Календарь событий

07 августа 2019

Гитче бизнесден - аслам хайыр

Шимал Кавказстатдан  билдиргенлерине кёре, быйылны биринчи жарымында  Къабарты-Малкъарда эл мюлк продукциядан 11,2 миллиард сом  багъасы чыгъарылгъанды. Ол былтырны  бу заманы бла  тенглешдиргенде  1,6 процентге кёпдю.

«Мен эл мектепни устазы болгъаныма ёхтемленеме»

Тёрт жыл мындан алгъа республикагъа «Къонакъбайлыкъ» проектни хайыры бла Тюркден сабийле келген эдиле. Аладан бири - Ойсу деген къызчыкъ-Хасанияда юйюрледен биринде тохтайды, окъургъа да элде 16-чы номерли  школгъа жюрюйдю.  Мектепни оноучулары тюрклю къызчыкъны орус тилге юйретиуню устаз Созайланы Кизикагъа буюрадыла. Ойсу аны хайырындан экинчи-ючюнчю кюнюнде окъуна кёп сёзню биледи.

Илмуну жолунда биринчи атламла

«Сириус» битеуроссей сабий  арада «Уллу чакъырыула» деген ючюнчю билим бериу программа бошалгъанды. Анда «МИСиС»  миллет излем технологиялы университети къурагъан  «Жангы материалла» деген проектге саулай Россейден  отуз школчу къатышхандыла. Ала сагъынылгъан вузну алимлерини  бла преподавательлерини  болушлукълары бла   «Материаловедениядан» алты проект хазырлагъандыла.  

Намыс, сый да - этиминге кёре

Бир кере уллу шахарладан биринде болгъанымда, мында биреуленден ыразылыкъ айтыргъа деп, бир малкъарлы жашха тюберге баргъан эдим. Кертисин айтсам, аны жокълагъаныма  ол да бек ыразы болгъан эди, бютюнда ана тилде саламлашып киргенимде. Ол сагъатда аны бети къалай жарыгъанын къагъытха къалай салалгъын? Аны бла ушагъым эсимден кетмейди. Алай нек болгъанын а бирде ангылайма, бирде тюшюналмайма.

Сабийин къоюп, насыбыны ызындан чапхан

Жанна бла Замир юйюр къурагъанларында, аланы ариу тойлары уллу къыйынлыкъны башланнганы болгъанын бир адам да сезмегенди. Да не зат сезерик эди ким да? Бу эки адам бир бирлерин школ жыллада окъуна сайлагъандыла. Сыфатлары кёз къамата, ишге жетгенде, арый билмегенле, жарыкъ кёллюле. Онбеш жыл бир кюнча озду. Замир къурулушда ишлей, тёрт сабийлерин, юйюн да тутхан ол эди.

Чеклени тийрелерин жокълауну жорукъларына бойсунуу – хар кимге да борчду

Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясы Къабарты-Малкъарны жамауатына бла аны къонакъларына былай эсгертеди: чекни тийрелерине  келген эмда алайлада  тургъан  хар адамны да жанында аны инсанлыгъына шагъатлыкъ этген документи (паспорту, сабийни туугъаныны юсюнден шартла жазылгъан къагъыт) болургъа керекдиле.

«Атамы аягъы басхан жер»

Бабаланы Ибрахим заман бла, ёмюр бла тенг атлай, аны бла бирге ёсе келген назмучу болгъанды. Малкъар халкъны кёлден чыгъармачылыгъына  таяна, ол назмуларында, поэмаларында да заманны, адамлыкъны баш илишанларын уллу суратлау кюч бла кёргюзтгенди.

Журтубузгъа сюймеклик ата-баба аягъы басхан, ала къой кютген, сабан сюрген, дуниягъа келгенлеге тюбеген, кетгенлени ашыргъан, жашау турмушларын этген жер бла байламлыды. Баба улуну «Атамы аягъы басхан жер» деген аты бла баргъан назму цикли ол сюймекликге къасадады.

ЖАМБОТ

Кюндюз болса, терек башында къалгъан чапыракъла жерге тюшгенлеге сукъланнганча, къарайды къарт жолну ётюп бара, аны бла саламлашхан жашлагъа, къызлагъа. Сабий кёрсе, хапар сорады юйюнден, ахлудан-жууукъдан.

Хауаны тазалыгъы - хар кимни да борчуду

Узакъ тау элледе жашагъанладан къайсына тюбесенг да, биринчиден,ол тёгерекни къуршалагъан къаяланы, хауаны тазалыгъыны, череклеринде шорхулдап саркъгъан ариу кёк сууну юслеринден уллу ёхтемлик бла, ким да сукъланырча айтып башлайды.  Аллай жерледе ёсген жашла бла къызла предприятияла, уллу, гитче да заводла, лабораторияла, цехле   хауаны къалай кирлендиргенлерин, аланы къатларында жашагъан адамла уа аны бла  къалай солугъанларын  сезалмайдыла. Тауладан тюшюп, шахаргъа келселе  уа, къыйналгъан окъуна этедиле.  

Жазылыу-2019 Сентябрьден алып башларча

 Хурметли жамауат!
Сиз бир тюрлю сылтаула бла  «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, ишни тюзетирге онг барды. Августну  27 дери,  почтагъа барып, ана тилибизде чыкъгъан газетге жазылсагъыз, аны 1 сентябрьден алып, окъуп башларыкъсыз.

Жазылыуну тёрт айгъа багъасы -464 сом 20 капекди.
Бизни индексибиз - 51532

Урушда – жигит, урунууда – жигер

Кючюкланы Азретни жашы Махмут билим бериуде 56 жылны уруннганды, андан 27-син Яникойну орта школуна башчылыкъ этгенди.  Сабийлени окъутуугъа уллу къыйын салгъаны ючюн анга СССР-ни эмда РСФСМР-ни билим бериуюню отличниги деген ат аталгъанды, «Сыйлылыкъны Белгиси» орден бла, «За доблестный труд» майдал бла да саугъаланнганды. Аты  «Россейни ахшы адамлары» деген энциклопедиягъа жазылгъанды.

Ишинги билип, анга жууаплы кёзден къарасанг, адамладан ыразылыкъ, махтау да табарыкъса

Къайсы ёмюрде да тиширыула бютюн ариу болургъа, кеслерин жасаргъа кюрешгендиле. Бу итиниулюклеринде уа алагъа визажистле болушадыла. Бизни республикада да ала аз тюйюлдюле, кёпле кеслерини «make up» студияларын ачадыла. Алай мен оюм этгенден, аланы араларында Эркенланы Зарина энчиди, аны къол ызы башхады.

Врач айтмагъан дарманланы ичмегиз

Адам улу саулукълу жашауну юсюнден сагъышларын, оюмларын дуния жаратылгъанлы бери да этеди. Бюгюнлюкде медицина алгъа иги да атлагъанлыкъгъа, жамауатны бу жаны бла кёп зат сагъайтады, ол алыкъа тюрлю-тюрлю проблемаланы жесириди.  Бусагъатда саулугъубуз бла байламлы неге бютюн эс бурсакъ тюз боллугъуну юсюнден бизни бла къысха  ушагъында Республикалы клиника больницаны врачы-кардиологу Улбашланы Мариям билдиргенди.

«Макъамдан, жырдан толу тюшле тынчлыкъ бермей тургъандыла»

Жыйылыуланы биринде къолума КъМР-ни сыйлы артисткасы Мамайланы Фатиманы жырлары бла аламат диски тюшгенди. Аны бу жаны бла хунерин биз актриса къурагъан аламат концертледе да шагъат болгъанлай турабыз.  «Сени жарыгъынг» атлы дискге жыйырма тёрт жыр киргенди, аланы асламысы Къулий улуну сёзлерине жазылгъан магъаналы чыгъармаладыла.