Соруулары, даулары да кёп эдиле

Жашау-журт коммунал мюлкде предприятияланы ишини, бу сферада берилген жумушланы юсюнден билдириу эмда ангылашынмагъан затланы кетерир умутда Нальчикде Главпочтамптны залында хар ай сайын «ачыкъ эшиклени» кюню бардырылады. Анга тёрели халда тюрлю-тюрлю ведомстволаны, ол санда КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла министерствону келечилери да къатышыучудула.

Ма бу кюнледе да аллай иш болгъанды почтаны мекямында. Ары келгенлеге
жашау журтла-коммунал бёлюмню иши бла байламлы бар соруулагъа жууапла берилгендиле. Адамла асламысында ала тургъан кёп фатарлы юйге ремонт къачан этиллигин, тынгылы жангыртыу ишлеге неллай бир ахча жыйылгъанын, тёлемей тургъанлагъа не мадар этиллигин, къаллай льготала бла компенсацияла берилгенлерин билирге сюйгендиле.

Тарыгъыулары бла да кёп адам келген эди. Тёлеулерин болжалына салып туруп, энди уа борчларын жабаргъа сюйгенле аны кезиу-кезиу берирге боллугъун бла къаллыгъын соргъанла да болгъандыла.
Министерстволаны бла ведомстволаны келечилери хар кимге да жикжиги бла толу информация берирге кюрешгендиле. Алай бла бу ишни къыйматлылыгъы уллу, хайырланыучула бла бетден-бетге тюбешиу эки жанына да магъаналы болгъанын белгилерчады.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: