Жамауат

Ырхылагъа контроль селеймезча

Тырныауузда ырхылагъа кёз-къулакъ болгъан постха тынгылы жол ишленнгенди. Ол а 3100 метр бийикликде Герхожан бла Къая-Арты суула къошулгъан тийреде орналады.

Иши, сёзю да асыл эди

Къыралына, Ата журтуна, халкъына таза кёлю бла къуллукъ этген ахшы адамларыбызны арасында Чеченланы Шахан-Герийни жашы Шамилни атын энчи белгилерчады.

Мария жюрегиндегин айтханды

Битеудуния женгил атлетиканы бек жарыкъ жулдузларындан бири прохладначы  Мария Ласицкене бу кюнледе инстаграмда кесини страницасында россейли спортха башчылыкъ этген къуллукъчулагъа кесини кёлкъалдысын айтханды. Анда сёз бир къауум россейли спортчула допингни хайырланнганлары бла байламлы саулай команда аман бетли болуп тургъанларыны юсюнден барады. 

Айтхылы къойчу болгъанды

Тёбен Чегемде Малкъондуланы Къайт бла аны юй бийчеси Кемилят, насып юлюшлерине  къууана, 8 жашны бла 4 къызны жашау жолуна хазырлай эдиле. Атаны бла ананы иги умутлары аланы хар бири да хатасыз ёсюп, эр жетип, ёмюр сюрселе деп эди.

Къайын ананы тюшю

Кёп болмай, бир жууукъ адамыбыз ёлюп, тау элледен бирине барыргьа тюшдю. Заман, жашау да алай болгъандыла да, энди жууукь, тенг да асламысында бушууда, андан азырагъ а къууанчда тюбешип, бир бирлерин алай тансыкълайдыла. Ма бу жол да тиширыула, экеу-ючеу олтуруп, ушакъ этедиле. Жангыдан киргенледен бири, олтургьанла бла саламлаша келеди да, мени къатымдагъы тиширыугъа жетгенде: «Люба, сен да мындамыса? Къалайсыз? Тынч турамысыз?» - деп сорады.  Ол а, ёрге туруп: «Игибиз, хатабыз жокъду, кесигиз а къалайсыз?» - дейди.

Бийчеле болуп туумагъанлыкъгъа…

Жашау  сейирди. Хар адамгъа  да аны кёз къарамы  бирча тюйюлдю. Бирлеге  ол сейир саугъала хазырлайды, башхаланы уа «тоханадан» терк  энишге  атады.  Ол себепден   тамблагъы кюн къадарынгы къалай  тюрлендирлигин  биллик тюйюлсе.  Биз сизге деп жарашдыргъан статьяда  билмей тургъанлай  жашаулары аламат саугъа этген тиширыуланы юслеринден айтырыкъбыз.

Сабийчиклени жарыгъан бетчиклерин кёрюуню кесине къууанчха санайды

Нальчикде кёп функциялы сабий больницаны тамата медсестрасы Тамара Тлехугова, бизге сёлешип, коллегасы Бабаланы Любаны юсюнден жазарыбызны тилей,  аны  чынтты профессионал болгъанын айтхан эди. Ол билимин, не заманын аямай, саусузлагъа жюрек халаллыгъын, жандауурлугъун тапдырып келгенли отуз жылдан атлагъанын да билдиргенди.

Ишни къарасы-агъы болмайды…

Перестройканы жылларындан бери  «Къайда табайым иш?» деген соруу адамланы къайгъы этдиргенлей келеди. Бу жарсыу бла байламлы кёп оюмла бардыла. Республикабыз ишсизлерини саны бла алчыладан бириди, статистика башха эсе да. Кёпле Сибирьге, Уралгъа, Краснодар крайгъа кетедиле урунургъа. Анга сейир этерча да тюйюлдю, нек дегенде къолайсыз жашаудан  башха къыйынлыкъла да чыгъадыла. 

Тюшлеригизни башхалагъа айтсагьыз игиди

Адамла кече тюш кёрмей болмайдыла. Алай аланы асламы бизни эсибизде къалмайдыла. Болсада аманларын, нек эсе да, унуталмайбыз. Ол себепден ала 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнмей къалмайдыла. Алимле айтханнга кёре, ол  мыйыны ишлеуюню энчиликлери бла байламлыды. Ол адамланы барысында да болмагъанлыкъгъа, тюбеген а аслам этеди.

Ийманыбызны кючлерге, бизни Жаратханнга къуллукъ этерге, ариу, жандауурлукъ ишле толтурургъа борчлубуз

Бюгюн - 4 июньда  - муслийманла исламда эки уллу байрамладан бирин Оразаны белгилейдиле. Рамазан айда сау кюнню кеслерин ашдан, суудан, аман ишледен, къылыкъладан тыйып, Аллахха табынып, тилекле этип, дууала тутуп, жандауурлукъ ишле толтуруп тургъанла къаллай саугъагъа тийишлидиле. Аны юсюнден биз «Мамырлыкъ» фондну башчысы Ахматланы Назир хажи бла ушакъ этгенбиз.  

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат