Календарь событий

02 августа 2019

АНА ТИЛЛЕРИНДЕН КЪАЧХАНЛАГЪА БУ КИТАПНЫ КИМ ОКЪУТСУН?

Ана тилибизни къайгъысы бюгюн кёплени акъылларын алгъанды. Ол жарсыугъа атап, тюрлю-тюрлю жыйылыула барадыла, уллу стадионлада, гитче сахналада да айтадыла аны юсюнден. Ёмюрлерин аны бла байламлы этген илмучулагъа, тил усталагъа, жазыучулагъа, малкъар культураны элтгенлеге да ол къайгъы этдирир проблемады.

Кёнделенни тийресинде эсгертмеле

Улакъланы Магометгерийни жашы  Зейтун аты кенг белгили болгъан жарыкъландырыучуладан бири эди. Аны аты дагъыда тарыхчыныча, туугъан жерини, халкъыны бурун заманладан бери келген жашауун, турмушун, аууздан чыгъармачылыгъын иги билгени бла атын айтдыргъанды. Кёнделенде биринчи музей ачхан да ол болгъанды. Ма аны даражасы уллу жюрюгенини, уллу билимини, къураучу хунерлигини хайырындан музей элде маданият-жарыкъландырыу арагъа айланнганды. Аны хапары къуру республикада угъай, Россейде да жайылгъанды.

" Балкарияны" Швейцария сакълайды

"Балкария" къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбль бу кюнледе Швейцариягъа жол тутупду.

«Кёрмючледе, маданият проектледе сау тёлю ёсюп юйренеди, ол а ырысхы байлыкъдан эсе он кереге къыйматлыракъды»

Бизни республикада Художниклени союзу ишин тири бардыргъан биригиуледен бириди. Анга шагъатлыкъны  музейлерибизде, башха культура аралада къуралгъан магъаналы кёрмючле этедиле. Союзну ишини юсюнден бизге бюгюн аны правленини председатели Геннадий Темирканов хапарлайды.

Ариулукъгъа къарай, кёлюнг да кётюрюледи

Ингир сайын ишден юйге бара, Нальчикни ариулугъуна ёхтемленип къарайма, аны айбатландыргъан усталаны хунерликлерине сейир этеме. Хар жылдан шахарда тюрсюнлю гюллени бир жерге жыйып, аладан кёп тюрлю композицияла  къурайдыла.  Архитектура жаны бла къарасанг да, ишленнген неда жангыртылгъан мекямла, жашау журтла  кёзню къууандырадыла. 

Жерлешлерибиз финалгъа чыкъгъандыла

Кёп болмай Шимал Осетияны къырал университетинде  «Россей –ахшы онгланы къыралы» деген проектни чеклеринде «Цифралы айныу» битеуроссей конкурсну регион кесеги ётгенди. Анга программирование, дизайн эм управление бёлюмлени специалистлери къатышхандыла.      

Къыйын эришиулени аллында - жараула

«Эльбрусское кольцо -2019» эришиулеге къатышырыкъла ала башланнгынчы, тыйгъычладан ётюу жаны бла жараула этгендиле. 

Жигерлиги, хунерлиги, миллети ючюн къайгъырылыулугъу бла намыс-сый тапханды

Тогъузаланы Исмайылны жашы Магометни къадар  кёп жерлеге элтгенди, ол кёп кёргенди, кёп билгенди. Бош ишчиден жууаплы партия къуллукъчугъа дери ёсгенди. Онунчу классны 1956 жылда Къазахстанда бошагъанды.. Спорт  бла кюреширге бек сюйгенди.  Акмолинск областьны «Локомотив» спорт обществосуну футбол командасына  да киргенди.

Банк карталадан ахчаны къалай урлайдыла

Эсеплеге кёре, былтыр гудучула бизни банк карталарыбыздан бир миллиарддан аслам сомну урлагъандыла. Аланы хаталары битеу да 107 минг адамгъа тийгенди. Быйыл Ара банк быллай аманлыкъ ишлени саны азайырыкъды, дейди. Алай экспертлени оюмларына кёре уа, ала бютюн кёбейирикдиле. Ол а сагъайтмай къоймайды…

Сиз а билемисиз?

Узакъ ёмюрлюлени айрыкамлары

Филиппинский тенгизде дунияда эм кёп жашагъан адамланы айрыкамлары барды. Анда Окинава атлы японлу жерчикде жыл санлары жюзден атлагъан беш жюзге жууукъ адам турадыла. Процентлени келтирип айтханда, хар жюз минг инсаннга отуз беш тамата жетеди. Ол а жер башында эм уллу кёрюмдюдю. 

 

«Жетишимни мурдору - ата-анала бла тынгылы байламлыкъла къурау»

Малкъар эллерибизде школлада, сабий садлада кеслерини билимлерин, къарыуларын аямай, биреуден махтау излемей ишлегенлерибиз асламдыла. Бу жол биз Хабазда садикни иши къалай баргъанын билирге сюйюп, аны тамата юйретиучюсю Башийланы Фатима бла ушакъ этгенбиз.