Календарь событий

08 ноября 2019

Тансыкъма мен санга

Тансыкъма мен санга… Ол тансыкълыкъдан къутулуу амал жокъду, не медет. Жердеги жашаудан бир такъыйкъагъа ычхынып, алыкъа жулдузлагъа учаргъа бир жаны болгъан затны да къарыуундан келмегенди. Сен а ызлагъанса башха жол, керти дунияны этеклеринде. Къаллай бир ёмюр ётген болур, къаллай бир акъылман кюсеген болур андагъы жорукъну кёрюп къайтыргъа  билмейме.

Эсепле чыгъарылгъандыла, борчла салыннгандыла

Россейни  ФСИН-ини  КъМР-де Управлениясыны  жылны озгъан тогъуз айында  ишини эсеплери чыгъарылгъандыла, къалгъан айлагъа борчла белгиленнгендиле. Анга аталгъан коллегияны ишине ведомствону  бёлюмлерини, службаларыны  таматалары, тюзетиучю колонияланы башчылары  да  къатышхандыла. Жыйылыуну  УФСИН-ни начальниги, ич службаны полковниги Аслан Лихов бардыргъанды.

Жигитлени атлары унутуллукъ тюйюлдю

    Къашхатауда Уллу Ата журт урушну кезиуюнде бу эл ючюн  душман бла къазауатха кирген  37-чи аскерни 2-чи стрелковый гвардиячы дивизиясыны 350 аскерчиси асыралгъанды. Ол жерге жолну ханс басмайды, ары адамла ёлгенлеге баш урургъа, гюлле салыргъа терк-терк келедиле. Ма бу кюнледе да алайны кёпле жокълагъандыла, аланы араларында  районну эмда элни  администрацияларыны келечилери,  учреждениялада бла организациялада ишлегенле, право низамны  сакълаучу органлада къуллукъ этгенле, эллиле да бар эдиле.

Бусагъатда къуралгъан тойланы жаратамысыз?

Заман оза баргъаны бла адамланы жашаулары, кёз къарамлары да тюрленеди. Бир кезиуде магъаналы адет, артдагъы болумлагъа келишмегенлейин унутулады. Башхасын жамауат сакъларгъа кюрешеди. Халкъыбызны тёрелери да, ол санда тойну къурау да, аллай шартладандыла. Бюгюнлюкде миллет экиге бёлюнюпчады. Бирле буруннгу тёрелени къайтарыргъа кюреше эселе, башхала уа аланы тарыхда къояргъа хазырдыла. Баям, аланы хар бири да кесича тюздюле.

«Абаданла эм къарыусузла биз алагъа бёлген эсге ыразы эселе, социал ишчилеге ийнана эселе, борчубузгъа жеталгъанбыз»

Элбрус районда халкъгъа социал жумушла тапдыргъан комплекс араны ол жанлы жумушла тапдыргъан биринчи номерли бёлюмюню  таматасы Элмурзаланы Лиза быйыл да былтыргъы жылдача къыралда бардырылгъан «Социал жумушла тапдыргъан махкемени эм иги ишчиси» деген эришиуню  республикалы урумунда заведующийлени араларында алчы болгъанды. Битеуроссей конкурсну  финалында  кесини номинациясында экинчи жерге чыкъгъанды. 

Хыйлачылагъа кесигизни алдатмазгъа кюрешигиз!

 Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында организацияланы, предприятияланы, жамауат биригиулени башчыларына, предпринимательлеге бирле аланы атындан сёлешип, ол неда бу жумушну тындырыргъа  ахча излегенле хыйлачыла болгъанларын билдиредиле.  

Санларында къыяулары болгъанлагъа реабилитация этиу амалла бардыла

Санларында къыяулары болгъан адамла  жашауларында тюрлю-тюрлю чырмаулагъа тюбейдиле. Социал страхованияны фонду  аллайланы жашауларын бир кесек окъуна да тапландырыр, женгиллетир ючюн, кесини энчи къыйынын  къоша, аланы техника амалла, санатор-курорт  багъыу амалла бла да жалчытады. Инвалидлени не жумушлары эмда къалай тамамланылгъанларыны юсюнден  бизге  РФ-ни  Социал страхованияны фондуну  регион бёлюмюню башчысы  Джульетта  Устова толу хапар айтханды. 

Тротуарланы жангыртыуну къолгъа тынгылы алгъандыла

Нальчик шахар округда тротуарланы жангыртыу эмда тапландырыу ишле андан ары бардырыладыла. Мэриядан билдиргенлерича, бу кюнледе Ленин атлы проспектни Тлостанова орам эм КъМКъАУ бла чекленнген кесегинде мадар этиле турады. Жол къурулушчула аны чачып, мурдорун тынгылы кючлендириу эмда бордюрланы алышындырыу бла кюрешедиле. Ызы бла жангы асфальт саллыкъдыла. Алайда хар нени да бу кюнледе битдирирге умут этиледи.

Жалгъан дарманланы чыгъаргъанланы – тюрмеге

Жууукъ заманда Россейде жалгъан промышленный, аш-азыкъ продукцияны чыгъаргъанланы уголовный жууапха тартып тебирерикдиле. Аланы адамны саулугъуна заранлары болмаса да, производительлени неда тюрмеге олтуртурукъдула неда уллу тазир тёлетирикдиле. Кодексге бу тюзетиулени Роспотребнадзор МВД бла бирге жарашдыра турады, ызы бла ала Къырал Думаны къараууна ийилликдиле, деп билдиреди «Московский комсомолец-Кавказ» газет.
 

Алан, ким къарайды бу бериулеге?

Эсигиздемиди, «Жомакъны  дуниясында къонакъда» бериулени? Аны бардыргъан Валентина Леонтьеваны хар шабат кюн биз къалай сакълаучу эдик? «Жаныуарланы дуниясында» деген бериуню уа? СССР – ни бек кючлю театрларыны спектакльлери да ёмюрге эсибизде къалгъандыла. Хар юйде ингир сайын битеу юйюр жыйылып къараучу эдик телевизоргъа. 

Энергетикле къышха тынгылы хазырланнгандыла

Къабарты-Малкъарны  Электрокюч бла ышаннгылы жалчытыу жаны бла штабы  отлукъ-энергетика комплексни  предприятиялары къышха къалай хазырланнганларын  сюзгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министерствосундан.

«Ариу юйюр къураялсанг, жашауунгда иги ишле этип, тюз ыз къоялсанг, адетли, билимли сабийле ёсдюрсенг – андан уллу насып жокъду»

РФ-ни Ич ишле органларында ишлегенлени кюнюне  

Жашууланы Исмайылны жашы Хызыр жашаууну 41 жылын ич ишле органлагъа жоралагъанды. Ол окъуудан сора КъМР-де МВД-ны Эксперт-криминалистика бёлюмюне ишге келип, аны башчысына дери ёсгенди,   артыкъда уллу, халкъны чамландыргъан аманлыкъланы тинтгенди.  Атасындан ёксюз къалгъан, интернатда ёсген   жашха быллай бийиклеге жетген, сёзсюз, алай тынч болмагъанды. 

Ток ючюн тёлеулени жыйыуда иги тюрлениуле эсленедиле

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалкэнергода» баланс комиссияны кенгеши бардырылгъанды бу кюнледе. Анда адамладан ток ючюн тёлеулени жыйыуда болумну юсюнден сёлешгендиле, кёрюмдюлени игилендирир амалланы да белгилегендиле, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Саулукълу жашауну жорукъларына юйреннгендиле

Черек районну 500  аслам окъуучусу профилактика жумушлагъа къатышхандыла.

Терек бахчачылыкъны эмда тахта кёгетчиликни айнытыуну юсюнден ачыкъ эмда къыйматлы ушакъ

Къабарты-Малкъарны Жамауат  палатасыны АПК-ны эмда эл тийрелени айнытыу комиссиясы бу кюнледе Бахсан районну администрациясында жыйылыу бардыргъанды. Анга комиссияны, КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну, районну эл мюлк, аш-азыкъ эмда жер бла байламлы халланы  Управлениясыны келечилери, аграрийле къатышхандыла. Кенгешде бизни республикада терек бахчачылыкъны эмда тахта кёгетчиликни айнытыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

ПУЛЕМЁТЧУ ХАЖДАУТ

 Уллу Хорламны 75-жыллыгъына             
Жер башында ары дери бир заманда да болмагъанча кёп къан тёгюлген, кесини отунда он миллионла бла адамланы кюйдюрген уруш бошалгъанлы эки жыйырма бла онтёрт жыл озду. Жюрекле уа бюгюн да тараладыла. Жашларыны, эрлерини, къарындашларыны къадарларыны юсюнден жукъ билмей, аладан хапар эшитирге термиле,  дуниядан кетдиле кёп тиширыула. «Тиширыула» деп айырып айтханлыгъым – ала бушууну бек къыйналып кётюргенлери, ёлюп кетгинчи унутмагъанлары ючюндю.