Энергетикле къышха тынгылы хазырланнгандыла

Къабарты-Малкъарны  Электрокюч бла ышаннгылы жалчытыу жаны бла штабы  отлукъ-энергетика комплексни  предприятиялары къышха къалай хазырланнганларын  сюзгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министерствосундан.

Штабны отчётунда айтылгъаннга кёре, сагъынылгъан предприятиялада  къышда  тохтаусуз  ишлерча кёп къалмай 350 миллион сом багъасы  мадар этилгенди.  Ток ызланы тийрелерин тазалаугъа, эски чыбыкъланы алышындырыугъа, къоруулау эмда автоматика системаланы,  къыш бузлагъан  ток чыбыкъланы   эритиучю аппаратураны да халине къарап, сынам халда ишлетип кёрюуге аслам эс бурулгъанды. 

Дагъыда автотранспортха, дежурный службаланы ишлерине да тынгылы къаралгъанды.  Материалладан, техникагъа керек затладан эм оборудованиядан 48,6 миллион сом багъасы  къыстырыкъ этилгенди.

Министерствода айтханларына кере, аварияла болгъан кезиуледе къармашырча предприятиялада эки жюзге жууукъ адамдан 43 бригада къуралгъанды. Ала да битеу керекли техника эмда оборудование бла толусунлай жалчытылыннгандыла. 
 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: