Календарь событий

09 августа 2019

Кеси кесиме жауум этмезликни этдим

Тау элде кимни жашауу жашырынды? Бир адамны да угъай. Кимни къаллай бир ахчасы барды, кимни тили аманды, кимни уа кюню къарангыды – хар зат да белгилиди.

«Шёндюгюлю школ тамбланы сурамларына келиширик жаш тёлюню ёсдюрюрге эм юйретирге борчлуду»

Элбрус районну Быллым элини Ахматланы Ахмат атлы мектебинде Ахматланы Заурбек талай заманны директорну орунбасары болуп, коллегалары бла бирге школ республикада эм игилени санына къошулур ючюн билимин, ангылауун да аямагъанды. Ол мында устаз коллективге, озгъан окъуу жылны аллындан башлап, энди таматалыкъ этип тебиреген эсе да, хар неге уллу кёллю болмагъаны  кёзге туурады. Биз аны бла билим бериу, юйретиу ишни эм башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз.

Тауланы къонакъбайлыкъларында

Къабарты- Малкъар – Шимал Кавказны жаухары. Бу оюм, сёзсюз, кертиди, тюздю. Мында болгъан табийгъат айтхылыкъ курортлада да башха  тийреледе хазна тюбемейдиле. Угъай, башха жерлени эниш этип айтханыбыз тюйюлдю, алай ол белгили тийреледе адам аягъы басмагъан, жашырын жерле хазна сакъланмагъандлыла. Бизде уа ала асламдыла, ёзенледе,  таулада да тюбейдиле. Аны бла сейирди  бюгюнлюкде да республикабыз туристлеге.

Тиширыула кеслерин бегирек сюерге, багъаларгъа керекдиле

Фахмулу, жетишимли жаш адамларыбыз халкъыбызны ёхтемлигидиле, тамблагъы кюнюдюле. Жашларыбыз бла къызларыбыз не къадар билимли, итиниулю болсала, миллетибиз да ол къадар кючлю боллукъду, айнырыкъды. Аллай жаш адамларыбыздан бири Ахматланы Борисни бла Алботланы Ханифаны къызлары Заирады. Ол ишлеген жерлеринде адамла бла бир тил таба билгенди, сынам жыйгъанды, бюгюнлюкде уа кесини производствосун да ачып, хайырланыучуладан ыразылыкъ тапханды. Ол ишини энчиликлерини, къаллай жетишимле болдургъаныны юсюнден а бизге ушагъыбызда билдиргенди.

Тюзлюкню къайда да, не заманда да жакълагъанма, кесими, миллетими да басынчакълатмагъанма

Прохладный-Павлодар

Мен, Габоланы Аслангерийни жашы Аслан, 1920 жылда Тёбен Чегемде туугъанма. Сау миллетни кёчюргенлеринден сора, эки ыйыкъдан мени жыйырма жаш нёгерим бла анда-мында къалгъанланы санында Прохладнадан Орта Азиягъа ашырадыла. Алгъын тау эллени къайсыны да Прохладна тийрелеринде Бажыган, Хурей деген жерледе энчи мирзеу ёсдюрген юлюшлери болгъанды. Мен, ма  ол халкъыбызгъа къара кюн жетген кезиуде Бажыганда болуп, юйдегилеримден айырылып, энчи Павлодаргъа келип тюшеме нёгерлерим бла. 

Оюнну оюн биледи

Базар кюн  асхут  заманда  беш-алты акъсакъал ныгъышда олтуруп лахор этебиз. Озду кетген колхоз-совхоз заманланы да эсибизге тюшюребиз. Фермада малчыла, ийнек сауучула болуп ишлеп тургъаныбызны да. Ара мюлкле адамланы бир бирге жууукъ этген, бирикдирген кюч кибик эдиле.

Адам кеси къадарына иемиди?

…Жайны бир чууакъ кюнюнде институтну къатында бир омакъ машина тохтады.   Андан ариу кийиннген, омакъ жаш тюшюп, институтну мекямына ашыгъышлы атлады. Аны кёрген вахтёр тиширыу анга ышаргъанын, къууаннганын да букъдуралмай саламлашды. Залим а, алай эди мени жигитими аты, бу институтну кёрюп окъуна болмай эди, амалсыздан жюрюрге кюрешгенликге.