Календарь событий

08 февраля 2019

Соруулары, даулары да кёп эдиле

Жашау-журт коммунал мюлкде предприятияланы ишини, бу сферада берилген жумушланы юсюнден билдириу эмда ангылашынмагъан затланы кетерир умутда Нальчикде Главпочтамптны залында хар ай сайын «ачыкъ эшиклени» кюню бардырылады. Анга тёрели халда тюрлю-тюрлю ведомстволаны, ол санда КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла министерствону келечилери да къатышыучудула.

Газдан биягъы сау юйюр ууланнганды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де Следствие управлениясыны къуллукъчулары Черек районну Жемтала элинде юйюр газдан ууланнганы бла байламлы шартланы сюзедиле.

Тёгерек-башны тазалауну къолгъа алгъандыла

Бахсанда  Катханов орамда 5,5 гектар жерде багуш жыйылыпды. Кёп болмай анда ишчи комиссия болгъанды. Ары баргъанланы санында шахарны администрациясыны башчысы Мамхегов Хачим эм башхала болгъандыла.

Жууапха тартылгъан эсе да, тюз жолгъа турмагъанды

Быйыл 3 февральда ингирде сагъат бирде Нальчикден Эльбердов атлы орамда авария болгъанды. Насыпха, аны кезиуюнде бир адам да ачымагъанды. Болсада алайгъа жетген  автоинспекторла «ВАЗ-21099» машинаны 29-жыллыкъ водители эсирип тургъанына ишекли болгъандыла. Артда аны медицина тинтиуле да кёргюзтгендиле.

Россейни биринчилигинде эриширикдиле

   Нальчикде Универсал спорт  комплексде 18 жыллары толмагъан гёжефлени араларында грек-рим тутушуудан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анга Дагъыстандан, Ингушетиядан, Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден, Шимал Осетия-Аланиядан, Чеченден бла Ставрополь крайдан 300-ге жууукъ адам къатышханды.
 

Интернатха – диван, анда тургъанлагъа – илляула

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны «Жемчужина» эмда «Помоги ближнему» деген муслийман  организациялары эм Хасанияны бла Прохладнаны  дин ахлулары жандауурлукъ акция бардыргъандыла.

Тарых эм маданият эсгертмелени сакълаугъа жаш адамла да сакъдыла

  9-11-чи классланы окъуучуларыны араларында «Туугъан жерими эсгертмелери» деген темагъа республикалы тёрели адабият-тарых эришиу бардырылгъанды. Аны Тарых эм маданият эсгертмелени сакълагъан битеуроссей обществону регионда бёлюмю тин хазнабызны сакълар, жаш тёлюню туугъан жерге сюймекликде ёсдюрюр, аланы Ата журтларыны аллында борчларына жууаплы кёзден къараргъа юйретир муратда къурагъанды.

Бухгалтерлерибиз - эм игилени санында

Россейде ишлерин эм иги билген бухгалтерле къайда уруннганларын  билир ючюн  «Консалтинг Групп»  компанияны специалистлери рейтинг къурагъандыла. Анга кёре Шимал Кавказны тёрт регионуну бухгалтерлери беш биринчи тизмеге киргендиле. Биринчи  жерни Ингушетия  алгъанды.  Чечен - экинчи, Шимал Осетия - ючюнчю, Къабарты-Малкъар - тёртюнчю эм Вологод область  бешинчи жерге тийишли болгъандыла.
   

"Саулукъ – Аллах бизге берген уллу саугъады"

Арт кезиуде бирле  кеслерине саулукъ сакълау учреждениялада багъаргъа унамай, ислам бла байламлы мадарланы излегенлерини юслеринден эшитирге тюше туруучуду. Муслийманла  къырал медицина  системаны онглары бла хайырланыргъа эркинмидиле, ислам къан бериуге, башха операциялагъа  къалай къарайды? Бу эм кёп башха соруулагъа   жууапла излеп, биз «Ислам в Евразии» регионла аралы газетни баш редактору, Аль-Азхар университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи  бла ушакъ бардыргъанбыз.

Ахыр солуууна дери сермешгенди

   Гитлерчи ууучлаучуланы ууатыугъа, 1941-1945 жыллада Уллу Ата журт урушда Хорламны келтириуге Къабарты-Малкъарны халкълары да уллу къыйын салгъандыла. Аны жашлары бла къызлары битеу фронтлада жигитлеча сермешгендиле, батырлыкъны юлгюлерин кёргюзтгендиле.

Барысын да кёрдю Кязим...

Мечиланы Кязим туугъанлы – 160 жыл

Бюгюн да хар айтхан сёзю, нарт сёзча, халкъ айтыуча, жашауда жол нёгерибиз болгъан Кязим хажи озгъан ёмюрню бек сейирлик, билимли да, акъылман да адамларындан бири эди. Билген Аллахды, миллетге аллай адамны къошуп, аллай насыпны къадар кёп халкълагъа бере болмаз.

Аталадан къалгъан акъыл сёзле

 Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы

  Окъууу  болмагъан халкъ бурун заманлада окъуна кесини жашауунда, турмушунда тюбеген ахшы затланы багъалагъанды. Аны бла бирге уа ол кемчиликлени кетерирге болушхан, акъыл, тюз оюмлу, терен магъаналы сёзлени тап жарашдыргъанына сейирсинесе, хурмет бересе.

Жигит тасхачыны аскер дефтери

  Геляхланы Исхакъ атамы экиге айланнган эгечини баш иеси эди. Ол бизни юйге келип, атам бла стол артында сагъатла бла олтуруп, кёп хапар айтып кетиучюсю бюгюн да эсимдеди. Биз а, сабийле, ойнай кетип,  бирде уа шошайып, хапарларына къулакъ салып  тынгылагъанбыз.  Алай, жарсыугъа,  ол заманда кёп затны ангыламагъанбыз.  Бирде уа  алагъа школну директору   Холаланы Якуб да къошулур эди.  Сора ючюсю да  озгъан жылларын эсгере, ингир къарангысына  дери олтурур эдиле.