Студентлени хайырлы ишлерге юйретирикдиле

Алагъа аллай онг Къабарты-Малкъарда «Халкъла аралы кооперация эмда экспорт» деген регион проектни чеклеринде берилликди, деп билдиргендиле республиканы Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Къабарты-Малкъарда экспорт болумну игилендириуню чеклеринде Регион экспорт стандарт кийириле турады. Ол тыш къыралла бла сатыу-алыу бёлюмге бийик билим бериу учреждениялада ишчи кадрланы хазырлау системаны магъаналы кесеклеринден бириди. Ма ол хыйсап бла Къабарты-Малкъар къырал университет эмда «Россейни экспорт арасы» АО-ну экспорт Школу келишим этгендиле. Анга тийишлиликде, вуз экинчисини «Экспорт ишни мурдору» курсуну методика материалларын хайырланыргъа эркинлик алгъанды.

Курсну ол Араны юйретиучюлери бардырлыкъдыла. Ол кеси да келир окъуу жыл башланырыкъды. Студентлени оюмларын сюзгенден сора, КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосу, КъМКъУ эмда бу Школ бирлешип, магистр программа къурауну сагъышын этерикдиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: