Ток ючюн тёлеулени жыйыуда иги тюрлениуле эсленедиле

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалкэнергода» баланс комиссияны кенгеши бардырылгъанды бу кюнледе. Анда адамладан ток ючюн тёлеулени жыйыуда болумну юсюнден сёлешгендиле, кёрюмдюлени игилендирир амалланы да белгилегендиле, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Жыйылыуда айтылгъаныча, быйыл сентябрьде, былтырны бу айы бла тенглешдиргенде, тёлеулерин болжалгъа салмагъан адамланы саны 0,3 процентге кёбейгенди. Муниципалитетлени юсюнден айтханда, барындан да иги болум Май райондады: анда былтырны кёрюмдюсюн он процентге игилендиргендиле. Терк (+6,3%), Прохладна (+3,1%), Бахсан (+2%), Зольск (+1,1%) районлада да электрокюч ючюн хакъны бергендиле.

-Саулай айтханда, сагъынылгъан айда хайырланыучуланы ток бла жалчытыучу компаниягъа борчлары бир миллион сомгъа азайгъанды. Ол а адамла бла бардырылгъан харкюнлюк ишни, тийишли жумушланы хайырындан болгъанды, - деп чертгенди «Каббалкэнергону» управляющий таматасы Аслан Докшукин. 

Ол энтта да 159 миллион сом къалгъаныны эсгерип, жылны ахырына дери арымай-талмай къармашыргъа керекбиз, деп къошханды, тийишли буйрукъла да бергенди.
 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: