Календарь событий

31 июля 2019

"Умутун юзмей, алгъа баргъан, муратына жетмей къалмаз"

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Алай  бла ол кесине  Европаны чемпионатына къатышыргъа жол  ачханды, анда да анга жетген чыкъмагъанды. Аны бла ол республикасына даражалы чемпионатдан алтын майдалны саугъалагъанды. Алай спортчуну хорламгъа жолу  тыйгъычсыз, къысха да болмагъанды. Аны юсюнден  ол бизни бла ушагъында айтханды.

 

Жашау болумланы юсюнден сагъышлана

РФ-ни Художниклерини союзуну келечиси, КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты Ахматланы Леуанны биз барыбыз да фахмулу суратчыныча таныйбыз. Хар искусствогъа табыннган адамныча, Леуанны  жашауунда да поэзия магъаналы жерни алады. Хау, жазгъан затлары бла ол поэтлеге тенг болургъа  ахырысы бла итинмейди, алай экитизгинлери, тёрттизгинлери бла ич дуниясын, кёз къарамын, фикирин кесича энчи, айырмалы ачыкъларгъа излейди.

Кёп фатарлы юйде битеулю жумушла деген ол неди эмда аны ючюн тёлеуле къалай бериледиле

Кёп фатарлы юйде жашагъанла кеслери хайырланнган коммунал жумушладан сора журтну кереклерине этилген къоранчланы къалай тёлейдиле деп, кёпле сорадыла. Аны КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министерствосунда былай ангылатадыла.

Жаз башында салыннган къыйын бай тирлик бла къайтарылады

Май районда «Ленинцы»  эл мюлк производстволу кооператив кёп жылланы ичинде тынгылы ишлеген предприятие болгъанлай турады. Анда мирзеулюк битимле эмда жемишле ёсдюрюу, малчылыкъ, быллай эмда башха тюрлю продукцияны жарашдырыу бла жетишимли кюрешедиле, сатыу-алыуну уа кёп регионла бла бардырадыла, деп билдиргендиле Май районну администрациясындан.

Суратларында - Малкъаргъа сюймеклиги

Россейни сыйлы художниги, КъМР-ни халкъ суратчысы Виктор Абаев  бизни республикада бек белгили суратчыладан бириди. Жашаудан он жыл мындан алгъа  кетгенди, анга жетмиш эки жыл бола эди, алай республиканы  интеллигенциясына эм Абаевни чыгъармачылыгъын сюйген адамлагъа аны ёлюмю уллу бушуу болгъан эди. Аны чыгъармачылыгъында Малкъар аслам жерни алады, баям, юй бийчеси Болатланы Людмила малкъарлы болгъаны бла да байламлы болур ол. Бу шарт ючюн  таулулагъа энчи суратчыды.

Хар саугъасы - жигитлигини, къыралын къоруулаугъа салгъан къыйыныны белгилери

Фашист Германияны тобукъландыргъан солдатладан битеу къыралда да бек аз адам къалгъанды. Мисир улу да дуниясын алышындыргъанды. Жатхан жери жумушакъ болсун.  Кесини юсюнден  хапарны ол белгили журналист Къулбайланы Алийге айтханды. Аны къатлап беребиз.

Биринчи Украина фронтну командующиси Совет Союзну Маршалы И.О. Конев къол салып, рядовой солдат Мисирланы Шаухалгъа берилген бюсюреу грамотада жаланда тёрт сёз бардыла: «Сердечное спасибо за отличную службу!» Уллу Ата журт урушну ветераны махтаулу совет аскер башчыны ол сёзлери жазылгъан грамотаны бек уллу саугъаныча сакълагъанды.

Тынгылы ремонт ючюн тёлемегенле къутулалмагъандыла

Бу кюнледе сюд приставла КъМР-де кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт бардыргъан регион операторну келечилери бла бирге   Нальчикде кёп фатарлы юйледе жашагъанланы, иги кесек заманны  тынгылы ремонт ючюн  тёлемегенлени жокълагъандыла.

Салам бериу, салам алыу

Бизни бир къауум адамыбыз бушууу болгъанны арбазына киргенде, биринчи ёлгеннге дууамы этдирирге керекди, огъесе анда олтургъан адамлагъа салам бериргеми тийишлиди деп, даулаш боладыла. Биз аны юсюнден Ахматланы Назир хажи бла ушакъ этгенибизде, ол былай айтханды:

Бизнес бла кюрешгенлеге себеплик этиуню юсюнден сёлешгендиле

Прохладна районда Учебное элде гитче эмда орта предпринимательство (МСП) бла кюрешгенлеге къырал не бла болушлукъ этгенини юсюнден семинар бардырылгъанды. Анга районну эмда Учебное, Черниговское, Янтарное эллени администрацияларыны, республиканы Экономиканы айнытыу эмда Эл мюлк министерстволарыны, КъМР-ни Предпринимательствогъа себеплик этиу арасыны келечилери эмда бизнесменле къатышхандыла.

Дача амнистияны энтта да бир талай заманны бардырыргъа оноу этилгенди

Къырал Дума къабыл этген законнга тийишлиликде, Россей Федерацияда дача амнистияны болжалы 2021 жылда 1 мартха дери созулады. Анга кёре,бахчалада ишленнген журтланы регистрациясын женгил халда этерге боллукъду, деп билдиргендиле КъМР-де МФЦ-дан.

Сют эм андан этилген ашарыкъла

Къарачай-Малкъар  миллети туугъанлы бери да малны кёп тутханды. Тау этеклеринде, ёзенледе эркин жайлыкъла, белге жете кютюу. Онтогъузунчу ёмюрню аягъында Кёнделенде къауум кюн туруп кетген оруслу жолоучу эсгериулеринде жазады: «Бу элде эм къарыусуз юйде, башха малны санамай, къуру къойдан 100-150 ууакъ аякълы барды. Мында жашагъанланы эт ашарыкъла этмеген  хазна кюнлери жокъду»,-деп.

«Олду деб а ийнанама …»

Жолда болсанг, поездда, самолётде, автобусда, жол нёгеринг,  къалай эсе да, артыкъ ачыкъ болады. Баям, жюрекде жыйылып, кишиге айталмай тургъанынгы бирлеге билдирсенг, бир ауур жюгюнг женгил болгъанча кёрюнеди. Тасхалы адамла уа тёгерекде топпа-толудула.

Сейир табийгъатыбызны, жаныуарла дуниясыны эмда уучулукъда жаратылгъан къарындашлыкъны юслеринден

«Орта Кавказны тауларында бла агъачларында болгъан сейир ишле» деген аты бла бу кюнледе Залийханланы Михаилны жангы китабы чыкъгъанды. Ол уллу формат бла саугъа халда жарашдырылгъанды, аны 504 бети барды. Минг тиражлы китап тюрлю-тюрлю бояулу суратладан толуду, экинчи тышы – алтын харфла бла жазылып, тасмачыгъы да барды.

Нейтрино кесекчиклеге энтта бири къошуллукъду

Элбрус районда Нейтрино обсерваторияда "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions) деген сынау ишле  бардырылып башланнгандыла. Алимле нейтрино кесекчикни жангы тюрлюсюн излеу бла кюреширикдиле, деп билдиргенди РФ-ни илму эмда бийик билим бериу министрини орунбасары Григорий Трубников ТАСС агентствогъа.

Лохбай парийим

Эки ай чакълы озгъан болур эди мен къоншум Ахматха бармай тургъанлы. Эрттен бла эртте ишге кетеме, юйге да кечирек келирге тюшеди, арыгъан кибик да этесе. Эриннгенлик да болур, сора бюгюн къалгъанлыкъгъа, тамбла барырма деп болжалгъа саласа.

Мекямны битдирирге 2 миллиарддан аслам сом керекди

Белгилисича, 2007 жылда «Онкология» деген къырал подпрограмманы чеклеринде   Нальчикде 220 жатар жери болгъан  жангы онколошия араны   къурулушу башланнган эди. Бюгюнлюкде аны мекямы хазырды. Алай  ахча бёлюнмегенини сылтауундан  алты  жылдан  бери мында иш тохтагъанды.