Саулукълу жашауну жорукъларына юйреннгендиле

Черек районну 500  аслам окъуучусу профилактика жумушлагъа къатышхандыла. Полициячыла прокуратураны къуллукъчулары, урунууну  ветеранлары, тиширыуланы советини, дин биригиулени келечилери бла  бирге жаш адамланы саулукълу жашауну жорукъларына юйретгендиле.

Районда профилактика мадарла эки айны ичинде бардырылгъандыла, ёсюп келген  тёлю бла тюбешиуле бар-бир элледе да къуралгъандыла. Алада сёз наркотикле адамны чархаларына салгъан заранны, саулукълу жашауну жорукъларыны юслеринден баргъанды, мамырлыкъны, миллетлени бла динлени келечилерини араларында келишиулюкню сакълауну магъаналылыгъы да сюзюлгенди. Жаш адамланы аманлыкъла ючюн жууаплылыкъны да ангылатхандыла таматала.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: