Санларында къыяулары болгъанлагъа реабилитация этиу амалла бардыла

Санларында къыяулары болгъан адамла  жашауларында тюрлю-тюрлю чырмаулагъа тюбейдиле. Социал страхованияны фонду  аллайланы жашауларын бир кесек окъуна да тапландырыр, женгиллетир ючюн, кесини энчи къыйынын  къоша, аланы техника амалла, санатор-курорт  багъыу амалла бла да жалчытады. Инвалидлени не жумушлары эмда къалай тамамланылгъанларыны юсюнден  бизге  РФ-ни  Социал страхованияны фондуну  регион бёлюмюню башчысы  Джульетта  Устова толу хапар айтханды. 

 -Джульетта Анатольевна, сизни ведомствону баш магъаналы борчу неди?

-Инвалидлени техника керекле эмда санатор-курорт багъыу,  льгота бла  жалчытыуду.  Алагъа ахча федерал бюджетден бёлюнеди. Аны алыр ючюн регион фонд   заявкала береди, протез-ортопедия эм башха кереклени  сатып алады.

-Реабилитация болушлукъ алыр ючюн не керекди?

-Инвалидликлери болгъанына шагъатлыкъ къагъытла,  медицина-социал экспертизадан энчи документле керекдиле. Ала бла Социальный страхованияны фондуну регион бёлюмюне неда  районлада, жашагъан жерлеринде  уполномоченныйлеге   барыргъа керекди. Дагъыда заявленияны кёп функциялы араны эмда  Къырал жумушланы  порталыны юсю бла да берирге боллукъду. Аны уа  инвалид кеси, аны жууукълары, танышлары да элтирге эркиндиле, жаланда ол тюрлю эркинликлери болгъаннга  келишген, законнга тийишлиликде жарашдырылгъан энчи докукментле изленедиле.

 -Сизге ишигизде къаллай тыйгъычлагъа тюберге тюшеди?

-Регион бёлюм закондан  таймай ишлейди. Бизге салыннган борчланы тынгылы эм заманында тамамлар ючюн, къолубуздан келгенни аямайбыз, алай бир- бирледе  бизден къалмагъан чырмаула чыгъадыла. Бирде конкурс  бла байламлы жумушла  30-45 кюннге созуладыла. Сёз ючюн, 6 сентябрьде    4,6 миллион сом багъасы   204 арбачыкъ  алыргъа электрон амал бла тёрт ачыкъ конкурс башланнганыны юсюнден билдирилген эди. Болсада  къырал контрактха къол саллыкъла, сёзлерине кертичи болалмай,  келишим этилмей къалгъанды. Конкурсну  14 октябрьге кёчюрюрге тюшгенди.

Санатор-курорт багъыуну юсюнден айтханда, аны бла да  ахча жетишмегенини хатасындан толусунлай жалчытыр амал жокъду. Алай  онг  болгъанлай, путёвкала тизмеге кёре  мычымай бериледиле. Льготалары болгъанла путёвкаланы юсюнден болумну Фондну регион бёлюмюню сайтында (ro7.fss.ru/)  "Льготниклени  санатор-курорт багъыугъа электрон тизмелери" деген бёлюмюнде  билирге боллукъдула. Аны ючюн  СНИЛС-ни  номерин кийирирге керекди.

  -Реабилитациягъа керекли затны адам кеси  сатып алды эсе, анга  ол ахча  къайтарыллыкъмыды?

-Сёзсюз. Алай   биз берген техника керекни багъасындан кёп берилмейди. Федерал эсепде болмагъан затла ючюн  тёлерге закон эркин этмейди. Дагъыда айтырыгъым,  2013 жылны  22 майында  чыкъгъан  законнга тийишлиликде адам кеси къоранчланы къайтарыр ючюн, аны юсюнден тилегине  кассаны чегин да къошады.

Ушакъны Холаланы Марзият
Поделиться: