Тёгерек-башны тазалауну къолгъа алгъандыла

Бахсанда  Катханов орамда 5,5 гектар жерде багуш жыйылыпды. Кёп болмай анда ишчи комиссия болгъанды. Ары баргъанланы санында шахарны администрациясыны башчысы Мамхегов Хачим эм башхала болгъандыла.
  

    Свалканы быйыл жабып, тийрени да тап халгъа келтирир муратда къыралны программасына къошхандыла. Бахсанны жер-жерли администрациясы  бу иш бла 2016 жылдан бери кюрешеди. Аны  проекти  жарашдырылгъанды,  экология экспертизасы да этилгенди.  

Проектге кёре, бар ишлеге 40 миллион сом къоратыллыкъды.  Рекультивация этилгенден сора жер  тап халгъа келтирилликди.  Ызы бла анда эл мюлк неда башха ишле бла кюреширге боллукъду.

 

КУРДАНЛАНЫ Сулейман.
Поделиться: