Календарь событий

23 августа 2019

Сентябрьден алып башларча

Жазылыу – 2019
 

«Жау жип» да такъдыла, той-оюн да этдиле

Миллет миллетлей сакъланыр ючюн, хар адам кесини адебин, адетин намысын сакъларгъа керекди. Бу башда айтылгъан затланы багъалата билген адам а :"Кесими юлюшюмю къошханма мен да халкъым халкълай сакъланыр ючюн", - дерге да боллукъду. 
Эртте заманлада, не сеийр эсе да, бу башда айтылгъанланы барын да сакълай да, багъалата да билгендиле. Бусагъатдагъы жаш тёлю бу затланы нек сансыз этерге керекди деп, хар бирибиз  сагъышланабыз. Къайсы  бирибиз да кесини къолундан келген юлюшюн къоша турса, бир аламат иш боллукъ эди.
 

Токсуз къалмаз ючюн тёлеулерин берирге ашыкъгъандыла

 Бизни республикада быйыл жети айны ичинде ток ючюн тёлемей тургъан 23,2 минг адамны эмда предприятияланы бла организацияланы ансыз къояргъа умут этген эдиле «Каббалкэнергода». Андан билдиргенлерине кёре, бу абонентлени барыны да 354 миллион сом берликлери барды.

Халкъ медицинаны да барды хайыры

Бусагъатда врачла жаланда дарманла бла чекленип къалмай, халкъ медицинаны амаллары бла да хайырланадыла. Къулакъ аурууда аланы бир къауумуну юсюнден Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врачы Зарина Хамикоева айтханды:

 

Жангыртылгъан эм тапландырылгъан спорт залла

 Быйыл Къабарты-Малкъарда  жангы окъуу жылгъа 24 школну спорт залы жангыртыллыкъды. Анга деп  къырал бюджетден 26,3 миллион сом бёлюннгенди, ол санда  республика кесинден 1,9 миллион сом  къошханды

Устазланы административ ауурлукъдан бош этиу жаны бла башламчылыкъны хазырлайдыла

Жангы окъуу жылны аллында «Единая Россияда» педагогладан отчётланы асыры кёп излеуню проблемасындан къутулуу жаны бла башламчылыкъны хазырларыкъдыла. Аны юсюнден кеслерини оюмларын хар сюйген адам партияны регион бёлюмлерине 28 августха дери сайтланы юсю бла жиберирге боллукъдула. Тёртюнчю сентябрьде уа аланы битеу тийишли ведомстволаны, экспертлени, ата-аналаны къатышыулары бла  «Адамны ырахатлыгъы» деген федерал дискуссияла майданда сюзерге белгиленеди.

Малкъарлы жаш - тенгизчи жаяу аскер взводну командири

                                                                        Уллу Хорламны 75 жыллыгъына
                                         Къулбайланы Алийни «Кишилик сыналгъанда» деген китабындан 

Тенгизчи жаяу аскерчилени жигитликлерини юсюнден кёп китапла жазылгъандыла, кинофильмле салыннгандыла. Урушну бек къыйын жерлерине тенгизчи жаяу аскер бригадаланы жиберип болгъандыла.

Жигерлиги эм къайгъырыулугъу бла уллу хурмет тапханды

                                                                     КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюне
Мен «Заман» газетге (ол кезиуде аны аты «Коммунизмге жол эди») ишлерге келгенимде, Шауаланы Миналдан культура бёлюмню таматасы эди. Ол олтургъан кабинетге барыргъа, аны бла ушакъ этерге бек сюйюучю эдим. Кёпню кёрген,кёпню билгеннге тынгылагъан бек хычыуун кёрюннгенди манга. Атаккуланы Хафисатны юсюнден да биринчи андан эшитгенме. Бир кюн а аны кесим да кёргенме, Миналданнга къонакъгъа келип.

Баш борчубуз - миллетлени арасында шуёхлукъну кючлерге эм жаш тёлюге тилни, адетни билдириргеди

Бюгюнлюкде Ставропольда 95 миллет жамауат организация ишлейдиле. Ала   маданиятларын, тиллерин сакъларгъа кюрешедиле, жаш тёлюню юйретедиле. 1980 жылдан бери ишлеген Къарачай-Малкъар «Алан» маданият ара да аланы санындады.  Арт тёрт жылда анга  Джегутадан Гочияланы  Исмайыл башчылыкъ этеди.  Аны юсюнден хапарны да ол айтады.

«Таза кёллюлюк саулай адам улуну ёмюрлюк къыйматларындан бириди, аны сакълай билиу а уллу жашау дерсди»

Къазакъланы Мустафаны жашы Борис Огъары Малкъарда 1939 жылда туугъанды. Ёз элинде устазлыкъ ишге ёмюр жарымдан артыкъ заманны бергенди, аладан онсегиз жылны мектепни директоруну къуллугъунда. Жашау аны  сынар ючюн къоймагъанды, алай не къыйын кезиуде да ол кертиликни, тюзлюкню тутуп, сый-намыс, огъурлулукъ, адеплилик жорукъланы бузмагъанды. Алай болмай да не амал, ол, чынтты партиячы, коммунист ниетлени бюгюн да къаты сакълагъанлай келеди.

«Таулу хычинни жарашдырыуну рецептин бийчеме элтип барама»

Бир ненча жыл мындан алгъа  бизни республикада   «HALCHIK-2016» халкъла аралы  биринчи  кинофестиваль  бийик даражада  бардырылгъан эди. Киноискусствону сюйгенле беш кюнню ичинде  белгили артистле, режиссёрла, продюсерле бла да тюбешгендиле, ала алгъан эмда  ойнагъан  фильмлеге да  къараргъа онг тапхандыла.  

 

«Устаз творчестволу адам болургъа кереклисине толу ийнаныпма»

1986 жылда бизни республикадан устазланы къаууму орденле, майдалла бла да саугъаланнган эди. Мени бюгюннгю ушакъ нёгерим Мусукаланы  Юрийни къызы Жеттеланы Людмила да ол педагогланы санында Урунуу махтаулукъну ючюнчю даражалы орденине тийишли болгъанды.  Ол кезиуде Нальчикни  онсегизинчи школунда ингилиз тилден дерсле бергенди. Бюгюнлюкде уа бу мектепде окъутуу-юйретиу жаны бла завучду. Халкъны жарыкъландырыууну отличнигиди. Билим бериуде, башхача айтханда уа, бу сагъынылгъан школда аз къалып 50 жылны  урунады.