09.12.2021, 11:23 - Экономика

Кёп болмай КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ичши жумуш бла   Тёбен-Чегемеге бла Хушто-Сыртха баргъанында,  анга эллиле  жолланы халларына эс бурургъа кереклисини юсюнден тилеклерин айтхан эдиле. Республиканы оноучусуну буюрууларын толтура, Къабарты-Малкъарны транспорт эмда жол мюлк министри А.

09.12.2021, 10:15 - Спорт

Нальчикде тхэквондону олимпиада тюрлюсюнден «Элбрусну кубогу» деген эришиу къуралгъанды, анда хорлагъанлагъа спортну устасы деген ат берилгенди.

09.12.2021, 08:10 - Спорт

Волгоградда каратени киокусинкай тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды.

08.12.2021, 20:09 - Политика

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы  Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев, муниципал къуралыуланы администрацияларыны да башчылары къатышхандыла. Анда сёз вакцинацияны юсюнден баргъанды.

08.12.2021, 20:07 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Право низамны жалчытыу жаны бла дайым ишлеген координация кенгешни бла Къабарты-Малкъар Республиканы Экономика эмда къоркъуусузлукъ жаны бла советини жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Анга  КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Тимур Макоев, право низамны сакълаучу эмда надзор органланы, кюч структураланы, министерстволаны, муниципал къуралыуланы администрацияларыны башчылары да къатышхандыла. 

08.12.2021, 16:31 - Право

РФ-ни Граждан кодексини 1079-чу статьясына тийишлиликде эм къоркъуулу болгъан ишле бла кюрешгенле неда жумушланы жалчытханла (транспорт средстволаны, механизмлени, бийик вольтлу электрокючню, атом энергияны, чачдырыучу затланы, ууланы эм башха затланы хайырланыу, къурулуш…), аланы кезиуюнде бирсилеге хата салсала, аны багъасын тёлеп жабаргъа борчлудула.

08.12.2021, 16:27 - Саулукъ

Къабарты-Малкъарны къан тамырлагъа бакъгъан арасы бла онкодиспансери 2022 жылгъа жангы компьютер эм магнит-резонанс томографла бла жалчытылынырыкъдыла.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Право

27.02.2019 - 08:17

Ууну букъдургъанла тутулгъандыла

Оператив тинтиулени кезиуюнде КъМР-де МВД-ны наркотиклеге къажау полициячылары ФСБ-ны республикада Управлениясында коллегалары бла бирге Нальчикде Свердловск областьдан 33-жыллыкъ эр кишини бла 25-жыллыкъ тиширыуну тутхандыла. Эр кишини хуржунларын тинтгенде, порошокга ушагъан зат табылгъанды

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

27.02.2019 - 08:12

Он жылны ичинде битеукъырал магъаналы курорт болгъанды

Минги тау жангызда  тамашалыкъ табийгъаты, къарлы тиклери бла белгили тюйюлдю, ахыр он жылда битеуроссей магъаналы курорт болгъанды, тыш къыралладан къонакъла да анда солуу кюнлерин ётдюрюрге излейдиле. Мында тау лыжа спорт да иги айныгъанды, тюрлю-тюрлю даражалы эришиуле дайым бардырыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

27.02.2019 - 08:09

Саулукълу жашау бардырыргъа спортну юсю бла юйретирге

Наркоманиягъа профилактика ишни толтурур, жаш тёлюню саулукълу жашау бардырыргъа кёллендирир муратда, волейболдан «Биз наркотиклеге къажаубуз» деген эришиу бардырылгъанды, анга Чегем районну школларыны окъуучулары къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 22
Маданият

27.02.2019 - 08:08

Газаланы Альбина – эм иги юйретиучю

Кёп болмай Чегем районда «Воспитатель года России» деген профессионал конкурсну муниципалла  аралы кесеги бошалгъанды. Анга беш финалист къатышханды. Ала методикадан, юйретиу технологияладан, билим бериуден, саулукъ сакълаудан мастер-классла кёргюзтгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 14
Тарых

27.02.2019 - 08:05

Ала биринчиле эдиле

Таулу болуп ким эшитмегенди «Эрирей» жыр къауумуну жюреклени къозгъатхан сейирлик жырларын. Сюймекликни юсюнден неда чам жырларын айтып тебиреселе, адамла шумсуз тынгылайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 26
Тарых

27.02.2019 - 08:00

Баш урабыз санга, таулу къыз!

  Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла кёчюрюлгенли – 75 жыл
 Асанов атлыколхозну жылкъы фермасыны таматасы Оракъланы Хамит къыркъ тёртюнчю жылда жетинчи мартда Хаймашадан юйге бир ненча кюннге солургъа келген эди. Бешжыллыкъ къызчыгъы Зоя, арбазгъа кирген атасын кёрюп, аллына чапды.

Подробности... | Просмотрено: 18
Тарых

22.02.2019 - 08:36

Зорлукъну кюйсюзлюгю жюрегин, жашаугъа сюймеклигин сындырмагъанды

Милицияны подполковниги Глашланы Идрисни жашы Ахмат  ич ишле органлада   25 жыл къуллукъ этгенди.  Ол къыйын ауруудан сора ауушханды, ол дуниясы жарыкъ болсун. Алай сынамлы право низамны сакълаучуну, огъурлу атаны, намыслы бир эллини  бюгюн да ариу сёзле бла эсгередиле. 

Подробности... | Просмотрено: 20
Жангылыкъла

22.02.2019 - 08:30

Жаш жырчыла конкурсха чакъырыладыла

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасы жаш жырчыланы араларында «Мени жашауум – мени жырым!» деген конкурс бардырыллыгъыны юсюнден билдиреди. Ол 2019 жылны 5 мартында Нальчикде Маданият фондда 12:00 сагъатда башланырыкъды. Аны адреси: Нальчик шахар, Малокабардинская атлы орам, 1-чи номерли мекям. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

22.02.2019 - 08:29

Тренерлеринден ахшы юлгю ала, даражалы эришиуледе хорлайдыла

Былтыр Элбрус районну олимпиада резервли спорт школу ишлегенли 20 жыл толгъанды. Ол ачылгъанлай окъуна, умутландыргъан гёжефлени хазырлагъаны бла республикада, къыралда да белгили болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 28
Тарых

22.02.2019 - 08:23

Кёп къыйынны бир тынчы

 

Подробности... | Просмотрено: 20
Маданият

22.02.2019 - 08:19

Сюймеклик - насып да, къыйынлыкъ да...

Назмучу Ахматланы Люба быллымчыды. Аны атасы Чёппелеу халкъыбызда намысы жюрюген, жамауат адам эди. Люба уа устазды. Адабиятха да озгъан ёмюрню 90-чы жылларында хазыр, ишленип бошалгъан назмула бла келгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 145
Илму

22.02.2019 - 08:17

Инклюзия - ол неди?

                                                                       Тарых
Инклюзия билим бериуде жангы амалды, биринчи кере жыйырманчы ёмюрде оруслу психолог Лев Выготский илмугъа кийиргенди аны, ол чекленнген онглары болгъан сабийлени бирси сабийле бла бирге окъутууну тюзге санауду.  Аны оюмуна кёре, сакъатланы жамауатдан айырып, энчи школлада окъутуу терсди. Алада  инвалидле жаланда бир бирлерин кёредиле, дуниядан ангыламлары болмайды, аны хатасындан артда адамла арасында кеслерин келишдиралмайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 24
Маданият

22.02.2019 - 08:15

Аны назмулары бюгюн да эшитилгенлей турадыла

12 февральда совет, россейли поэтесса, кёчюрмечи, республиканы Къырал премиясыны лауреаты Инна Иналовна Кашежева туугъанлы 75 жыл толгъанды.  Аны хурметине  гитче Ата журтунда – Зольский районну Каменномостское элинде – эсгериу ингир къурагъандыла.  Биринчи номерли школну  музейинде мемориал къан

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

22.02.2019 - 08:11

Таулуланы чексиз сюйген чюйютлюле

Къабарты-Малкъарны эм Россейни сыйлы артисти Подоцур Танахумович Ашуров Израильни Афаким шахарында 2000 жылда 8 июльда ауушханды. Аны ёлгенин эшитгенлей, кёп адам, редакциягъа келип, аллай бушуулу иш болду эсе, аны юсюнден жазаргъа керекди деген эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 41
Илму

22.02.2019 - 08:10

Сабийни солуу кезиуюн зауукълу ётдюрюгюз

Ыйыкъны узунуна, сабийле школда неда сабий садда кечине эселе, солуу кюнледе уа кеслерин не бла булжутургъа билмей къаладыла. Кёп ата-анала аланы  аппаларына бла ынналарына  ашырадыла. Аллай онглары болмагъанла уа аны заманын къалай оздурургъа  билмейдиле. 

Подробности... | Просмотрено: 11

Страницы