Жигитлени атлары унутуллукъ тюйюлдю

    Къашхатауда Уллу Ата журт урушну кезиуюнде бу эл ючюн  душман бла къазауатха кирген  37-чи аскерни 2-чи стрелковый гвардиячы дивизиясыны 350 аскерчиси асыралгъанды. Ол жерге жолну ханс басмайды, ары адамла ёлгенлеге баш урургъа, гюлле салыргъа терк-терк келедиле. Ма бу кюнледе да алайны кёпле жокълагъандыла, аланы араларында  районну эмда элни  администрацияларыны келечилери,  учреждениялада бла организациялада ишлегенле, право низамны  сакълаучу органлада къуллукъ этгенле, эллиле да бар эдиле. Ала эсгертмеге гюлле салгъандыла, жоюлгъан аскерчилени бир минутну шош туруп хурметлегендиле, деп билдиргендиле  Черек районну администрациясыны пресс-службасындан.
 

 Андан сора митинг башланнганды. Аны  Черек районну администрациясыны башчысыны орунбасары Улбашланы Сахадин ачханды. Ол уруш жыллада бу тийреледе болгъан ишлени юсюнден  хапарлагъанды эмда  Къашхатау ючюн жанларын берген аскерчилени атлары бир заманда да унутулмазлыкъларын чертип айтханды. 

Митингде айтылгъаныча, солдатланы асламысыны атлары иги кесекге дери да белгисиз болуп тургъан эдиле, алай Къашхатауну ветеранларыны советини таматасы Уяналаны Викторну хайырындан  барысыны да тукъумлары тохташдырылгъандыла, аланы жууукълары бла байламлыкъла къуралгъандыла. Сёзсюз, ала да районну  оноучуларына, энчи  Уяна улугъа да  кеслерини жюрек ыразылыкъларын билдиредиле.

Любовь Адилова.
Поделиться: