Жамауат

Таулу Николай

Горький атлы орамда жашагъаныбызда, эрттен сайын ишге тебиресем, къоншу подъездден бийик ёсюмлю биреу чыгъыучусун кёре турдум. Аны субай санлылыгъына эс бурдум, кийиннгенине да. Къаралдымгъа тартхан кёксюл кёлеги, аллай тюрсюнлю галифе кёнчеги, аякъларында башлы чурукълары, белинде офицерле жюрютюучю бел бауу. Бетини ариулугъуна да киши чурум табарыкъ тюйюл эди. 

Гитче шарайыпла уллу жарсыугъа келтиредиле

Белгилисича, миллетибизни тарыхында кёп чайкъалыула болгъандыла. Ала уа адетлерибизни, тёрелерибизни унутула барырларына себеплик этмей къоймагъандыла. Аны алайлыгъы къууанчларыбызда, жарсыулада шарт кёрюнеди. Биз таматала бла ушакълада аланы шёндюгю жашаугъа кёз къарамларын билирге кюрешебиз. Жаннетли болсун, «Заман» газетни коллективин терк – терк жокълаучу сыйлы таматабыз Толгъурланы Бекмырза  бушууу болгъан юйюр къаллай жумушлагъа айырып эс бурургъа кереклисини эм дууагъа, къайгъы сёз берирге келген адамла кеслерин къалай жюрютюрге кереклисини юслеринден айтханлай тургъан эди.

Ариулукъ акъыллыгъа берилсе

Бу материалымы жигити Жангуразланы Борисни къызы Сафиятды. Субай, акъыллы кёзлю къызгъа къарасанг, аны бийик адамлыгъына ишекли бир да боллукъ тюйюлсе. Ол магъаналы ышандан сора да, аны гиртчилигине сукъланырчады.  Дипломларына кёре филолог (ингилиз тил), экономист эки жыл мындан алда Нальчикде Басма юйню жанында  эр кишилеге деп  «CHOP-CHOP» атлы салон ачханды.  Жаш директорну бизнес-оюмларына тынгыласанг,  бюгюннгю дунияда да быллай хунерли жашларыбыз бла къызларыбыз болгъанларына къууанырыгъынг келеди.

Жашауу бла ахшы ыз къойгъанды

Гадийланы Татыуну жашы Мухажирни Хасания элде бюгюн да унутмагъандыла. Мен аны таукел айтыргъа боллукъма. Нек дегенде, аны  юсюнден жазардан алгъа элде жашаулары келген бир къауум адам бла сёлешгенме. Ол къаллай адам болуучу эди, деп соргъанымлай окъуна, аланы хар бири да: «Адамлыгъы бла кесине жетген жокъ эди, уллу санлы, ауур акъыллы, ишни сюйген, чынтты коммунист, элде намысы жюрюген, эллилеге жарагъан киши болгъанды»,- дегендиле.

Ол къачан да, къайда да махтаулу болгъанды

                                                                      Оюмлу оноучу

Созайланы Аслангерийни жашы Мухашны Хасанияда танымагъан, намыс-сый бермеген хазна адам  болмаз. Ол элге башчы болгъанда этген ахшылыгъын кёпле унутмай турадыла. Сабырлыгъы, адамлагъа тынгылай билгени, эллилени жашауларын игилендирир ючюн, къолдан келгенни аямагъаны ючюн хурмет этедиле анга.

Афган жолла бла

Ол къыйын эмда къоркъуулу жыллада Афганистаннга жиберилгенледен бири Зумакъулланы Мустафаны жашы Борис болгъанды. Ол ары КПСС-ни Къабарты-Малкъар обкомуну секретарыны къуллугъунда ишлеп тургъанлай, КПСС- ни Ара Комитетини бла СССР-ни Правительствосуну оноуу бла барып,  1985-1986 жыллада анда тургъанды. Бюгюн биз аны ол къазауатны юсюнден бир-бир эсгериулерин басмалайбыз.  

Теркирек аякъландырырча

   Быйыл Россейде гитче мюлклеге себепликге деп къырал 15,3 миллиард сом къоратырыкъды. Озгъан жыл бла тенглешдиргенде (11 миллиард) ол 40 процентге асламды, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

Ал тергеулеге кёре, ахча 3200 фермер мюлкге бла эл мюлк кооперативге юлешинирикди. Дагъыда «Фермерлеге себеплик этиу системаны къурау эмда элледе кооперацияны айнытыу» деген федерал проектни чеклеринде быллай мюлклени бла кооперативлени айнытыугъа къошакъ халда 5,3 миллиард сом берилликди. Аны хайыры бла быйыл 18200 чакълы жангы предприятие  къураллыкъды.

Жаяу жюрюгенлеге жол къоркъуусуз болурча

  Чегем шахарда «Долина Кавказа» жашау журт комплексде жашагъанла къырал машина жолну (шоссени) бир жанына  къыйналып  ётгенлерин КъМР-де битеуроссей миллет фронтну бёлюмюне (ОНФ) билдиргендиле. Ала  жамауатны тарыгъыуун Росавтодорну  автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясына жибергендиле.
 

Интернатха – диван, анда тургъанлагъа – илляула

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны «Жемчужина» эмда «Помоги ближнему» деген муслийман  организациялары эм Хасанияны бла Прохладнаны  дин ахлулары жандауурлукъ акция бардыргъандыла.

Тарых эм маданият эсгертмелени сакълаугъа жаш адамла да сакъдыла

  9-11-чи классланы окъуучуларыны араларында «Туугъан жерими эсгертмелери» деген темагъа республикалы тёрели адабият-тарых эришиу бардырылгъанды. Аны Тарых эм маданият эсгертмелени сакълагъан битеуроссей обществону регионда бёлюмю тин хазнабызны сакълар, жаш тёлюню туугъан жерге сюймекликде ёсдюрюр, аланы Ата журтларыны аллында борчларына жууаплы кёзден къараргъа юйретир муратда къурагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат