19.10.2021, 16:36 - Билим

«Каббалкэнерго» предприятияны специалистлери Нальчикде «Радуга» санаторийде солугъан сабийлени жокълап, алагъа электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден дерс бардыргъандыла.

18.10.2021, 13:26 - Политика

Бюгюн Къабарты-Малкъар Республиканы биринчи Президенти Валерий Коковну Нальчикде къырал аграр университетни аллында орналгъан эсгертмесине гюлле салыу болгъанды.

18.10.2021, 13:22 - Политика

Тюнене Нальчикде РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

18.10.2021, 13:18 - Политика

Къабарты-Малкъарда республиканы биринчи Президенти Валерий Мухамедович Коков туугъанлы 80 жыл толгъанына жораланнган ишле ётгендиле. Ол санда аны туугъан жеринде, Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элинде, къабырына гюлле салыннганды.

18.10.2021, 13:16 - Политика

Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элини Маданият къаласыны аллында белгили совет, россей къырал эмда политика къуллукъчу Валерий Мухамедович Коковха эсгертме салыннганды. Аны ачылыууна Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, Къарачай-Черкесни оноучусу Темрезланы Рашид, РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советини членлери, Къырал Думаны депутатлары да къатышхандыла.

18.10.2021, 11:29 - Политика

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда, «комитетни сагъатында», сабийлени жоллада ачыгъанларыны сылтаулары бла аланы сакълауну амаллары сюзюлгендиле. Жыйылыуну республиканы законла чыгъарыучу органыны башчысы Татьяна Егорова бардыргъанды. Баш докладны уа КъМР-ни ГИББД-сыны таматасыны къуллугъун толтургъан Дмитрий Сухорученко этгенди.

18.10.2021, 11:25 - Жангылыкъла

Хурметли окъуучула, сиз барыгъыз да билгенигизча, алгъаракъладан бери «Заман» газетни Инстаграмда официальный страницасы gazeta_zaman тири бардырылады. Басма изданияда чыкъгъан материалларыбыз, суратла асламлагъа кенг белгили болурча, анда да тохтамай кёргюзтюлгенлей турадыла.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла

14.01.2019 - 09:10

Юйретиуню кёп амалларын хайырланып

    КъМР-де  УФСИН-де  къуллукъ этгенле ишлери сюдлюк болгъанланы  къылыкъларын тюзетир муратда  тюрлю-тюрлю  амалланы хайырланадыла. Ол санда къырал байрамланы да белгилемей къоймайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

14.01.2019 - 09:05

Эм учуз жашау журтла - Къабарты-Малкъарда

          Росстатны эсеплерине кёре, Къабарты-Малкъарда биринчи къолдан сатылгъан жашау журтну бир квадрат метри 25292 сом турады. Бу тизмеде экинчи болуп Калмыкия барады. Анда бир квадрат метр 30155 сомгъа сатылады. Ызы бла учуз багъала Брянск, Владимир эм Тамбов областьлададыла.

Подробности... | Просмотрено: 32
Саулукъ

14.01.2019 - 09:00

Жаш тёлю эм табийгъат – тамблагъы кюнюбюз

        Къабарты-Малкъарны Бийик тау заповедниги 1976 жылда къуралгъанды. Анда ишлерин сюйген, анга кёллери бла берилген  адамла урунадыла. Аны тийрелеринде аламат жерледен сора да, Къызыл китапха кирген битимле, жаныуарла, къурт-къумурсхала да бардыла.

Подробности... | Просмотрено: 26
Жангылыкъла

14.01.2019 - 08:55

Багъыу амаллагъа – федерал бюджетден 149 миллион сом

    2019 жылда «Онкология ауруулагъа къажау сюелиу» деген миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъар федерал бюджетден 149 миллион сом аллыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

11.01.2019 - 08:40

Сансызлыкъ ажымлыкъгъа келтиргенди

      Бараз кюн 18.10 минутда Элбрус излеу-къутхарыу къауумну дежурныйине Москвадан келген тиширыу сёлешип, баш иеси эрттенликде лыжалада учаргъа кетип, шёндюге дери къайтмагъанын билдиргенди. Къутхарыучула олсагъат жолгъа атланнгандыла.

Подробности... | Просмотрено: 12
Экономика

11.01.2019 - 08:32

Фатарны ортакъгъа бериуню неда алыуну женгил амалы

   Сбербанкны «ДомКлик» деген электрон сервисинде энди юйню неда фатарны ортакъгъа берирге сюйгенле аны юсюнден билдириу этерге боллукъдула. Финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде айтханларына кёре, ары, ол санда, отоуланы, юйню бир кесеклерини суратларын  да салыргъа жарарыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

11.01.2019 - 08:26

«Хасанияны» келечилеринде – ахшы кёрюмдюле

    Прохладна районну эркин тутушуудан кубогуна республиканы спорт клубларындан бла школларындан 2004-2007 жыллада туугъан жаш гёжефле къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 33
Спорт

11.01.2019 - 08:23

Эки устаны хурметине – тёрели турнир

   Тырныауузда В.А. Губанов атлы спорт-саулукъну кючлеу комплексде боксдан, тренер Муаед Дышековну бла спортну устасы Текуланы Маратны хурметлерине тёрели битеуроссей эришиу къуралгъанды. Анга 2002-2005 жыллада туугъан 160-дан аслам спортчу къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 19
Маданият

11.01.2019 - 08:20

Закийге багъырдан эсгертме ишлейди

   Белгили суратчы Ахматланы Леуанны республикадан тышында да иги таныйдыла. Суратларында жерибизни айбатлыгъын, адамларыбызны ариулукъларын, субайлыкъларын кёребиз. Хар бирине къарасанг да жашны усталыгъына, Аллах берген фахмусуна сейир этесе.

Подробности... | Просмотрено: 34
Жангылыкъла

11.01.2019 - 08:10

Борчунг бар эсе, аны тёлеп къутулгъандан игиси жокъду

   Сюд приставланы федерал службасыны  КъМР-де Управлениясында  былтырны эсеплерин чыгъаргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

11.01.2019 - 08:08

Доклады кёплени сейирсиндиргенди

   Рахайланы Масхутну къызы Альбина   Башкъортостанны Москвада  Дайым   представительствосунда бардырылгъан “Россейни тюрк тилли жаш тёлюсюню шёндюгю болумгъа кесин жарашдырыу эмда россейли миллетни

Подробности... | Просмотрено: 18
Тарых

11.01.2019 - 08:03

Тау ауушланы жанларын аямай къоруулагъандыла Къабарты-Малкъар фашист ууучлаучуладан азатланнганлы -76 жыл

    1941 жылны кюз артында гитлерчи аскерле Украинаны жерини асламын, Белоруссияны, Молдавияны, Литваны, Латвияны, Эстонияны эм Россей Федерацияны бир-бир областьларын къолгъа этген эдиле. Душман, Ленинградны къуршоугъа алып,  баш кючлерин Москваны тийрелерине жыйышдыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жангылыкъла

11.01.2019 - 08:01

Къонакъла Элбрусда зауукълу солугъандыла

   Быйыл къыш солуу кюнлерин Элбрусда ётдюрюрге, тау лыжалада учаргъа да Ставрополь, Краснодар, Приморск, Хабаровск эм Алтай крайладан, Москвадан, Санкт-Петербургдан, Кърымдан эмда башха регионладан кёп адам келгенди. Ала мында хауаны болумуна, терен къар жаугъанына да бек бюсюрегендиле.

Подробности... | Просмотрено: 15
Тарых

11.01.2019 - 08:00

Къарачай- малкъар орузлама

Айланы «Къарачай-малкъар-орус сёзлюкде» берилген атлары
Башил ай - январь.
Байрым ай – февраль.
Тотурну (ауузну) ал айы – март.
Тотурну (ауузну) арт айы – апрель.
Хычаман (хычауман) ай – май.
Луккур (луккул) никкол ай – июнь.

Подробности... | Просмотрено: 523
Спорт

28.12.2018 - 08:45

Хорлагъандыла, энчи футбол майдан къоллу да болгъандыла

   Бизни республикадан «Инаркой» футбол команда ОНФ-ни «Уличный красава» акциясында хорлагъанды.  Жашчыкъла, 16-17-жыллыкъланы араларында финалгъа чыгъып, Кемерово областьны «Сатурн» командасы бла Сочиде «Фишт» стадионда ойнагъандыла. Бу сермешде бизникиле кючлюрек болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 25

Страницы