Классика макъамланы ариу байрамы

Республиканы Къыраллыгъыны кюнюне аталып Къырал концерт залда КъМР-ни Б.Х.Темирканов атлы симфония оркестрини концерти ётгенди. Анга дирижёрлукъну РФ-ни сыйлы артисти Пётр Темирканов этгенди.

Байрам концерт композитор Хасан Карданов жазгъан Къабарты-Малкъарны гимнинден башланнганды. Ызы бла оркестр аны «Туугъан жеримде» деген симфониясын эшитдиргенди.

Андан сора филармониячыла искусствону сюйгенлени композитор Борис Темиркановну симфониялы оркестрге деп жазылгъан сюитасыны биринчи кесеги бла къууандыргъандыла.

Жауунну тохтаусуз жаугъанына да къарамай, зал классика музыканы сюйгенледен толу эди. Хар келген къонакъ сагъатдан артыкъ баргъан концертден уллу зауукълукъ тапханды дерге боллукъбуз.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: