Бухгалтерлерибиз - эм игилени санында

Россейде ишлерин эм иги билген бухгалтерле къайда уруннганларын  билир ючюн  «Консалтинг Групп»  компанияны специалистлери рейтинг къурагъандыла. Анга кёре Шимал Кавказны тёрт регионуну бухгалтерлери беш биринчи тизмеге киргендиле. Биринчи  жерни Ингушетия  алгъанды.  Чечен - экинчи, Шимал Осетия - ючюнчю, Къабарты-Малкъар - тёртюнчю эм Вологод область  бешинчи жерге тийишли болгъандыла.
   

   - Биз регионлада  гитче эм орта бизнесни болумуна эс бургъанбыз. Бусагъатда Кавказда экономиканы бу бёлюмюне иги себеплик этиледи. Предпринимательствогъа болушуу, субсидияла бериу, налогланы тёлеуню тынчыракъ этиу институтла иги ишлейдиле. Энчи бир иш бла кюрешгенле да ахчаларын тас этмезча  къыстау  къармашадыла. Ол себепден   бухгалтер кесини ишин иги билсе,  ол бек магъаналыды. Бу жаны бла  СКФО-ну специалистлери  ыспасха тийишлидиле,- дейди тинтиуле бардыргъан  къауумну таматасы Александр Копытько.

Рейтингни бардыргъанла регионлада эсеплени къыралны башха округлары бла да тенглешдиргендиле.  Алагъа кёре эм къарыусузлагъа Ара федерал округну специалистлери саналгъандыла.  

- Бу округ эм кёп адам жашагъан регионнга саналады. Мында къыралны  бизнесини асламысы орналады. Аны ючюн сынамлы  кадрла керек болгъанлай турадыла, болсада иги бухгалтерле уа жетмейдиле. Мен оюм этгенден, билимлери алай иги болмагъанла иш табаргъа къайдан да бери келедиле. Игиле уа кеси жерлеринде да аман урунмайдыла, - деп къошады Копытько.

 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: