Календарь событий

28 апреля 2024

Къоранч салыннганды

Экономика да бузукълукълагъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишле органланы келечилери бла бирге «Устазланы профессионал усталыкъларын игилендириу ара» къырал бюджет учрежденияны Терк районда бёлюмюню башчысы А.В. Кушчетеровну бла А.Т. Канкошев атлы орта школну устазы А.Б. Семеновну аманлыкъчы ишлерин тыйгъандыла.

«Окъутуу, юйретиу ишни тамам жалчытыр ючюн хар затыбыз да барды»

Кёнделенни Энейланы Тимур атлы 4-чю номерли школуну Элбрус районда, саулайда республикада даражасы бийикди. Бу окъуу жылны ичинде ала болдургъан жетишимлени юсюнден школну директору Атмырзаланы Мухтар бла ушакъ этгенбиз.