Календарь событий

16 августа 2019

Дейское элде - жангы сквер

Терк районну  Дейское элинде  «Тап шахар болум къурау» деген миллет проектни чеклеринде  жамауат тийрени тапландырыу ишле бардырыла турадыла, деп билдиргендиле муниципалитетни жер-жерли администрациясындан.

Бахсан

Бахсан тау жамауат  Бахсан сууну жагъасында орналгъанды, аны  къыбыладан къоншусу Сванетияды, шималдан – Къабарты, кюнбатышдан -  Чегем, кюнчыгъышдан – Къарачай. 

Айдаболланы Азнор - чынтты малкъарлы

Онтогъузунчу ёмюрню ахыры, жыйырманчыны уа ал жылларында Малкъарда акъылы, намысы, иши бла да белгили эм сыйлы адамларындан бири Айдаболланы Мимболатны жашы Азнор болгъанды.  Алгъышлада аты айтылгъан.  Аны бир-бир айтханларын а,  нарт сёзленича,  эсде тутхандыла.

Тюлкю, буу, къаргъа

Монгол жомакъ

Эртте-эртте тюлкю, буу, къаргъа бирге жашап болгъандыла. Эрттен сайын, аш-суу излеп, жан-жанына кетип, ингирде бирге жыйылсала уа, къалайда не зат болгъаныны юсюнден бир бирлерине хапар айтып болгъандыла. Бир жол тюлкю, сау кюнню айлана кетип, абери туталмай, ачдан ёле къайтханды. Сора,  бууну тоюп жатханын кёрюп: «Къайры барса да, ашны эркин табады, къарыны токъ болгъанлай жашайды», - деп, анга зарланады да, бууну жояр акъылгъа киреди.

Россейни биринчилигини аллында

Тырныауузда В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде Элбрус районну каратеден биринчилиги озгъанды. Ол Физкультурачны кюнюне жораланнганды. Къатышханланы араларында Къабарты-Малкъардан, Къалмукъдан, Кърымдан, Къарачай-Черкесден, Ставрополь крайдан спортчула болгъандыла.

Аш-азыкъ къоркъуусузлукъну сакълауурлары

Къабарты-Малкъарны Ветеринария  управлениясыны инспекторлары  Зольск районда аш-азыкъ продукцияны сатыу жерледе рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде эркинликсиз сатыу-алыу этгенле ачыкъланнгандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Ол кёп къыйын жолланы ёнчелегенди

Шауаланы Олий 1957 жылда кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора Хасанияда орналып, анда жашап тургъанды. Элде тюкенде, артда уа, пенсиягъа чыкъгъынчы, «Нальчик» курортну ара складларында тамата болуп ишлегенди. Эллилеринден къолундан келген игилигин аямагъанды, кимге да болушургъа, эс тапдырыргъа кюрешгенди. Хасаниячыла аны атын иги бла сагъыннганлары да ма аны ючюндю.

Танзиля мени жюрегиме тюшюп чыкъгъанча жазады

Кёп болмай фахмулу поэтессабыз Зумакъулланы Танзиляны юбилейине атап, «Заман» газет энчи номер чыгъаргъанды. Андан сора редакциягъа бир тиширыу келип, Заммаланы Аслижан, Малкъарланы Хыйсаны къызы, болгъанын айтып, былай дегенди: «Алгъаракълада газетигизде Зумакъулланы Танзиляны юсюнден бек сюйюп окъугъанма. Аламат номер чыгъаргъансыз. Аны назмуларын  бек жаратама. Кёплери мени ючюн жазылгъан окъуна сунама. Сёз ючюн, къарындашы Володягъа атагъаны уа жюрегими артыкъда бек къозгъагъанды. Танзиля тюз да мени ичиме кирип чыкъгъанча  жазгъанды.

Сабийлени он проценти ЗАГС этилмеген юйюрледе туугъандыла

Былтыр  Россейде 1 миллион 604 мингден аслам  бала жаратылгъанды. Аладан 340  мингден   артыгъы  неда,  саулай алып айтханда,  10 проценти ЗАГС этилмеген юйюрледе туугъандыла. Бу жаны бла  Тыва биринчи жерни алады.

Жарыкъландырыу ишге - аслам эс

РФ-ни Пенсия фондуну регионда Баш управлениясы районланы администрацияларында, школлада, башха учреждениялада ангылатыу ишни дайым тамамлайды. Аны чеклеринде «тёгерек столла», билим бериу лекторийле, консультация, информация эм жарыкъландырыу семинарла къураладыла. Кезиулю ангылатыу иш Къашхатауну шахар администрациясында бардырылгъанды, аны управленияны ишчилери Атабайланы Амина бла Геляланы Фатима ётдюргендиле.

Аман кёргенлеге таплыкъгъа – ахшы амал

Россейни Пенсия фондуну сайтында «Голосовой ассистент» ишлеп башлагъанды. Аны себеплиги бла сайтда болгъан битеу информациягъа жангыз да къараргъа угъай, текст узун, къысха эсе да, тынгыларгъа да боллукъду. Бу амал сокъурлагъа, аман кёргенлеге эм информацияны электрон устройстводан тап окъуялмагъанлагъа бек  жарарыкъды.

Муратым - атам, анам да мени бла ёхтемленирча этиудю

Эфендиланы Василийни къызы Лейля Санкт-Петербургда Киров атлы Аскер-медицина академияны Офтальмологиядан бёлюмюнде ординатураны ётеди. Кёз врачланы хазырлауда бу учреждение Россейде биринчи, битеу дунияда уа экинчи жерни алады. Ары дери жаш специалист Къабарты-Малкъар къырал университетни Медицина факультетин, аны ызындан а Ставрополь шахарда интернатураны жетишимли бошагъанды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Тазалыкъны сакълау кимни борчуду?

Республикада, саулай къыралда да кир-кипчик бла байламлы къыйын болумну юсюнден билдириуле, дайым чыгъа, жамауатны сагъайтадыла. Кёп къатлы юйлени, кафелени арт жанларында, бютюнда уа сууланы жагъаларында къылыкъсыз тёгюлген багуш кёзге, айхай да, ариу кёрюнмейди. 

Сохталарына къачан да, не жаны бла да кёлю бла къайгъырады

Сабийлик муратлары

Этезланы Сафарны уллу юйюрюнде ёсген къызчыкъ гитчелигинден окъуна биле  эди кесини къадарын сабийлени  окъутуу бла байламлы этеригин. Нек дегенде Индира Гирхожан элде халкъыбыз зор бла Туугъан жеринден къысталгъынчы окъуна биринчи устазла болуп тургъан адамланы юслеринден атасындан, бирсиледен да кёп эшитгенди.