Биринчи даражалы эришиуюнде - хорлам

Майкопда тёрели ушуну туйшоу, шуайцзяо и лэйтай бёлюмлеринде Россейни чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анда бизни республикадан 11 жыл сан къауумда Газаланы Халимат эришгенди. Ол эки алтын бла бир кюмюш майдал къытханды. Энди Халиматны дунияны биринчилигине къатышыргъа онгу барды, ол а быйыл жайда Дондагъы Ростовда ётерикди. Къызчыкъ ушу бла юч жылны кюрешеди, аны тренер Заур Карамурзов юйретеди.

Спортчу эм аны тренери бла регионну спорт министрини орунбасары Аналаны Аслан тюбешгенди. Аслан Хусейнович, аланы жетишимлери бла алгъышлай, мындан арысында да хорламлы болурларын тежегенди эм эсде къалырча саугъала бергенди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: