Хыйлачылагъа кесигизни алдатмазгъа кюрешигиз!

 Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында организацияланы, предприятияланы, жамауат биригиулени башчыларына, предпринимательлеге бирле аланы атындан сёлешип, ол неда бу жумушну тындырыргъа  ахча излегенле хыйлачыла болгъанларын билдиредиле.  

Ведомствода айтханларына кёре, жарсыугъа, арт кезиуледе быллай шартла кёпден-кёп бола барадыла. Сёлешгенле асламысында учрежденияда тинтиуле бардырыллыкъдыла  деген сылтау бла басма материалла сатаргъа кюрешедиле. Сёз мында «хайырланыучуланы мюйюшюн» хазырлау бла байламлыды деп, Управленияда эмда андан быллай жумуш бла арталлыда сёлешмеучюлерин эсгередиле. Быллай затха тюбегенлени уа уллу кёллюлюк этмей, право низамны къоруулау органлагъа неда Роспотребнадзоргъа мычымай сёлеширге чакъырадыла. Аны номерлери ма быладыла: 8 800 100 74 17 эм +7 (8662) 42-35-74.
 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: