Календарь событий

01 февраля 2019

Сизге кесекеле тийген эселе…

Алгъын ауругъаннга дарман тапхан къыйыныракъ эди. Бюгюнлюкде уа ол жаны бла эркинди. Аланы энчи аптекаладан сора да, тюкенледе окъуна сатадыла. Болсада жалгъан дарманла кёпдюле деп хапарла жайыла турадыла да, алагъа ийнанмагъанла асламдыла.

Нальчикде «скорыйлени» жетишмегенлерини сылтауу неди?

Нальчикде «скорыйле» жетишмегенлерини юсюнден ТАСС агентствону энчи корреспонденти Герийланы Асият билдиреди. Аны сылтауу шахарда кесекледен  ауругъанланы саны ёсгениндеди.

Жолланы тап халгъа келтиредиле

Къабарты-Малкъарда регион жолланы  63 километр чакълы биринде тынгылы ремонт этилликди. Дагъыда 25 километрине  кече жарытырча чыракъла орнатырыкъдыла.

Бизни келечибиз – Россейде экинчи

Москвада «Н.Г. Озолинни бла В.М. Дьячковну мемориалы» деген 38-чи  битеуроссей эришиуде республиканы 1-чи номерли олимпиада резервли спорт школундан Михаил Акименко кюмюш майдал  къытханды.

Ставропольдан – кёп майдал бла

Ставрополь крайны кикбоксингден биринчилигине бла чемпионатына Россейни Югуну 40 эм иги спорт школундан 330-гъа жууукъ гёжеф къатышханды. Ала  кикбоксингни «фулл-контакт» эм «фулл-контакт лоу-кик бла» деген бёлюмлеринде эришгендиле.
    

Къармашыуну къоймазгъа, сакълыкъгъа да эс бурургъа

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эм Шимал Осетия – Аланияда Управлениясыны бу кюнледе бардырылгъан кенгешинде ведомствону былтыргъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла эмда быйылгъа борчла белгилегендиле. 

Байламлыкъда ишлеуню дурус кёргендиле

Кёп болмай Нальчикде Къабарты-Малкъарда предпринимательлени эркинликлерин  къоруулау жаны бла   уполномоченный Юрий Афасижевни башчылыгъында   Шимал - Кавказ федерал округда бизнес-омбудсменле да къатышып  «тёгерек стол» болгъанды. Анда  Ингушетиядан Мурат Хаматханов, Чеченден Идрис Усманов, Дагъыстандан Мурад Далгатов, Шимал Осетиядан Тимур Медоев эм Ставрополь крайдан  Кирилл Кузьмин болгъандыла.   

Жаш тёлюню юйретиуде бирге ишлерге келишгендиле

Россейни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясы бла «Альтаир» жаш тёлю клуб   бирге ишлеуню амалларын сюзгендиле. Управленияны башчысы полицияны полковниги Сергей Васильев граждан обществону айнытыугъа себеплик этген «Созидание» организацияны бла Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну таматасы Мокъаланы Тенгиз бла тюбешгенди.

Усталыгъы, иш кёллюлюгю, жарашыулулугъу бла сюйдюргенди кесин

Черек районну больницасында атларын махтап  айтырча   врачла, хирургла, медсестрала да кёпдюле. Аланы  адамлыкъларыны, саусузгъа  сакълыкъларыны юсюнден дайым эшитгенлей турабыз.  Захридин Шариповну юсюнден  жазарымы да бу ауузну эллеринде жашагъан бир  ненча адам тилегенди.

Уллу юйюрню анасы

    Бачиланы Бислиймат уллу толу юйюрню анасы эди. Ол баш иеси Махийланы Магомет бла хайт деген беш жашны бла юч къызны ёсдюрген эди. Ол заманда аллай бир сабийни аякъ юсюне салгъан а, айхай да, тынч болмагъанды. Юйюрню жашауда къаллай къыйынлыкъла сакълагъанларын ким биледи? Махийлагъа уа ала 1932 жылда башланнган эдиле.

Таулу той

    Оруслу жолоучу В.Я.Тепцов, жюз жыл мындан алгъа Кавказда кёп жюрюп, «По истокам Кубани и Черека» деп китап чыгъаргъан эди. Бир он жыл мындан алгъа уа анга  М. эм В.Котляровланы издательстволары аны жангыдан  басмалагъандыла.