Тротуарланы жангыртыуну къолгъа тынгылы алгъандыла

Нальчик шахар округда тротуарланы жангыртыу эмда тапландырыу ишле андан ары бардырыладыла. Мэриядан билдиргенлерича, бу кюнледе Ленин атлы проспектни Тлостанова орам эм КъМКъАУ бла чекленнген кесегинде мадар этиле турады. Жол къурулушчула аны чачып, мурдорун тынгылы кючлендириу эмда бордюрланы алышындырыу бла кюрешедиле. Ызы бла жангы асфальт саллыкъдыла. Алайда хар нени да бу кюнледе битдирирге умут этиледи.

Администрацияда айтханларына кёре, шёндюледе шахарда жаяу жюрюрге деп белгиленнген тийрелени тапландырыу жаны бла муниципал программа жарашдырыла турады. Анда къайсы объектге къачан ремонт этиллиги эмда тийишли ишлеге неллай бир къоратыллыгъы жик-жиги бла белгиленирикди.

Ишлени биринчи кезиую уа быйыл башланнганды. Аны чеклеринде биринчи номерли сабий поликлиниканы эмда шахар клиника больницаны къатларында, сора дагъыда Шортанов атлы орамны кесегинде быллай тийреле жангыртылгъандыла. Жылны ахырына дери Идаров атлы эмда Липовая орамланы биришер кесегинде, сора дагъыда 24 номерли орта школну къатында участкала да тап халгъа келтирилликдиле. Келир жыл а бютюн бек кёп иш этиллиги белгиленеди.

Улбашланы Мурат
Поделиться: