет аскерчиле ётгендиле. Тизгинни бек ахырында генерал-лейтенант Борис Громов келгенди. Бу ишни кёргенле эсгергенлерича, генерал тохтап, башын Афганистан жанына буруп, бир минут шумсуз тургъанды.  Журналистле айланып ол: «Анда 40-чы армияны бир аскерчиси да къалмагъанды»,-дегенди. 

Адамлыкъгъа, халаллыкъгъа да заманында юйретирге керекди

Жаш тёлю…алгъаракъда Кёп функциялы арагъа бир документ алыргъа баргъанымда, мени аллымда бир жаш: «Мени жумушум кёп заманнга созуллукъду, сиз жаланда хазыр къагъытыгъызны алыргъа келген эсегиз, алгъа ётюгюз», - дейди. Сейирге къалама, сау бол деп, къууанып, кабинетге атлайма. Жангы жыл ингирде уа бир нарат терекни бутакъларына ушагъан затла сатып алыргъа гюл тюкеннге киреме. Анда уа адамла уллу багъалы букетле ала эдиле: бизни республикада гюл къысымны окъуна багъалысын сайлайдыла.

Энтта да мадар барды

Жазылыу - 2021

 Хурметли жамауат!

Борчунг болгъанын бла къалгъанын бил

   Бу кюнледе Россейни Сюд приставларыны  Федерал службасыны Къабарты-Малкъарда управлениясыны башчысы Бауаланы Ахмат журналистле бла тюбешгенди. Ол алгъаракълада бардырылгъан "Борчунг  болгъаныны юсюнден бил" деген акция къалай бардырылгъаныны юсюнден  айтханды.

Эл жерлени айнытыугъа – 227 миллиондан аслам сом

КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну башламчылыгъы бла бардырылгъан   «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре эки жылны ичинде республикагъа  227,38 миллион сом болушлукъ берилликди.  Аны асламысы, неда   225,106 миллион сом чакълысы, федерал бюджетден бёлюнюрюкдю, республикада кесинден да    2,274 миллион сом къошарыкъды. Аны юсюнден  профильли ведомствону  пресс-службасындан билдирелдиле.

Терек бахчаланы санына къошулады

Былтыр Къабарты-Малкъарда  1380 гектар чакълы бир жерде терек бахчалыкъла   салгъандыла. Ол  «Къабарты-Малкъарда эл мюлкню айнытыу эм эл мюлк продукцияны, сырьёну эм аш-азыкъны  рыногун къурау» деген  къырал программада белгиленнгенден   эсе 110 процентге кёпдю. 

Республиканы мюлклеринде алма, кертме, эрик, шаптал эм башха  жемиш терекледен сора да,  наныкъны эм жилекни да аслам саладыла. 

Россейни Эл мюлк министерствосунда  айтханларыча, республика  терк айныгъан терек  бахчалыкъланы  орнатыу беш биринчи регионну тизмесине киреди.  

«Сюйген ишинг берген кючню ахчадан алаллыкъ тюйюлсе» Уста Баны Хамзатха – 65 жылачил

Темирчи Бачиланы Хамзатда акъылман  Кязим этген къыпты сакъланнганын  эшитип, Акъ-Суугъа аны юйюне барама.  

Кирпиле

Кирпиле балаларын сют бла ёсдюрген къауумдандыла, эки юйюрге юлешинедиле, керти кирпилеге бла гимнури деген кирпилеге (гылыу кирпиле). Жерине кёре жиляны дегенча, жашагъан жерлерине кёре кирпилени жыйырма тюрлюсю болады. Быдырындан бла гумхотундан къалгъан териси ийнеле бла жабылыпды. Къышны мыртыскы жукъу бла ётдюреди.

Сюймекликде жыр да, кюй да барды

Хапар

Къадаргъа соруу болмагъанын, болса да, жууап табылмагъанын ким да биледи, алай а, тёгерекге къарасанг, тюзлюк бла терслик, абезехге баргъанча, бир бирден айырылмай, женглери бир бирине тие айланнганларына минглеп шагъатлыкъ табаса.

Хафисатдан ариу къыз дунияда болмаз эди. Анга кёз къаратмагъан жаш да жокъ эди кеси заманында. Бюгюн да аны тюз тургъан аркъасына, ариу таралгъан къысха чачына, къара, жылыулу кёзлерине къарасанг, жумушакъ ышарыуун кёрсенг, жашау анга алай къаты болгъанына сейир этесе.

Эсирип жолгъа биринчи кере чыкъмагъанлары ачыкъланнганды

Автоинспекторла «Кеф водитель» рейдни кезиуюнде 29 бузукъчуну ачыкълагъандыла. Аладан ючюсю жолгъа кеф болуп биринчи кере чыкъмагъанлары тохташдырылгъанды. Алагъа РФ-ни УК-сыны 264.1-чи статьясына кёре терслеу материалла ачылгъандыла.

Рейд бардырылгъан алты сагъатны ичинде уа къырал автоинспекторла   жети кеф водительни тохтатхандыла. 19 инсанны уа  машинаны жюрютюрге эркинлиги болмагъанды.

Тёртеулен медиклеге жетдирилгендиле

Право низамны сакълаучула «Кавказ» федерал трассада аварияны сылтауларын сюзедиле. Бу жарсыулу болумда бир адам ауушханды, тёртеулен саулукъ сакълау учреждениялагъа жетдирилгендиле.

 Быйыл 9 февральда эрттенликде 10 сагъатда «Кавказ» федерал жолну 4128 километринде «ВАЗ-11730» эм «ГАЗ-3302» машинала къагъышхандыла. ВАЗ-ны водители - 34-жыллыкъ зольскечи Пятигорскдан Владикавказ жанына бара болгъанды. Алай ол болжаллы халда салыннган жол белгини басып, сол жанына чартлагъанды. Алайда ол жол буруугъа урулгъанды, ызы бла  аллына келе тургъан «ГАЗ-3302» бла къагъышханды.

Аслам тёлюню харф таныргъа юйрете, школ жашаугъа да тюшюндюре

 Ахшыладан юлгю ала

Черкесланы Ахматны уллу юйюрюнде ёсген къызчыкъны гитчелигинден окъуна билимге тартылгъаны кёзге туура эди. Къыйын жыллада, хар ким да сабийлерин школгъа тийишдирип да къоялмагъан кезиуде, Жаннетни атасы аланы  жетисин да окъутургъа къолундан  келгенича кюрешгенди.