Терек бахчачылыкъны эмда тахта кёгетчиликни айнытыуну юсюнден ачыкъ эмда къыйматлы ушакъ

Къабарты-Малкъарны Жамауат  палатасыны АПК-ны эмда эл тийрелени айнытыу комиссиясы бу кюнледе Бахсан районну администрациясында жыйылыу бардыргъанды. Анга комиссияны, КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну, районну эл мюлк, аш-азыкъ эмда жер бла байламлы халланы  Управлениясыны келечилери, аграрийле къатышхандыла. Кенгешде бизни республикада терек бахчачылыкъны эмда тахта кёгетчиликни айнытыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Районну администрациясыны башчысы Артур Балкизов,  къонакълагъа салам берип, ишлери къыйматлы болурун тежегенден сора  Палатаны комиссиясы не жумушла  тамамлагъаны  бла  жыйылгъанланы аны таматасы Юрий Колесников шагъырейлендиргенди.

Ызы бла министерствону бёлюмюню башчысы Ирина Балкарова докладында билдиргеннге кёре, бизни республикада кёпжыллыкъ битимле 19,1 минг гектарда ёсдюрюледиле. Ол санда терк айныгъан технологияла бла къуралгъан бахчала кёп къалмай онбир минг гектарны аладыла. «Быллай бахчала жерлени тынгылы хайырланыргъа онг бередиле, кеслеринде да механизация сингдирилгенли себепли  ала келтирген хайыр 180 процентге жетеди», - дегенди ол.

Докладчы айтханыча, эл мюлк товарла чыгъарыучуланы быйыл тереклени эмда наныкъ юлкюлени орнатыугъа эмда алагъа къараугъа этилген къоранчларыны бир кесегин къайтарыр умутда  «бирикген субсидияны» чеклеринде 620 миллион сомгъа  болушлукъ берилгенди.

Бу районда бюгюнлюкде кёп къалмай 2,7 минг гектар терек бахчала бардыла. Андан 1229 гектары  терк айныгъанладыла. Муниципалитетни тийресинде быллай иш бла къыйматлы кюреширча питомникле, холодильникле, продукцияны жарашдырыучу цехле, агробизнес-инкубатор эмда битеу керекли производствола къуралгъандыла, ол санда: тереклени буздан къоруулагъан аула, бетон чыпынла, пластмасс орунла чыгъаргъан заводла. Аны юсюнден сагъынылгъан Управленияны баш специалисти Къурманланы Алим билдиргенди.

Тахта кёгетчилик да иги атламла бла айный барады, дегенди ол. Районда бадражанланы, башха культураланы терк айныгъан амалла бла ёсдюрюп кюрешгенле да бардыла.

Жыйылыугъа къатышхан аграрийлени ведомстволаны келечилерине соруула берирге, консультацияла алыргъа онглары болгъанды. Аны кезиуюнде буз ургъаннга къажау ишни тийишлисича бардырыуну, субсидияла алыуну, документлени жарашдырыуну юсюнден да сёлешгендиле. 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: