Календарь событий

26 февраля 2021

«Ата-анала сабийлери фахмусу бла энчи айырмалы болурча муратланып турмай, анга толу жашау этерге болушургъа тийишлидиле»

Битеу ата-анала да тёгерекдегилени акъылы, фахмусу бла сейирсиндирген сабийлери болсала сюедиле.  Алай азмычланы (вундеркинд) юсюнден кёбюрек билсек, бу энчи сабийлени къадарлары биз суннганча алай жарыгъ а болурму деп сагъышланабыз.

Кёбюсюнде бийикге чыгъыуланы ахыры ажымлы бошалады.  Алай узакъ  ёмюрлю фахмула да  ата-аналарыны ышаныуларын асламысында жашаугъа кийиралмайдыла.  Анга шатык юлгю – Мэрилин вос Савант, дуния башында  бек бийик интеллекти бла адам.  Аны  IQ  кёрюмдюсю 228 болгъанды, мардагъа уа 100 саналады.

АНДА-МЫНДА СЮЕЛГЕН ЧЁПЛЕ

Хапар

Танзиля, жашы школну бошап, уллу шахаргъа кетеме дегенде, аны тыяргъа кюрешгенди, алай уллу сууну аллын тыйгъан бла жашлыкъда умутну аллын тыяргъа талпыгъанны башхалыкълары бармыды? Аны киши да болдуралмагъанды, умут керти эсе, жюрекге терен тюшген эсе.

Жетишимли болур ючюн не этерге керекди?

Жетишимли болууну юсюнден кёп китапла жазылгъандыла, тинтиуле бардырылгъандыла. Алай алада баш магъаналы соруугъа жууап берилмейди. Аны сылтауу да бошду – алчылыкъны бир тюрлю жашырынлыгъы жокъду. 

 

Къурулуш бардыргъанда изленнген документлени хазырларгъа болушурукъдула

Росреестрни Кадастр палатасы 4 мартда вебинар бардырлыкъды. Анда ведомствону специалистлери эркинлик алмай сюерге жарагъан объектлени документлерин къалай жарашдырыргъа кереклисин ангылатырыкъдыла. Бу информация кадастр инженерлеге, риелторлагъа, юристлеге, жер-жерли администрацияланы келечилерине да магъаналы  боллукъду, дейдиле Росреестрде.

Алимле тёгерекдеги къудуретни тазалар амалланы сюзерикдиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни башламчылыгъы бла 18-19 мартда вузда «Инженер эмда агроэкосистемалада инновациялы технологияла» (SCOPUS) деген халкъла аралы илму-сынам конференция бардырыллыкъды. Аны ишине Тохоку Университетни (Япония), Экономика университетни – Варна (Болгария), Азербайджанны къырал аграр университетни келечилери къатышырыкъдыла.

«Ленинцы» мюлкню урунуу жолу сау ёмюрге жууукълашады

Май районда «Ленинцы» эл мюлк кооператив жетишимли ишлегенли бу кюнледе 92 жыл толгъанды. Анда уруннганла мюлкню кезиулю байрамын ишлеген жерлеринде белгилегендиле, деп жазадыла «Майские новости» газетни бетлеринде.

Адамлада эм магъаналы шартла кертичилик, кёзбау этмей бир бирден файда тюшерин излемей, таза жюрекден шуёхлукъ жюрюте билиудю

Гёжеф Локияланы Жамболат грек-рим тутушууда болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Аны биринчи уллу хорламы 2011 жылда Россейни кадетлени араларында биринчилигинде къытхан доммакъ майдалы эди. Эки жылдан ол къыралны юниор биринчиликлеринде кюмюш эм доммакъ майдалланы алгъанды. 2015  жылдан бери Россейни чемпионатларында, Иван Поддубныйни мемориалында алчы жерлеге дайым чыкъгъанлай турады, Европалы, халкъла  аралы, дуния даражалы эришиуледе хорлагъанланы санына кирмей къалмайды. Россейни тутушуудан жыйымдыкъ командасыны баш тренери Гоги Когуашвили аны усталыгъына бийик багъа бичеди, ол умутландыргъан спортчу болгъанын белгилейди.
 

Къоркъуусузлукъну жалчытыу амалла

Жыл башланнганлы бери республикада кёп адам жыйылыучу жамауат тийреледе 35 видеокамера орнатылгъанды. Бу ишни «Къоркъуусузлу республика» къырал учреждение тамамлагъанды, дегендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда.

Битимлени тауча атлары эм аланы хайырлылыкълары

«Заман» газетни баш редакторуну алгъыннгы орунбасары Аппайланы Музафар бир ненча жыл мындан алгъа битимлени тауча атларын эм аланы саулукъгъа хайырлылыкъларын ана тилибизге кёчюрген эди. Аны ол ишин андан ары басмалайбыз.

 

Жеринден тепдирилмеген мюлк бла байламлы жумушла тийишлисича толтурулгъандыла

Росреестрни Къабарты-Малкъарда Управлениясында бу кюнледе бардырылгъан коллегияда ведомствону былтыргъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла. Жыйылыугъа Управленияны башчысы Виталий Дмитриев, БТИ-ни таматасы Хасанби Шахмурзов, «ФКП Росреестра» къырал учрежденияны таматасы Анна Тонконог эм башхала къатышхандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Къартлыкъ да насыпдан толургъа болады

Къарыуубуз, саулугъубуз кетип башласа, къара чачыбыз агъарса, сагъаяды жюрек. Керекмиди алай къоркъургъа къартлыкъдан? Аны юсюнден бизни республикада бек белгили психиатр, медицина илмуланы доктору, профессор Теммоланы Далхат бла ушакъ этген эдик. Жаннетли болсун, озгъан жыл профессор дуниясын алышханды. Биз бюгюн ол ушакъны эсгеребиз.

 

Эл мюлк продукцияны производствосу 61 миллиард сомдан атлагъанды

Былтыр Къабарты-Малкъарны агропромышленный комплексини  бёлюмлери  61,4 миллиард сом багъасына продукция чыгъаргъандыла. Ол буруннгу жыл  бла  тенглешдиргенде он процентге кёпдю.  

Шаркъ акъылманны, акъын назмучуну эсгере

Бу кюнледе белгили къазах назмучу Джамбул Джабаев туугъанлы жюз бла жетмиш беш жыл болгъаны бла байламлы «Жамбулну поэзия хазнасы эмда аны бла байламлы ишле» деген аты бла халкъла аралы онлайн конференция баргъанды.

Мелиорация жумушлагъа – къырал болушлукъ

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Халкъла аралы  кооперация эм экспорт» миллет проектге кирген  «АПК-ны продукциясыны экспорту» деген республикалы  программагъа  кёре  былтыр  4,2 минг гектар жерде  сугъарылырча мадар этилгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ол 2,6 кереге кёпдю.

Республика производство бёлюмде эсеплери ючюн къыралны жети алчы регионуну санындады

Былтыр  Росстат бардыргъан рейтиннге кёре, Къабарты-Малкъар промышленный производство бёлюмде ахшы эсеплери ючюн  Россейни  жети алчы регионуну санына къошулгъанды.  

Киеу нёгер

Малкъарлыла жашагъан тау ырбынлагъа машина угъай, арба окъуна кючден сыйыннганды. Ол себепден киеу нёгерге жыйгъан кезиуде бек алгъа иги атлары болгъанланы чакъыргъандыла. Тепсей, жырлай, чамгъа уста жюз атлыдан къуралгъан жыйыннга уллу багъа бергендиле. Жашладан кимни чакъырыргъа керек болгъанын а тукъум таматала оноулашып айтхандыла. Жыйыннга асламысында тукъумдан адам башчылыкъ этгенди. Болсада элде сыйлары жюрюген, сёзге уста адамлагъа да таматалыкъ эт деп, тилеп болгъандыла. Башчы кесине эки болушлукъчу айырып, борчларын ангылатханды.

Сайгъакъ

Бу уллу эм кенг къуу тюзлени кийик эчкиси, хайыуанланы бирине да ушамагъан жаныуарды дерге боллукъду. Буруну кьысха хоботду. Къуу тюзледе битим бек аз болады. Алада желле, боранла букъуну кётюрюп айланадыла. Табийгъат шошайса, букъу уа битимлени юслерине олтурады. Сайгъакъ, кенг буруну бла юфгорюп, битимлени юслеринден букъуну учуруп, андан сора отлап башлайды, кырдык чомпдан башхасына ёте. Сайгъакъ эшек шинжини да, сибирткиликни да угъай демейди. Къыш айлада уа къауданны, къар-буз тюбюнден туякълары бла къазып чыгъарып, отлайды.

Байла учуз багъаланы сайлайдыла

        Дунияны эм бай адамлары кеслерин бир кесек «сейир» жюрютгенлерин журналистле бла психологла эртте да эслеген эдиле. Бек алгъа кесине эсни Уоррен Баффет бурдургъанды: ол 72,7 миллиарды болгъан инвесторду, алай кеси уа бир гитче юйчюкде жашайды эмда фастфуд бла ауузланады. Аны ызындан Ингвар Кампрадени юсюнден айтып башлагъандыла. Ол ИКЕА-ны таматасыды, жер башында эм къолайлы адамладан бириди.

«Къыргъызлыла, тюрклюле бла узбеклиле бизни иш кёллюлюгюбюз ючюн бек сюйгендиле»

Адам сабийлигинде кёргенни, эшитгенни, сынагъанны кёлюнде, эсинде терен, ачыкъ тутады.   Баккуланы Элжорканы жашы Хутайгъа малкъар халкъ зор бла кёчюрюлгенде 13 жыл толгъан эди. Миллет ата журтуна къайтхандан сора 45 жыл озгъанда уа ол сабийлигинде сынагъан, кёрген затланы жазып, туудукълагъа, шёндюгю тёлюге насийхатха къойгъанды.