Этген ишинге кёреди аллыгъынг

Бу швед халкъны жомагъын малкъар тилге Текуланы Жамал кёчюргенди                            

Бир жол бир кишини аты къачып кетеди да, ол киши аны излей чыгъады. Агъачда кёп айланады,жюрюйдю, сора келе-келип къаягъа тирелип къалады. Къая жарылгъандан ётюп тебирегенлей,энишге къарайды да, бир уллу жилянны кёреди. Къуйругъун уллу таш басып тургъаны себепли ол жеринден тебалмай,амалсызына къалып жата эди.

Кишини кёргенлей, жилян адам тилде сёлеше:

-Мени бу ташдан къутултсанг, этген ишинге кёреди аллыгъынг,-дегенди.

Узун къазыкъны болушлугъу бла ол киши ташны кётюрюп, жилянны эркин этеди.

-Иги этдинг,аны ючюн бусагъат этген ишинге кёреди аллыгъынг,-дегенди жилян.

-Этген ишинге кёреди аллыгъынг, дегенинги ангыламайма,ол неди? –деп соргъанды киши.

-Ол ёлюмдю,-деп жууаплагъанды жилян.

-Ол алаймыды, тюйюлмюдю, аны билир ючюн башхалагъа сорургъа керекбиз,-дегенди киши.

Кетедиле экиси да, жолда тюбегенибизге сора барырбыз дегенни айтып. Сора эм алгъа айыугъа тюбейдиле.

 Этген ишинге кёреди аллыгъынг, деген неди, деп соргъанды киши айыугъа.

- Ол ёлюмдю, деп жууаплагъанды айыу.

-Эшитдинг да, этген ишинге кёреди аллыгъынг деген - ёлюмдю,-дегенди жилян.-Бусагъат мен сени жутайым.

-Бир кесек тёз да, энтта да бирлеге сорайыкъ,-деп тилегенди киши.

Бир жерлеге келе-келгенде,бёрюге тюбегендиле.

- Этген ишинге кёреди аллыгъынг, деген не болгъанын айтсанг эди,-дегенди киши.

-Ол ёлюмдю,-деп жууаплагъанды бёрю да.

-Энди уа кертиси бла да ашайма сени,-деп тохтагъанды жилян.

-Энтта да бир кесек барайыкъ да, тюбегенибизге сорайыкъ. Ол да алай айтса, ючюнчюсю кертиси, сора ашарса,-дегенди киши.

Тебирегендиле андан ары. Бир жерлеге келе-келгенде, тюлкюге тюбеп къалгъандыла.

- Этген ишинге кёреди аллыгъынг, деген неди?-деп соргъанды киши тюлкюден.

 -Ол ёлюмдю,-дегенди тюлкю да.

-Энди уа сени ашамай къоярыкъ тюйюлме,-дегенди жилян.

Аны алай айтханын эшитгенлей:

-Тохта. Алгъа ишни болушун билирге керекбиз. Айтчы не болгъанын?-дегенди тюлкю.

-Къая жарылгъандан секирип ётерге тебирегенимлей,энишге къарайма да, муну къуйругъун таш басып,тебалмай тургъанын кёреме,-дегенди киши.

-Келигиз, алайгъа барайыкъ да, ишни болушун анда иги билликбиз,-дегенди тюлкю.

Келедиле ючюсю да къая жарылгъаннга. Кишиге къазыкъны ал да, ташны бир жанын ёрге кётюр, жиляннга уа къуйругъунгу таш тюбюне сал,деп буюрады тюлкю.

Жилян,тюлкюню айтханын этип, къуйругъун таш тюбюне салгъанлай, кишиге къазыкъны чыгъар да, ташны жерине тюшме къой,деп белги береди.

-Жата бер алай,-деди тюлкю жиляннга,-этген ишинге кёреди алгъанынг.

Киши да жиляндан къутхаргъаны ючюн дунияны алгъышын этип кетди тюлкюге, дейдиле. Болгъанмыды алай огъесе болмагъанмыды, аны уа кесигиз билигиз.

Поделиться: