Календарь событий

06 февраля 2019

Газны урларгъа тюзелгенле жууапха тартыладыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны специалистлери былтыр бардыргъан рейдлени кезиуюнде, газ ызлагъа эркинликсиз къошулгъан 412 шарт ачыкълагъандыла. Ол санда 54-сю къайтарылып этилген бузукълукъладыла, деп айтылады компанияны интернет-сайтында.

Эм къарыулула «Атлантха» жыйылгъандыла

Нальчикде «Атлант» тренажёр залда орус жимден (штангагъа бир тюрлю ауурлукъну салып, аны талай кере кётюрюу, хорлагъаннга штанганы эм кёп кере кётюрген саналады)  Къабарты-Малкъарны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Эришиулени «Нальчик» спорт школ бла республиканы пауэрлифтингден федерациясы къурагъандыла. Анга регионну районларындан бла шахарларындан 100-ге жууукъ адам къатышханды.

Эл мюлк продукцияны ёлчеми ёсе барады

Къабарты-Малкъарда  былтыр эл мюлк продукцияны ёлчеми 1,8 процентге  ёсгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, ол 46, 891 миллиард сомгъа жетгенди, деп билдиредиле Шимал Кавказстатдан.

Сабийле саулукълу, ариу къылыкълы болуп ёсерча

Нальчик шахарда «Успех» билим бериу арада  наркотиклеге къажау  «Сабийлерибизни саулукъларын эмда къоркъуусузлукъларын къоруулау» деген республикалы акцияны чеклеринде экстремизм бла наркомания, ичгичилик, тютюнле адамгъа къаллай уллу хата келтиргенлерини юсюнден лекцияла окъулгъандыла. 

Ата журтларына кертичиликни къанларын-жанларын аямай кёргюзтгендиле

Гергъокъланы Биасланны жашы Исмайылны (Чортайны) уллу, ариу, билимли  юйюрюню  къадары  халкъыбызны, битеу къыралыбызны да тарыхыны бир бетиди.

Энергетикледен – спортну айнытхан эмда саусуз сабийлеге бакъгъан проектле

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю былтыр бизни республикада онеки социал учреждениягъа болушлукъ этгенди. Бу иш  аны «Таза энергия» деген программасыны чеклеринде тамамланнганды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Татарстан миллет тилледеги газетлени рекордун тохташдыргъанды

Бюгюнлюкде Россейде миллет тилледе 2,5 минг газет чыгъады. Аланы  22 проценти уа Татарстанда басмаланады. Алай бла шёндю бу республикада 574 газетни анда жашагъан халкъланы тиллеринде окъургъа боллукъду. Аны юсюнден регионну «Татмедиа» басма эм асламлы информация коммуникацияла агентствосу билдиреди.  

Быйылны да жетишимли башлагъандыла – беш майдал къытхандыла

Элбрус районну спорт школуну баш борчларындан бири даражалы эришиуледе хорлаяллыкъ спортчуланы хазырлауду, ала бу ишни жетишимли да толтурадыла. Жылдан-жылгьа школда къарыулу, бийик усталыкълы гёжефлеге уллу спортха жол ачылады.

Совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 –жыллыгъына

Быйыл 15 февральда совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы  30 жыл болады. Аны къыралда магъаналы жамауат-политика юбилейнича белгилерикдиле.  Афган урушну отуну ачылыгъын сынагъан жаш адамла  мингле бла саналадыла. Совет аскерни 14 мингден аслам  солдаты бла офицери ол къазауатда жоюлгъандыла. Къабарты-Малкъардан а  1800 адам чакъырылгъан эди да, аладан 54-сю от жагъаларына къайталмагъандыла, 300 чакълы бири, къазауатда алгъан жараладан бла аурууладан тюзелмей, мамыр заманда ёлгендиле.