Эсепле чыгъарылгъандыла, борчла салыннгандыла

Россейни  ФСИН-ини  КъМР-де Управлениясыны  жылны озгъан тогъуз айында  ишини эсеплери чыгъарылгъандыла, къалгъан айлагъа борчла белгиленнгендиле. Анга аталгъан коллегияны ишине ведомствону  бёлюмлерини, службаларыны  таматалары, тюзетиучю колонияланы башчылары  да  къатышхандыла. Жыйылыуну  УФСИН-ни начальниги, ич службаны полковниги Аслан Лихов бардыргъанды.

 Бек алгъа, тёреде болгъаныча, бет жарыкълы  къуллукъ этгенле саугъаланнгандыла. Андан сора сёз право низамны сакълау не халда болгъаныны, оператив иш къалай тамамланнганыны, тутулгъанланы юйретиу къалай къуралгъаныны, УИС-ни учрежденияларына эркин этилмеген затла ётдюрюлмезча мадарланы юсюнден баргъанды. 
   

Туура этилген шартлагъа кёре, быйылны озгъан кезиуюнде тийишли мадарланы хайырындан тюзетиучю учреждениягъа ётдюрюрге умут этилген наркотикледен, адамны башын хайран этген аллай башха затладан 296,42 грамм, мобиль телефонладан да 467-си сыйырылгъандыла. 
   

 Коллегияны кезиуюнде  производство секторну тапландырыргъа, тюрлю-тюрлю  объектлеге ремонт этерге, жангыларын ишлерге,  къырал  контрактлагъа кёре УИС-лени продукция бла жетер тенги жалчытыргъа,  учрежденияны къыш кезиуге хазырларгъа кереклисини юсюнден айтылгъанды. Тутмакъла  къоллары бла ишлеген затлагъа заказла табыугъа, алай бла ала  урунургъа онг табарча этиуге уллу эс бурулгъанды. Битеу ол сагъынылгъан мадарла оператив халны игилендириуге себеплик этгенлери да чертилгенди.

УИС-ни учрежденияларында кадрла жетишмегенлерини  юсюнден да эсгертилгенди жыйылыуда. Дагъыда энчи составны низамы, анда законлукъну сакълау не халда болгъанына къаралгъанды, СИЗО-да медицина болушлукъ къалай къуралгъанына да эс бурулгъанды. 

Тутулгъанла бла юйретиу иш аман бардырылмагъанына уа УИС-ни учрежденияларында халны тутхучлулугъу шагъатлыкъ этеди. Анга уа дин эм жамауат организацияла да уллу себеплик этедиле. Аланы къатышыулары бла тюрлю-тюрлю конкурсла,  ол санда профессионал усталыкъдан эришиуле,  концертле, ачыкъ эшиклени кюнлери эм башха ишле да бардырыладыла. 
 

 Коллегияда   УФСИН-ни таматасыны орунбасарлары да сёлешгендиле эмда уголовный-толтуруучу системаны ишине тынгылы анализ этгендиле. Тюзетиучю учрежденияланы талайыны башчылары уа бек къыйын проблемаланы туура этгендиле, аладан къутулууну кеслери билген амалларыны юсюнден да билдиргендиле.

Ахырында  Аслан Лихов энчи составха аман ишлемегени ючюн ыразылыгъын билдиргенди, алай   кемчиликле бла бузукълукъла болгъанларын да жашырмагъанды. Бир-бир бёлюмледе кёрюмдюле энишге тюшгенлерин эсгертип, ишни игилендирир ючюн не этерге кереклисин да чертип айтханды.
 

Далхатланы Марзият.
Поделиться: