Подстанция танг кесек адамны ток бла жалчытады

Кёп болмай Нальчикде токчула онбеш минг адамны, ол санда онеки чакълы   социал объектни ток бла жалчытхан "СКЭП" подстанцияны жангыртып башлагъандыла.  Тийишли ишлеге 60 миллион сом чакълы къоратыллыкъды. Аны юсюнден бизге "Россети Северный Кавказ" биригиуню пресс-службасындан билдиргендиле.

 Жууукъ заманда энергетикле шахарны "Завокзальный"микрорайону ток бла тынгылы жалчытылынырча этерикдиле. Ол санда оборудованияны алгъындан кючлюрегин 110/10/6 кВ ток бергенине – алышырыкъдыла. Аллай амал жангы абонентлени чырмаусуз къошарча себеплик этерикди.

Бюгюнлюкде тынгылы ремонт баргъан жерге 25 МВА кюч берген жангы трансформатор келтирилгенди. Аны 1991 жылдан бери ишлеген эм иги да тозурагъан трансформаторну орунуна саллыкъдыла. Объектни бу айны ахырына дери бошар муратлыдыла. 

Эсге сала айтсакъ, "Россети Северный Кавказ" быйыл СКФО-ну энергообъектлерине тынгылы ремонт этерге неда жангыртыргъа 3,3 миллиард сом бёлгенди.  Профилактика халда этилген эмда тынгылы ремонт ишле абонентлени ток бла тынгылы жалчытыргъа эм къоранчланы да азайтыргъа болушурукъдула. 

Бизни корр.
Поделиться: