09.12.2021, 11:23 - Экономика

Кёп болмай КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ичши жумуш бла   Тёбен-Чегемеге бла Хушто-Сыртха баргъанында,  анга эллиле  жолланы халларына эс бурургъа кереклисини юсюнден тилеклерин айтхан эдиле. Республиканы оноучусуну буюрууларын толтура, Къабарты-Малкъарны транспорт эмда жол мюлк министри А.

09.12.2021, 10:15 - Спорт

Нальчикде тхэквондону олимпиада тюрлюсюнден «Элбрусну кубогу» деген эришиу къуралгъанды, анда хорлагъанлагъа спортну устасы деген ат берилгенди.

09.12.2021, 08:10 - Спорт

Волгоградда каратени киокусинкай тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды.

08.12.2021, 20:09 - Политика

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы  Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев, муниципал къуралыуланы администрацияларыны да башчылары къатышхандыла. Анда сёз вакцинацияны юсюнден баргъанды.

08.12.2021, 20:07 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Право низамны жалчытыу жаны бла дайым ишлеген координация кенгешни бла Къабарты-Малкъар Республиканы Экономика эмда къоркъуусузлукъ жаны бла советини жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Анга  КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Тимур Макоев, право низамны сакълаучу эмда надзор органланы, кюч структураланы, министерстволаны, муниципал къуралыуланы администрацияларыны башчылары да къатышхандыла. 

08.12.2021, 16:31 - Право

РФ-ни Граждан кодексини 1079-чу статьясына тийишлиликде эм къоркъуулу болгъан ишле бла кюрешгенле неда жумушланы жалчытханла (транспорт средстволаны, механизмлени, бийик вольтлу электрокючню, атом энергияны, чачдырыучу затланы, ууланы эм башха затланы хайырланыу, къурулуш…), аланы кезиуюнде бирсилеге хата салсала, аны багъасын тёлеп жабаргъа борчлудула.

08.12.2021, 16:27 - Саулукъ

Къабарты-Малкъарны къан тамырлагъа бакъгъан арасы бла онкодиспансери 2022 жылгъа жангы компьютер эм магнит-резонанс томографла бла жалчытылынырыкъдыла.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых

06.03.2019 - 08:19

Ыннаны туудукъларына осуяты

Къыркъынчы жылланы башында Темирбекланы Алийни бла аны юй бийчеси Кемилятны юйюрю мамыр жашауну монглугъуна къууана жашай эди.
Алай тауусулмагъан насып хазна бола болмаз. Бу юйюрге да ол къысха болжал бла берилген кёре эдим. Уллу Ата журт уруш, битеу совет халкъныча, Алийни бла Кемилятны толу юйюрлерини тынчлыгъын да алды. Эки жашы, юч киеую да бир бири ызларындан урушха кетдиле, къызла, къарындашларыны орунларына къалып, колхозда бичен чалдыла, мал кютдюле. Атаны бла ананы алгъыннгы мол жюреклери къайгъыдан толду. Ала, почтачы арбазларына айланса, къачып, бугъа башладыла. Нек десегиз, ол кюнледе кьара къайгьы кёплени эшиклерин къагъа эди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

06.03.2019 - 08:18

Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла кёчюрюлгенли – 75 жыл

 Къыйынлыкълагъа бой салмай
 
Подробности... | Просмотрено: 20
Тарых

06.03.2019 - 08:17

Жашаугъа къайтаргъан къагъыт

Заман  саргъалтхан  тёрт  бюкленнген къагъыт   Хачаланы Лизагъа ол неден да багъалы болгъанды. «Ол манга юйюрюмю къайтаргъанча кёрюнеди»,  – дейди, аны кесине къыса.  

Подробности... | Просмотрено: 26
Маданият

06.03.2019 - 08:16

«Художникни къол жылыуу, назик сезими, жюрек талпыныуу бла къуралгъан чыгъарма – олду искусство»

 

Моттайланы Карина КъМКъУ-ну дизайн колледжинде живописьден, технологиядан дерсле береди. Ариулукъну сабийлигинден да кёрюрге, эслерге юйреннген тиширыу жаш тёлюню да ол ызда барырын излейди. Биз анга тюбеп, ишини, жашаугъа кёз къарамыны юсюнден ушакъ этгенбиз

Подробности... | Просмотрено: 11
Тарых

06.03.2019 - 08:10

Онеки жылында окъуна кёргюзтген эди жигерлигин

Уяналаны  Цофанны къызы Шамкъыз,  12 жылында  сюргюнде Къазахстанны Мерке элине тюшюп, анда  «Новый путь» колхозда  ишлегенди, сабанчы бригаданы суу бла жалчытып тургъанды. Къызчыкъны эринмей, неге да тири узалгъанын кёрген таматала экинчи жыл чюгюндюр бригадагъа аладыла.

Подробности... | Просмотрено: 31
Саулукъ

01.03.2019 - 09:45

Кир-кипчик тёбелени къурутургъа ахча бёлюнюрюкдю

Къабарты-Малкъар  свалкаланы къурутургъа  деп ахча бёлюнюрюк  регионланы санына киргенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 31
Спорт

01.03.2019 - 09:40

Сермешни 14 такъыйкъаны ичинде хорлагъанды

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратени федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам каратечи къызла бла жашла къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 25
Маданият

01.03.2019 - 09:35

Къанатлы жырлагъа ушагъан поэмала

Мокъаланы Магометни чыгъармачылыгъыны бир сейир кючю барды. Аны назмуларындан, поэмаларындан ургъан жылыуну, огъурлулукъну, таза ниетлиликни окъуучу туура сезмей къалмаз. Мокъа улуну  юсюнден закий Къайсын былай дегенди: «Суу устады назмуну сын сырып, къураргъа.

Подробности... | Просмотрено: 24
Спорт

01.03.2019 - 09:30

Къыйын кюрешледе - майдалла

Нальчикде Универсал спорт комплексде дзюдодан, милицияны подполковниги Джульбер Быковну хурметине аталып, тёрели эришиу бардырылгъанды. Анга СКФО-дан, ЮФО-дан бла Азербайджандан 465 адам къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 22
Экономика

01.03.2019 - 09:26

Заводла ишлерге керекдиле

КъМР-ни промышленность эмда сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков эм министерствону промышленность предприятияла бла ишлеген бёлюмюню таматасы Мачраил Гоов бу кюнледе Бахсанда болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 17
Илму

01.03.2019 - 09:20

Ата-анала Бир къырал экзаменни бериу къайгъыларын кеслеринде сынагъандыла

Къабарты-Малкъар  «Ата- анала ЕГЭ-ни берген бир кюн»  деген  битеуроссей акциягъа къошулгъанды.  Ол  билим бериуге эм илмугъа надзор этген федеральный службаны башламчылыгъы бла къуралгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 25
Маданият

01.03.2019 - 09:15

Тиширыу бла поэт

Тиширыуну – ананы, эгечни, къызны юсюнден да жазмагъан поэт болмаз. Аны юсюнден жырламагъан жырчы, аны сыфаты къанатландырмагъан суратчы да, анга деп ишленмеген юй да, анга аталмагъан умут да. Уллу поэтни, Къайсынны, чыгъармачылыкъ ишинде да бек бийик намысха, бек уллу насыпха, бек ариу сёзге тийишли тиширыуну сыфатыды. Анга аталгъан назмула кёпдюле.

Подробности... | Просмотрено: 24
Тарых

01.03.2019 - 09:05

Малкъарлы жаш – белоруслу партизан

  Уллу Хорламны 74- жыллыгъына

Украинада  бла  Белоруссияда  партизан  уруш  неден  башланнганыны юсюнден  манга  Ахкёбекланы  Исхакъ  хапар  айтханды. Ол  1942  жыл  Гомель  шахарда  гитлерчилеге  къажау  жашырын  ишле  бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 30
Право

27.02.2019 - 13:46

Эки кюнню ичинде – талай бузукълукъ

Пассажирлени жюрютюу бла кюрешген транспортну тинтгенде, автоинспекторла 340 административ кемчилик ачыкълагъандыла. Эки кюнню ичинде  полициячыла автобусланы водительлери жолда жюрюуню жорукъларына 237, таксистле  уа 103 бузукълукъ этгенлерин тохташдыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 12
Тарых

27.02.2019 - 08:20

Жашау чекледен къаламны кючю бла азатлыкъгъа

Кертисин айтханда, бу тизгинлени жазып башларгъа излеп, алай арабыздан кетген инсанны атын озгъан заманда айтыргъа кёлюм бармай тургъанма.

Подробности... | Просмотрено: 23

Страницы