Россейни биринчилигинде эриширикдиле

   Нальчикде Универсал спорт  комплексде 18 жыллары толмагъан гёжефлени араларында грек-рим тутушуудан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анга Дагъыстандан, Ингушетиядан, Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден, Шимал Осетия-Аланиядан, Чеченден бла Ставрополь крайдан 300-ге жууукъ адам къатышханды.
 

   Бизни республикадан алтын майдалланы Чеченланы Амаль (60кг.) бла Инал Махотлов (65кг.) къытхандыла. Кюмюш майдалны Мухадин Наурузов (60кг.) алгъанды. Ючюнчю жерлеге Казбек Тарканов (45кг.) бла Керимланы Алим (92кг.) чыкъгъандыла. Ала энди Россейни биринчилигинде тутушурукъдула, ол а Владимирде 13-17 мартда боллукъду.

 

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: