«Абаданла эм къарыусузла биз алагъа бёлген эсге ыразы эселе, социал ишчилеге ийнана эселе, борчубузгъа жеталгъанбыз»

Элбрус районда халкъгъа социал жумушла тапдыргъан комплекс араны ол жанлы жумушла тапдыргъан биринчи номерли бёлюмюню  таматасы Элмурзаланы Лиза быйыл да былтыргъы жылдача къыралда бардырылгъан «Социал жумушла тапдыргъан махкемени эм иги ишчиси» деген эришиуню  республикалы урумунда заведующийлени араларында алчы болгъанды. Битеуроссей конкурсну  финалында  кесини номинациясында экинчи жерге чыкъгъанды. 

Кёп жылланы бет жарыкълы уруннганы ючюн анга КъМР-ни Урунуу эм социал айнытыу министерствосуну, республикалы Профсоюз комитетини, Элбрус районну администрациясыны сыйлы грамоталары берилгендиле.  Ушагъыбызны чегинде болушлукъ керекли адамланы жашауларында социал ишчини магъаналылыгъын, кесини ишини юсюнден да айтханды.
 

- Лиза Магомедовна, бу магъаналы усталыкъда къаллай бир ишлейсиз?

- Жыйырма жыл чакълы бир. Бу службагъа келгенимде, социал иш жаны бла специалист этген эдиле, бир жылдан а социал жумушла тапдыргъан биринчи номерли бёлюмюню таматасына салгъандыла. Андан бери урунама мында.

- Социал ишчилени магъаналылыкъларыны юсюнден не айталлыкъсыз?

- Белгилисича, абадан адамла бла сакъатла жамауатны эм аз къорууланнган кесегине саналадыла. Социал ишчи уа, алагъа къайгъырып, ала бу жашаудан кенгде къалмазча этерге кюрешеди.  Адамланы харкюнлюк турмушларын игилендиргенден сора да, психология жанындан болушлукъ да бек магъаналыды.

- Юйде социал жумушла тындыргъан бёлюмню келечилерини борчлары недеди?

- Биз жангыз къалгъан инсанлагъа эмда стационардан тышында бир къауум заманнга неда тохтаусуз социал жумушла керекли адамлагъа къарайбыз. Аланы асламысы жыл санлары жетгени, ауругъаны, сакъатлыгъы ючюн юй жумушларына къараялмайдыла, кеслерине аш-азыкъ, башха кереклени чыгъып алалмайдыла. Биз алагъа ол жаны бла болушабыз.

Борчланы юсюнден айтханда уа, жумушла тапдыргъан адамларыбызны жашауларыны качестволарын игилендирирге, гражданлагъа юйреннген турмушларында ырахат жашаргъа болушургъа, аланы энчи эм социал даражаларын тутаргъа, сейирлерин къорууларгъа  излейбиз. Тийишли инсанлагъа, энчи излемлерине кёре, социал-турмуш, социал-медицина, социал-психология, социал-право эм башха жумушла тапдырабыз. Инновациялы социал технологияланы сингдиребиз, ол санда жашаугъа жарыкъ кёзден къараргъа себеплик этгенлени да.

- Не технологияладыла ала?

- Энчи упражненияла, аланы хайырындан къарт адамны къоллары тохтап къалмайдыла,  ол къауумдан гражданланы юйлеринде юйюр байрамланы къурау, кёллерин кётюрюрча эм башхала. Кёп жумуш болса, къауум бла да келебиз. Керек болса, болжалсыз жетдирилген болушлукъну да тапдырабыз.

«Тёлюлени байламлыкълары» деген проектими жашауда бардырыуда сынамыбыз да барды.  Биз бардыргъан иш абаданланы эригиулю жашау чекледен чыгъарып, аланы кёллерин кётюрюуге себеплик болгъанлай турады. 

«Чалбаш волонтёр», «Биз бир ишни этебиз»  проектле да хайырланыладыла. Мени башламчылыгъым бла  «Социал полка» акция ётгенди, аны ачылыуу «Соломон» аш-азыкъ тюкенде болгъанды. Былтыр биз къартлагъа 32 минг сомгъа 157 продукталы жыйымдыкъла къурап юлешгенбиз.

- Сизни бёлюм къаллай бир тийреге къарайды эм ненча адамны жумушун жалчытасыз?

- Биз болушлукъ бергенле Тырныауузда эм Быллымда, Огъары Бахсанда, Элбрусда  жашайдыла.  Алагъа къарагъан 22 социал ишчи барды. Шахарда хар бирине он адам жетеди, элде андан азыракъ – алты, анда качестволу жумушла тапдыргъан да къыйынракъды, нек дегенде уллу юй мюлкге да къараргъа керек болады. Жыл сайын 190 эм андан да аслам инсаннга къарайбыз.

- Ишинги иги билирча эм  коллективге башчылыкъ этерча, баям, энчи билим керек болур, андан сора да,  аны бирикдирирча  ырахат болумланы къурай билиу хунер да?

- Квалификациямы тохтамай ёсдюрюп турургъа кюрешеме, жамауатха жумушла тапдырыу жаны бла жангылыкъланы билип турургъа да.  Ахыр жыллада  Россейли Къызыл Жорда «Биринчи болушлукъ» курсну,  чекленнген жууаплылыгъы болгъан  «Совместное предприятие «Содружество»  обществода  «Управление в организации социального обслуживания» профессионал хазырланыу программагъа кёре юйреннгенме. 

Алгъан къошакъ билимлерим, сёзсюз, болушлукъ этедиле. Башха-башха жыллада  бу жаны бла конкурслагъа адамланы хазырларгъа, аттестация бардырыргъа, социал обслуживание жаны бла  «жол картаны» ишлерини планларын къурау жумушлагъа къатышыргъа да тюшгенди. 2017 жылда бизни ишибизге кишиге бойсунмагъан экспертиза подразделенияланы араларында бийик багъа бергени саулай коллективибизни жетишимиди. Социал ишчиле борчларын тынгылы толтурадыла, акъсакъалладан жаланда ыразылыкъ сёзле эшитедиле.

- Лиза Магомедовна, Битеуроссей конкурсха къатышханыгъызны юсюнден айтсагъыз эди?

- Ол бу усталыкъны даражалыгъын кётюрюр, абаданлагъа, сабийли къолайсыз юйюрлеге, сакъатлагъа жумушла тапдырыуда алчы сынамланы хайырланыргъа себеплик этиу умутда бардырылгъанды. Жашаугъа кийирген программаларыбыздан  суратла, видеоматериалла, жангы технологияланы сингдиргенибизге шагъатлыкъла, эсепле изленнгендиле. Конкурс комиссия сюзгенди материалланы, анга уа  бу жаны бла ишлеген таматала, специалистле киргендиле.  Къууанама номинациямда  республикада хорлаялгъаныма эмда Битеуроссей эришиуде экинчи жер алгъаныма.

- Ишигизге кесигиз а къаллай багъа бересиз?

- Абаданла эм саулукъларында заранлары болгъан адамла  биз алагъа бёлген эсге, тындыргъан жумушларыбызгъа  ыразы эселе, социал ишчилеге ийнана эселе, борчубузгъа жеталгъанбыз.

Ушакъны Темирланы Анатолий бардыргъанды.
Поделиться: