Энтта да бир гуманитар болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню, Нальчикде Ара рынокну таматасы Бабаланы Заурну башламчылыгъы бла эм арендаторла да къошумчулукъ этип, энчи операция баргъан жерге гуманитар болушлукъ жыйылгъанды. Аны солдатлагъа бла Россейни жангы регионларында жашагъан мамыр адамлагъа ашырлыкъдыла.  

Базаргъа кирген жерде «Все для Победы!» деген QR-коду бла плакат тагъылады. Ол себепден жандауурлукъ акциягъа къошулургъа сюйгенлеге аны тынч табаллыкъдыла.   Гуманитар болушлукъ жыйыгъан пункт бюгюнлюкде ишин бардырады. Хар ким къолундан келгенича болушадыла: жылы кийимле, бёркле, чындайла, боюнлукъла, терк бузулмагъан аш-суу продукция эм башха абериле келтиредиле. Бирле ахча къоюп кетедиле, анга уа волонтёрла мобилизациягъа тюшген жерлешлерибизге кеслери абериле сатып аладыла.

Волонтёрла келтирилген аберилени къурамларына кёре жыядыла, проектни юсюнден билдиредиле эм эсгертиуле этедиле. Сёз ючюн, бюгюнлюкде аскерчилеге эм бек не затла жетмегенлерин билдиредиле. Аны бла бирге «Новогодний» акция да башланнганды. Аны магъанасы юйлеринден узакъда борчларын толтургъанла байрамдан бир жанында къалмазча этергеди.

Эсге сала айтсакъ, уллу кёллюлюк этмей акциягъа къошумчулукъ этгенлени хайырындан ОНФ-ну келечилери бир къауум кере Донбассчылагъа эм аскерчилерибизге да гуманитар болушлукъ ашыргъандыла.

- «Всё для Победы!» проектге къатышханлагъа жюрек ыразылыгъыбызны билдиребиз. Бир-бирле кеслери абериле сатып алып келтиредиле, башхала уа ахча бередиле неда    жандауурлукъ ишни бардырыргъа болушадыла, - дейди ОНФ-ну келечиси Ислам Макоев.     

Ол айтханнга кёре, къыш кезиу болгъаны ючюн кёпле жылы кийимле, адамгъа биринчи керек затла эм продуктла бередиле.  Жууукъ заманда республиканы атындан гуманитар болушлукъ энчи операция баргъан жерге ашырыллыкъды.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: