Календарь событий

28 августа 2019

Жюрегимде – сиз бла туугъан жерим

Малкъар поэт, драматург Боташланы Жарахматны жашы Исса 1925 жылда 20-чы сентябрьде Кёнделенде туугъанды. Аны жашау жолу кеси тёлюсюнден энчи тюйюл эди. Ишчи адам эди атасы Жарахмат. Аны уллу юйюрю, башха эллилерича, малчылыкъ бла, жерчилик бла баш тутханды. Жангы власть келтирген эркинликле Жарахматны, аны юй бийчесин да къууандыргъандыла. Энди аланы алты жашлары,  юч къызлары да жангы жашау къураргъа боллукъ эдиле. Ишлерге, билим алыргъа. Ала анга итиннгендиле. Жарсыугъа, Жарахмат дуниядан замансыз кетип, сабийлени аналары ёсдюргенди. Таматалары кичилеге сакъ болуу юйюрде адет эди.

Кёкден тюшген «къонакъ» тереннге кете барады

Къудуретибизни жашырынлыкълары
1978 жылда Москвада дорбунланы тинтиучю алимле Алексей бла Татьяна Ивановла эмда аллай башха усталадан бири Владимир Киселёв   Малкъаргъа келедиле. Ала карстовый дорбунла излеп кёп айланнгандыла. Ол заманда Къабарты-Малкъар спелеологлагъа болмагъанча тап жер эди ишлерин бардырыргъа.

Малкъар халкъны политиклери: революциядан, шёндюгю кезиуге дери

Малкъар халкъны ахшы, фахмулу адамлары  совет къырал тохташхан кюнден башлап  бюгюннге дери да кеслерини атларын законла чыгъарыучу, аланы толтуруучу органлада белгили этгендиле. 

Туугъан журтубуз бла байламлыкъ

Ата журтну, юйню, тыпыр ташны темасы литературада, ол санда малкъар адабиятда да, не заманда да сыйлы, энчи жерни алгъанды.   Бусагъатда уа аны юсюнден не къадар кёп айтылса да, артыкъ болмазлыгъы бла даулашырыкъ чыкъмаз.

 

Уста хирург, къайгъырыулу врач

Къоншуларымдан бири кёп болмай: «Мени ол дуниядан къайтаргъан   врачны - Бапыналаны Маратны - юсюнден газетде жазсанг а. Ол болмаса,  мен бусагъатда  хазна сюеляллыкъ болмаз эдим былайда. Ёлмесем а,  бир санымдан къыяулу боллукъ эдим»,-дейди.  Андан сора ол больницагъа къалай бла тюшгенини юсюнден хапар айтады. 

Тутушууда эм кючлюле – Черек районну келечилери

«Спартак» стадионда Кавказны халкъларыны маданият эм спорт фестивальларыны республикалы кезиую болгъанды. Анга Нальчик эм Прохладный шахарладан, Элбрус, Урван, Терк, Черек, Чегем, Май, Лескен, Зольск  эм Прохладна районладан командала – битеу да 400-ден аслам адам - къатышхандыла. Алагъа кирген спортчула уа ары дери оюнланы жер-жерли кезиуюнде хорлагъандыла. Республикалы кезиуде къытханладан Къабарты-Малкъарны жыйымдыкъ командасы къуралырыкъды, ол артда республиканы атындан фестивальны ахыр кезиуюне барлыкъды. Быйыл «Кавказ оюнла» онунчу кере ётдюрюледиле.

Таза тамычылары тамашагъа къалдыра

Тауланы да ариулукълары аз болур эди, алада чучхурла болмасала. Бийикледен саркъып келген шорха чынгыл къаядан  энишге секиргенде, аны  таза тамычылары  кюнню  таякъларындан накъут-налмасча жылтырай, учууну жырын айта келе келип, ташлагъа тийип, жан жанына чачыладыла. Сора,  жангыдан бир ызгъа жыйылып, ойнай-ойнай, секире,  уллу черекге ашыгъадыла.

«Муратым пауэрлифтингде дунияда эм кючлюлени санына кириргеди»

Арт жыллада жаш адамла неден да бек спорт бла кюреширге итинедиле дерге боллукъду. Аланы асламысы аны кюч тюрлюлерин сайлайдыла, уллу жетишимле да болдурадыла. Хабаздан Тетууланы Жамалны жашы Камил да аллай уланларыбызны санынданды. 26-жыллыкъ жаш Россейни спортуну устасыды. Къабарты-Малкъар къырал эл мюлк университетин тауусханды, бусагъатда, жарау этгенден тышында, бизнес бла да кюрешеди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

«Мектепни тамбласын жангы амалла эмда технологияла бла байлайма»

Элбрус районну Терс-Къол элини орта школуну технологиядан педагогу Шауаланы Лейля билим  бериуде алай кёп ишлемеген эсе да, жангычылыгъы бла, сейир амалланы къурай билгени бла айырмалыды. Биз аны бла окъутууну, башха  затланы юслеринден да ушакъ этгенбиз.

Регион ононучула бла тюбешгендиле, жарсыуларын да айтхандыла

Кёп болмай СКФО-ну субъектлерини таматалары Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» форумуну келечилери бла тюбешгендиле.  Машукчула алагъа регион жаш тёлю политиканы, экологияны, кир-кипчик бла байламлы реформаны, табийгъат эм архитектура эсгертмелени,  урунууну, билим бериуню эм аскер-патриот ниетде юйретиуню юслеринден  соруула бергендиле. Ол санда энчи тилеклеге да  къаралгъанды.