Интернатха – диван, анда тургъанлагъа – илляула

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны «Жемчужина» эмда «Помоги ближнему» деген муслийман  организациялары эм Хасанияны бла Прохладнаны  дин ахлулары жандауурлукъ акция бардыргъандыла.

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны (ДУМ)  сайтында айтылгъаннга кёре, шабат кюн аны таматасыны орунбасары Алим Сижажев волонтёрла бла бирге Прохладныйде сабий интернатюйню жокълагъанды. Ала саугъагъа  жангы диван, кийимле, илляула эм татлы ашарыкъла элтгендиле. Нальчикни Ара межгитини сохталары ол кюн «Сен мени шуёхум, мен сени шуёхунг» деген программаларын да кёргюзтгендиле. Башхала да  кеслерини сейир номерлери бла гитчелени ыразы этгендиле, назмула, жырла, элберле айтып  эришгендиле. Гитчелеге оюн халда жолда къоркъуусузлукъну юсюнден да  билдиргендиле. Ахырында уа арада шуёхлукъну кючлерча  бирге тепсегендиле.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: