Календарь событий

01 ноября 2019

Бий бла къара киши

Бизни халкъыбыз бек эрттегили, тин хазнасы бек бай болгъан халкъды. Аны алайлыгъына шагъатлыкъла кёп жерден табылгъанлай турадыла, жарсыугъа, биз аланы сакълай, багъалай билебизми ансы? Ол табылгъан шагъатлыкъланы бир кьаууму бизни тилли, бир къанлы тюрк миллетле бла байламлыкъдады. «Битеу дуния цивилизацияны бешиги - ол фольклорду», - дегенди акъылманладан бири. Адам инсан, башха ишлеге жетише башлардан алгъа, аны тин айныуу не къадар терен болур ючюн, анга сабий айтыучукъланы юйретип, ёз тилингдеги таурухланы аслам айтханны магъанасы бек уллуду.

Къыралны патриотларын ёсдюрюр мурат бла

КъМР-ни Правительствосунда бардырылгъан «тёгерек» столда экстремизмге къажау ишде информацияны онгларын хайырланыуну сорууларына къаралгъанды. Тюбешиуге КъМР-де Терроризмге къажау комиссияны эксперт советини келечилери къатышхандыла. Анга уа къырал власть органланы, дин биригиулени, право низамны сакълаучу органланы къуллукъчулары киргенлерин белгилерчады.

Симфония музыканы байрамы

Нальчикде Симфония музыканы Юрий Темирканов атлы сегизинчи Халкъла аралы  фестивалы андан ары бардырылады. 

Приёмгъа келгенлени тарыгъыулары бла байламлы тийишли оноула чыгъарыладыла

КъМР-ни прокуроруна приёмгъа келгенлени тарыгъыулары тинтилип, тийишли мадарла толтуруладыла. 

Ачыкъ эшиклени кюню

 
 КъМР-де УФСИН-ни  1-чи номерли тюзетиучю колониясында  ишлегенлени юйюрлерине  Ачыкъ эшиклени кюню къуралгъанды. Учрежденияда къуллукъ этгенлени жууукъларына   жашлары, къызлары къаллай болумлада ишлегенлерин кёрюрге онг чыкъгъанды. Тюбешиу  культура-асламлы халда бардырылгъанды.
       

Кимни - арты, кимни – аллы

Огъары Малкъардан Атабийланы Магомет редакциягъа кесини эсгериулерин, оюмларын жазып тургъанды, келип да айтханды. Аллай хапарларындан бири бла бюгюн сизни да шагъырей этебиз.

Хыйлачылагъа алдатмазча

Хыйлачылыкъгъа къажаулукъгъа  жораланып бардырылгъанды Элбрус районда Россей МВД-ны  бёлюмюнде къуралгъан «тёгерек стол».

Жаш адамла билимлерин ёсдюрлюкдюле, проектлерин да къорууларыкъдыла

6-8 ноябрьде Архызда «Маданиятланы арасында ушакъ» деген регионла аралы жаш тёлю илму-практика форум боллукъду. Анга Шимал  - Кавказ федерал округдан (СКФО)  жюзге жууукъ адам къатышырыкъды. Ол Халкъ мюлкню эм къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмю бла Къарачай-Черкесни Миллетлени ишлери, асламлы  коммуникацияла эм басма жаны бла министерствосу къурап бардырылады. 

Къошакъ билим бериу жаны бла алчы организацияланы санында

Санкт-Петербургда  «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России» сегизинчи Битеуроссей билим бериу форумну чеклеринде  «Россейни 100 эм иги школу»  деген жыл сайын бардырылгъан федерал эришиуню эсеплери чыгъарылгъандыла.

Мирзеулюк нартюхню ёсдюрюуню къыйматы недеди

 

Къабарты-Малкъарда ёсген мирзеулюк битимлени арасында нартюх энчи жерни алады дерчады. Ол себепден аны ёсдюрюу бла кюрешгенлеге иги тирлик берген, ауруулагъа, къыйын табийгъат болумлагъа чыдамлы болгъан тюрлюлени хайырланыргъа тийишлиди.

Наркоман адамлыкъ ышанларын, кесини энчи шартларын, ич дуниясын, ич кючюн да тас этеди

Наркотикле, ичги, адамны башын хайран этген башха затла да битеу аманлыкъланы, кир, къужур ишлени башламчыларыдыла. Жарсыугъа, бу уу бизни миллетге да жетип, жаш адамларыбызны бузгъанды, алагъа миллетде, халкъда бир заманда да болмагъан сылыкъ  ишлени  этдиргенди. Алгъаркълада тау эллерибизден биринде жаш адам анасына зорлукъ сынатып ёлтюргени кёплени титиретгенди. Акъылы, сезими таза адам анасына угъай, танымагъан тиширыугъа  окъуна быллай къыйынлыкъны сынатырыкъ тюйюлдю.

Ракетомоделированияны сейир дуниясында

Тырныаууз шахарда ракетомодель спорт жаны бла  республикалы эришиуле къуралгъандыла, ала белгили алим, Илмуланы Россей академиясыны академиги Энейланы Магометни жашы Тимурну хурметине жораланнгандыла.

Диабет къыйын аурууладан бириди

Сахарный диабет деген диагноз адамгъа окъ атылгъанча эшитиледи. Бу аурууу болгъаннга жашау этиу бек къыйын болады: анга  поликлиникагъа терк-терк барыргъа, тёгерегинде адамланы жазыкъсыныуларын кёп эшитирге тюшеди. Алай барысындан да осалы уа - диабетиклени иги да асламысы, кеслеринде бу ауруу болгъанын сезмей,  заманны  оздургъанларыды. Биз аны  юсюнден профессор, медицина илмуланы доктору, Естествознанияны россей академиясыны келечиси, эндокринолог Ахкёбекланы Нелли бла ушакъ этгенбиз.  

Тахта кёгетле, жемишле бла да кеслерин жалчытадыла

КъМР-де УФСИН-ни  5-чи номерли колониясында тургъанла бусагъатда   тирлик  жыйыугъа тири къатышадыла. Ведомствону аллай учрежденияларыны араларында  сабанчылыкъ бла жангыз да бу колония кюрешеди. Анда тургъанла   кёп тюрлю битимле ёсдюредиле, аны хайырындан кеслерин тахта кёгетле эм жемишле бла  толусунлай жалчытадыла.
     

«Битеу жашауу, жюрегини тебиую, къаны-жаны да бийик поэзия сёзюнде сакъланнгандыла»

 Белгили, аты айтылгъан  хар инсанны да къатында, тарыхдан билгенибизге кёре, аны музасы, сюймеклиги, жашау тутуругъу сюелгенди. Сёзсюз, ол бергенди художникге, поэтге, жазыучугъа ариу илхам, таукеллик, кюч-къарыу да. 

Аты айтылгъан шайырыбызны хурметине

Элбрус районну краевед музейинде  КъМР-ни, КъЧР-ни халкъ поэти, РФ-ни, КъМР-ни Къырал саугъаларыны лауреаты Зумакъулланы Мустафаны къызы Танзиляны 85-жыллыкъ юбилейине аталгъан  «Бизни Танзиля»  атлы кёрмюч ачылгъанды.

Юч акъыл сёз

  Малкъар халкъны таурухлары, жомакълары бек кёпдюле. Жарсыугъа, жаш тёлю аланы хазны билмейди, билген таматаларыбыз а жашаудан кетип барадыла. Бу таурухну мен атамдан Байсыланы Къапландан жазып алгъанма. Жаннетли болсун, ол да алышханды дуниясын. Жюзле бла билгенди атам миллетибизни жомакъларын. Тауда бичен хазырлагъан кезиуде къошда тургъанларында бир ингирде айтханын экинчи кере къайтармагъанды. Билгени  миллет байлыкъ эди, алай жазмагъа тюшмегенди.