Газдан биягъы сау юйюр ууланнганды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де Следствие управлениясыны къуллукъчулары Черек районну Жемтала элинде юйюр газдан ууланнганы бла байламлы шартланы сюзедиле.

Тинтиуледен ачыкъланнганыча, быйыл 7 февральда эрттенликде Ленин атлы орамда юйледен биринде беш адам эслерин ташлап табылгъандыла. Аланы жууукълары эслегендиле. Юйюр юч сабий бла эки таматадан къуралады. Жарсыугъа, эки жылы толмагъан балачыкъ  кесине келалмай ёлгенди. Энтта 6 эм 11-жыллыкъ сабийле уа саулукъ сакълау учреждениягъа жетдирилгендиле. Аланы аталары бла аналары эслерин жыйгъандыла.
 

Толу болмагъан шартла кёргюзтгенлерича, ала газ оборудование кемчиликле бла ишлегенини хатасындан ууланнгандыла. Следовательле юйде тинтиуле бардырадыла, тийишли экспертизала къураллыкъдыла.

Бизни корр.
Поделиться: