Жууапха тартылгъан эсе да, тюз жолгъа турмагъанды

Быйыл 3 февральда ингирде сагъат бирде Нальчикден Эльбердов атлы орамда авария болгъанды. Насыпха, аны кезиуюнде бир адам да ачымагъанды. Болсада алайгъа жетген  автоинспекторла «ВАЗ-21099» машинаны 29-жыллыкъ водители эсирип тургъанына ишекли болгъандыла. Артда аны медицина тинтиуле да кёргюзтгендиле.

УГИБДД-ны базасын тинтгенде,  водитель алгъын да жолда жюрюуню жорукъларын бузуп,  полициячыланы къолларына тюшгени ачыкъланнганды. Сёз ючюн, былтыр апрельде ол РФ-ни Административ  бузукълукъланы кодексини 12.8-чи статьясыны 1-чи кесегин сакъламагъаны ючюн (машинаны эсирип жюрютгени ючюн) жууапха тартылгъанды эмда аны правалары сыйырылгъан эдиле.

Бу шартла бла байламлы право низамны сакълаучула РФ-ни Уголовный кодексини 264.1-чи статьясына кёре терслеу материалла ачхандыла.

 

Бизни корр.
Поделиться: