Эл мюлкден хапарла

Техника жетиширчады

Быйыл Къабарты-Малкъарны эл мюлкде уруннганлары 86 тюрлю техника сатып алгъандыла. Ол санда 78 трактор, будай ургъан 7 комбайн эм мал аш жарашдыргъан комбайн. 

Сагъынылгъан кезиуде лизинг бла да 39 трактор, 7 комбайн алыннганды.

Андан сора да, арендаторланы энчи оборудованияларын жангыртыргъа къолларындан келгенди. Жыл сайын техникагъа къошула баргъаныны хайырындан сабан ишлени болжалындан кеч къалмай тамамларгъа онг табылады, ол санда ремонт ишлеге да азыракъ чырмалыргъа тюшеди.  

Хобустадан – бай тирлик

Бу кюнледе Бахсанда пекин хобустаны къыстау жыйып кюрешедиле.  Быйыл ол 24 гектарда салыннганды – былтыр бла тенглешдиргенде, сегиз кереге кёпдю. Саулай алып айтханда, арендаторла 1920 тоннна тирлик алыр муратлыдыла. 

Мюлклени кёбюсюнде хобустаны «капелла» тюрлюсюн саладыла, анга иги къаралса, бир гектардан 80 тонна алыргъа онг барды. 

Бизни корр.
Поделиться: