Тарых эм маданият эсгертмелени сакълаугъа жаш адамла да сакъдыла

     9-11-чи классланы окъуучуларыны араларында «Туугъан жерими эсгертмелери» деген темагъа республикалы тёрели адабият-тарых эришиу бардырылгъанды. Аны Тарых эм маданият эсгертмелени сакълагъан битеуроссей обществону регионда бёлюмю тин хазнабызны сакълар, жаш тёлюню туугъан жерге сюймекликде ёсдюрюр, аланы Ата журтларыны аллында борчларына жууаплы кёзден къараргъа юйретир муратда къурагъанды.
    
  Эришиуню излемлерине кёре, окъуучула кёлден жазыу ишле хазырлагъандыла. Бусагъатда уа аны эсеплери чыгъарылып, хорлагъанлагъа саугъала берилгендиле. Алай бла биринчи жерни алгъаны ючюн грамотагъа, сертификатха бла саугъагъа Тырныауузну 1-чи номерли лицейинден Бичеккуланы Амина тийишли болгъанды. Проектини башчысы – директорну юйретиу жаны бла орунбасары Наталья Ванатиевагъа уа кёп жылланы общество бла байламлыкъ жюрютгени, бу жаны бла тири ишлегени ючюн ыразылыкъ къагъыт берилгенди.
    
Конкурсха Тырныауузну 3-чю номерли школуну 10-чу «Б» классыны окъуучусу Джуртубайланы Танзиля да къатышханды. Танзиля школну «Эдельвейс» тарых обществосуна киреди, ала анда Уллу Ата журт урушну жигитлерине салыннган эсгертмелени тинтедиле. Окъуучу эсгертмелени, тау ауушлада эсгериу къангаланы, Элбрус районда болгъан къарындаш къабырланы, Кавказ ючюн сермешге къатышхан эм белгисиз тас болгъан аскер экипажны лётчиклерини юслеринден билдириулени жыйгъанды. Районну архивинде сакъланнган документлени хайырлана, жигитлени аскер жолларыны, ала къалай ёлгенлерини юсюнден айтханды. Танзиляны иши Ата журт урушну юсюнден билимни жайыугъа себеплик болгъанды.

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: