Жигитлени Минги тауну тийресинде хазырлайдыла

Къабарты-Малкъар жангы сабий проектни жашауда бардырыу майдан болгъанды – Элбрусда  «Жигитле» деген энчи айнытыу лагерь ишлеп башлагъанды. Тёрт сменагъа бери Москвадан бла Москва областьдан 10-17 жыл санлы 200 сабий келликди.

«Республика  «Жигитлеге» къонакъбай юй болгъанына къууанабыз. Ол Къабарты-Малкъарда  сейир проектлени бардырыргъа  битеу онгла табылгъанын  кёргюзтеди», - дейди КъМР-ни курортла эм туризм  министри Мурат Шогенцуков. –Андан сора да, ол регионну юсюнден ахшы хапар билдирирге себепди».

Къабарты-Малкъарны тауларында биринчи ыйыкъ  бек сейир озгъанды.  Сабийле  альпинист тюйюмчекле къысаргъа юйреннгендиле, скалодромда кеслерин сынагъандыла, къутхарыугъа керекли затла бла ишлерге тюзелгендиле.  Россейни МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучулары бла бирге лагерьге келгенле Минги тауну тёрт километр тенгизден бийиклигине ёрлегендиле, МЧС-ни энчи техникасында  маршрутну баргъандыла, таулада къыйын болумлагъа тюшген альпинистлени  къутхарыу амалланы кёргендиле, ол тийреледе чучхурлагъа треккинг амал бла чыкъгъандыла.

Быллай тири эмда хайырлы солууну оюму бошдан жаратылмагъанды, нек дегенде жаш тёлюню айнытыу жаны бла жарсыула ачыкъдыла. Ала виртуал кенгликлеге алданып, дуниядан хапарлары болмайды, бир бирлери бла ушакълашыргъа артыкъ излемейдиле, алай бла жаш тёлюню жашау къыйматлары, кеслерини жюрютгенлери да тюрленеди. 

- «Жигитлени» сабий айнытыу программаларын хазырлауну мурдорунда социал патриотлукъду. Биз жаш тёлюден  Ата журтун сюйген, оюмлу, ахшы къылыкълы, тийишли гражданланы ёсдюрюрге итинебиз, ол санда  бусагъат жашаугъа келишалгъан, анга кёре жашагъан. Аны бла бирге  къыралда  тарых, география, жетишимле жаны бла ёхтемленирча затларыбыз болгъанын да кёргюзтюрге излейбиз, - деп хапарлайды проектни таматасы Сергей Гуров.  

Лагерьни программасы юч блокдан къуралады: тренингли, профессионаллы эм спорт-солуу. Къауум болуп ойналгъан оюнла, квестле коллективде бирлешип ишлерге юйретедиле, стратегиялы ойлауну, алчы болуу эм коммуникатив ышанланы айнытадыла. Бирси урумла да сабийлени бирикдиредиле эмда низамгъа себеплик этедиле, аланы жашырын хунерлерин ачыкъларгъа болушадыла. 

Бир ненча жыл проект жаланда Москва областьны тийиресинде бардырылгъанды. Быйыл а къураучула программагъа  профессионал ызны да къошуп, аны тышына чыгъыу халда бардыргъа излегендиле. Лагерьге ол жаны бла тап Минги тауну тийреси келишгенди. Анда тийишли инфраструктура, ахшы табйигъат болумла эмда МЧС-ни Россейде эм иги тау-къутхарыу отряды барды. Проектни дагъыда бир магъаналы кесеги – ол миллетле аралы байламлыкъды, Къабарты-Малкъарны  тёрелери бла маданияты бла шагъырейлениудю.

Анда ишлегенлени сайлаугъа уа энчи эс бурулады. Сабийле бла сынамлы инструкторла,  къутхарыучула, профессионал психолог, даражалы вожатыйле кюрешедиле. Тийре сакъланады, кече-кюн да медицина ишчи жериндеди,  буйрукъланы толтуруугъа сакъдыла: аланы  къоркъуусузлукъ техникагъа кёре, энчи снаряжение бла толтурадыла. Лагерьде солугъанла юйлерине кёллери кётюрюлюп, жангы билим алып къайтырыкъдыла эмда къолларында  лагерьни юйретиучюлерини рекомендациялары бла энчи айнытыу къагъытлары боллукъду.

Ольга Погребняк, КъМР-ни Курортла эм туризм министерствосуну пресс-службасыны таматасы.
Поделиться: